ศัพท์ภาษาอังกฤษ : เครื่องใช้ในสำนักงาน [Office Vocabulary]

เครื่องใช้ในสำนักงาน

เครื่องใช้ในสำนักงาน [Office Vocabulary]

ที่ถอนลวดเย็บกระดาษ
ที่ถอนลวดเย็บกระดาษ
 • office automation สำนักงานอัตโนมัติ
 • brochure โบรชัวร์
 • cabinet ตู้เก็บเอกสาร
 • calendar ปฎิทิน
 • calculator เครื่องคิดเลข
 • carbon paper กระดาษอัดสำเนา
 • catalogue แค๊ตตาล๊อก
 • computer คอมพิวเตอร์ ; personal computer(PC) คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, computer table โต๊ะคอมพิวเตอร์ ; tablet computer คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต

 • copying machine/photocopier เครื่องถ่ายเอกสาร
 • correcting fluid น้ำยาลบคำผิด
 • destroy confidential paper machine/paper shredder เครื่องทําลายเอกสาร
 • Fax machine (facsimile) เครื่องแฟกซ์
 • office automation เครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติ
 • paper clip คลิปหนีบกระดาษ
 • paperweight ที่ทับกระดาษ
 • paper cutter เครื่องตัดกระดาษ
 • paper punch ที่เจาะรูกระดาษ
 • printer machine เครื่องปริ้น/เครื่องพิมพ์
 • push pin/thumbtack หมุดติดกระดาษ/หมุดปัก
 • scissors กรรไกร
 • staples ลวดเย็บกระดาษ
 • staple remover ที่ถอนลวดเย็บกระดาษ
 • stapler เครื่องเย็บกระดาษ
 • table โต๊ะ ; conference table โต๊ะประชุม ; corner table โต๊ะเข้ามุม
 • waste paper basket ตะกร้าทิ้งเศษกระดาษ