คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการขนส่ง [Transport Vocabulary]

Transport Vocabulary

transport vocabulary by https://www.english-4kids.com/

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการขนส่ง

 • driver คนขับรถ
 • bus terminals สถานีขนส่ง
 • station สถานี ==> The next station is… สถานีต่อไปคือ…
 • railway station สถานีรถไฟ
 • mass transit ขนส่งมวลชน
 • express way ทางด่วน
 • special express ด่วนพิเศษ
 • high-speed train/high-speed rail รถไฟความเร็วสูง
 • highway ทางหลวง
 • all the way ตลอดทาง
 • to catch/to take โดยสาร…
 • bus รถประจําทาง ==> to take/catch a bus ขึ้นรถประทาง หรือ โดยสารรถประจำทาง, by bus โดยรถเมล์
 • bus stop ป้ายรถเมล์
 • bus No. รถประจำทางสาย…
 • the next stop ป้ายถัดไป

 • to change เปลี่ยน ==> I have to change buses at the next stop. ฉันต้องเปลี่ยนรถประจำทางที่ป้ายหน้า
 • school bus รถโรงเรียน ==> I come to school by school bus.
 • fare ค่าโดยสาร ==> passenger fare ค่าโดยสาร, How much is the fare. ค่าโดยสารเท่าไร
 • to pay จ่าย ==> to pay the bus fare จ่ายค่าโดยสารรถประจำทาง
 • ticket ตั๋ว ==> children ticket ตั๋วเด็ก, adult ticket ตั๋วผู้ใหญ่, one-way ticket ตั๋วเที่ยวเดียว, round trip ticket/return ticket ตั๋วไปกลับ, monthly ticket ตั๋วรายเดือน
 • conductor พนักงานเก็บค่าโดยสาร(นอกจากนี้ยังหมายถึงตัวนำไฟฟ้า,สื่อไฟฟ้า,สายล่อฟ้า,ผู้นำ,นายวงดนตรี,วาทยากร)
 • ticket taker พนักงานเก็บตั๋ว(ตั๋วหนัง, ตั๋วเข้างาน)
 • traffic การจราจร
 • traffic sign เครื่องหมายจราจร
 • traffic light สัญญาณไฟจราจร ==> green light ไฟเขียว
 • traffic jam การจราจรติดขัด/รถติด
 • traffic cone กรวยจราจร
 • boat/ship เรือ
 • port/pier ท่าเรือ
 • ferry เรือข้ามฟาก ==> take/catch a ferry นั่งเรือข้ามฟาก/โดยสารเรือข้ามฟาก
 • coach รถทัวร์
 • train รถไฟ ==> take/catch a train ขี้นรถไฟ หรือโดยสารรถไฟ
 • airport สนามบิน
 • domestic ภายในประเทศ
 • international ระหว่างประเทศ
 • plane/airplane เครื่องบิน ==> board a plane โดยสารเครื่องบิน
 • sky/electric train รถไฟฟ้า
 • underground/subway รถไฟใต้ดิน
 • car รถยนต์ ==> drive a car ขับรถ
 • dining car ห้องอาหาร/ร้านอาหาร(บนรถ)
 • van รถตู้
 • taxi รถแท็กซี่
 • truck/lorry รถบรรทุก
 • bicycle/bike รถจักรยาน ==> to ride a bike ขี่จักรยาน
 • motorcycle/motorbike รถจักรยานยนต์
 • tricycle รถสามล้อถีบ
 • Tuk-Tuk รถตุ๊กตุ๊ก
 • footpath/pavement ทางเท้า
 • pedestrian crossing/ zebra crossing ทางม้าลาย
 • pedestrian bridge สะพานเดินข้าม
 • short cut ทางลัด ==> take a short cut ใช้ทางลัด
 • to board ขึ้นรถโดยสาร เช่น board a bus, board a train, board a plane
 • to get on ขึ้นรถ(จักรยาน, รถเมล์, รถไฟ, เรือ, เครื่องบิน) ==> get on the bus ขึ้นรถประจำทาง
 • to get off ลงรถ(จักรยาน, รถเมล์, รถไฟ, เรือ, เครื่องบิน) ==> get off the bus ลงรถประจำทาง
 • to get into ขึ้นรถ(รถเก๋ง,รถกระบะ,รถตุ๊กๆ) ==> get into a taxi ขึ้นแท๊กซี่
 • to get out of ลงรถ(รถเก๋ง,รถกระบะ,รถตุ๊กๆ) ==> getting out of taxi ลงจากแท๊กซี่

อ่านเพิ่มเติม… ที่สถานีรถไฟ At the Train Station

One thought on “คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการขนส่ง [Transport Vocabulary]

 1. Michael Leng says:

  ได้ความรู้ มีประโยชน์ ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน สุดยอด!

Comments are closed.