สำนวนน่ารู้ : to make up one’s mind

make up one's mind

# สำนวนน่ารู้ : make up one’s mind

สำนวน to make up one’s mind หมายถึง ตัดสินใจ (to decide or to make a decision)
เราสามารถใช้คำแสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆ เช่น my, your, his, her, etc. แทนตรงคำว่า one’s ได้นะคะ

  • I can’t make up my mind.
    ฉันยังตัดสินใจไม่ได้เลย
  • I can’t make up my mind whether I will go or not.
    ฉันยังตัดสินใจไม่ได้เลยว่าจะไปหรือไม่ไป
  • He has already made up his mind.
    เขาได้ตัดสินใจไปแล้ว

อ่านเพิ่มเติม ตีแผ่การใช้ mind อย่างมืออาชีพ

…อย่าลืมติดตามกันได้ในเพจ English 360 องศา