ที่สถานีรถไฟ At the Train Station

At the Train Station

ศัพท์ภาษาอังกฤษที่สถานีรถไฟ At the Train Station

 • Arrival time เวลาเข้า
 • Conductor พนักงานขับรถไฟ
 • Cancelled ยกเลิกการเดินทาง
 • Carriage โบกี้รถไฟ
 • Delayed   ล่าช้า
 • Departure time  เวลาออก
 • Dining car ตู้เสบียง
 • First class  ชั้นหนึ่ง
  • Second class ชั้นสอง
 • Get on the train ขึ้นรถไฟ
  • The passenger is getting on the train. ผู้โดยสารกำลังขึ้นรถไฟ
 • Get off the train ลงรถไฟ
  • The passenger is getting off the train. ผู้โดยสารกำลังลงรถไฟ
 • Line ##  สายที่ ##
 • Luggage กระเป๋าเดินทาง
  • Luggage rack ชั้นวางกระเป๋า
 • Mind the gap  โปรดระวังช่องว่าง
 • On time   ตรงเวลา
 • Passenger  ผู้โดยสาร
 • Platform ชานชาลา
 • Railway ทางรถไฟ
  • Railway station  สถานีรถไฟ
 • Seat   ที่นั่ง
  • Seat number  เลขที่นั่ง
  • Aisle seat ที่นั่งติดทางเดิน
  • Window seat ที่นั่งติดหน้าต่าง
  • Is this seat taken? ที่นั่งตรงนี้มีคนนั่งหรือยัง
  • Is this seat free?  ที่นี่งตรงนี้ว่างไหม
  •  Do you mind if I sit here?  คุณรังเกียจไหมถ้าฉันจะนั่งตรงนี้
 • sleeper train  รถไฟตู้นอน
 • Timetable ตารางเวลา
Mind the gap
Text sign on floor between train and platform “Mind the gap” with white color and high angle view.
 • Ticket ตั๋ว
  • Train ticket ตั๋วรถไฟ
  • Ticket machine เครื่องขายตั๋วอัตโนมัติ
  • Reserved ticket  ตั๋วที่จองไว้
  • Ticket checker คนตรวจตั๋ว
  • Ticket office  สำนักงานขายตั๋ว
  • Where’s the ticket office? ห้องขายตั๋วอยู่ที่ไหน
  • Single ticket ตั๋วเที่ยวเดียว
  • Return ticket ตั๋วไปกลับ
  • Tickets, please.  ขอตรวจตั๋วด้วยครับ
  • I’ve lost my ticket.  ฉันทำตั๋วหาย
 • Train รถไฟ
  • Train station สถานีรถไฟ
  • Track, Train tracks, Railway track  รางรถไฟ
  • Missed the train ตกรถไฟ, ขึ้นรถไฟไม่ทัน
  • To catch a train   ขึ้นรถไฟ
  • Train fare  ค่าโดยสารรถไฟ
  • Regular train รถไฟธรรมดา
  • Express train รถไฟด่วน
  • On the train.  บนรถไฟ
  • Which train goes to …?  รถไฟขบวนไหนไป …
  • Goods train รถไฟบรรทุกสินค้า
 • Tunnel อุโมงค์
  • Train Tunnel อุโมงค์รถไฟ
 • Underground, Subway   รถไฟใต้ดิน

อ่านเพิ่มเติม…คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการขนส่ง [Transport Vocabulary]

Comments are closed.