ที่ทำการไปรษณีย์ At the Post Office

ที่ทำการไปรษณีย์

ที่ทำการไปรษณีย์  At the Post Office

ศัพท์ที่ทำการไปรษณีย์

 • address ที่อยู่
  • addressee’s name ชื่อผู้รับ
  • What’s the addressee’s name? ผู้รับชื่ออะไร
  • Write in capital letters. เขียนด้วยอักษรตัวใหญ่
 • box กล่อง
  • mailbox,  postbox, letter box ตู้ไปรษณีย์
  • postal box กล่องไปรษณีย์
 • bubble wrap แผ่นกันกระแทก
  • Do you also have bubble wrap? คุณมีแผ่นกันกระแทกด้วยหรือเปล่า
 • card บัตร
  • New Year Card  ส.ค.ส.
  • postcard  ไปรษณียบัตร
 • code
  • zip code, postal code,  postcode รหัสไปรษณีย์
 • envelope ซองจดหมาย
  • to address an envelope จ่าหน้าซองจดหมาย
  • How to Address an Envelope? จ่าหน้าซองจดหมายอย่างไร
  • airmail envelope ซองจดหมายอากาศ
 • letter จดหมาย
  • letter paper กระดาษเขียนจดหมาย
  • to write a letter เขียนจดหมาย
  • to deliver a letter ส่งจดหมาย
  • to mail a letter ส่งจดหมาย
  • to receive a letter รับจดหมาย
 • mail n. ไปรษณีย์, จดหมาย
  • by mail ทางไปรษณีย์
  • airmail ไปรษณีย์อากาศ
  • mailbox,  postbox, letter box ตู้ไปรษณีย์
  • mail bag ถุงไปรษณี
  • registered mail ไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • certified mail ไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • registered mail ไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • I’d like to send this via registered mail. ฉันต้องการส่งแบบลงทะเบียน
  • express mail จดหมายด่วนพิเศษ
  • standard mail จดหมายธรรมดา
  • electronic mail, email  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ , อีเมล์
  • voice mail ไปรษณีย์เสียง
  • ship mail, seamail ไปรษณีย์เรือ
  • spam mail, junk mail อีเมล์ขยะ
  • local mail จดหมายในประเทศ
  • foreign mail จดหมายต่างประเทศ

 • mail v. ส่งจดหมาย
  • I would like to mail a letter please. ฉันต้องการส่งจดหมายค่ะ/ครับ
  • Where is it going? จะส่งไปที่ไหน
 •  order
  • postal order  เช็คไปรษณีย์
  • money order ธนาณัติ
 • package พัสดุ หีบห่อ
  • packaging tape เทปติดกล่อง
  • package delivery ส่งพัสดุ
  • I would like to send a package with fragile items. ฉันต้องการส่งพัสดุที่แตกหักได้
  • Let me weigh your package. ขอเราชั่งน้ำหนักพัสดุคุณก่อน
 • parcel พัสดุ, กล่องพัสดุ, หีบห่อ
  • parcel delivery ส่งพัสดุ
  • parcel rope เชือกผูกกล่องพัสดุ
  • red and white rope for parcel เชือกผูกกล่องพัสดุสีแดงและขาว
  • Worldwide Parcel Delivery ส่งพัสดุทั่วโลก
  • What’s the postage on this parcel?   ค่าส่งพัสดุนี้เท่าไร
  • Where is the parcel going to?   พัสดุนี้จะส่งไปที่ไหน
 • post n. ไปรษณีย์
  • by post ทางไปรษณีย์
  • parcel post พัสดุไปรษณีย์
  • postman บุรุษไปรษณีย์
  • post office ที่ทำการไปรษณีย์
  • Are you going to the post office?  คุณจะไปที่ทำการไปรษณีย์หรือ
  • What time does the post office close?    ที่ทำการไปรษณีย์ปิดกี่โมง
  •  the nearest post office ที่ทำการไปรษณีย์ที่อยู่ใกล้ที่สุด
  • postcard  ไปรษณียบัตร
  • postage ค่าส่งไปรษณีย์
  • postmaster นายไปรษณีย์
 • post v. ส่งไปรษณีย์
  • Where can I post this letter?   ฉันส่งจดหมายฉบับนี้ได้ที่ไหน
 • postal adj. เกี่ยวกับไปรษณีย์
  • postal cheque  เช็คไปรษณีย์
  • postal order เงินธนาณัติ
  • postal service บริการรับส่งจดหมายและพัสดุภัณฑ์
 • receiver/recipient  ผู้รับ
  • recipient’s name ผู้รับ
  • recipient’s address ที่อยู่ผู้รับ
 • scale ตาชั่ง
  •  parcel and letter scale  ตาชั่งจดหมายและพัสดุ
  • digital postal scale ตาชั่งจดหมายดิจิตอล
 • send ส่ง
  • to send letter by airmail
  • sender ผู้ส่ง
  • sender’s name ชื่อผู้ส่ง
  • sender’s address ที่อยู่ผู้ส่ง
  • I’d like to send this to…     ฉันต้องการส่งไปที่…
  • Put the name of the sender here, please.  กรุณาเขียนชื่อผู้ส่งตรงนี้ด้วยครับ
  • return to sender  ตีกลับไปยังผู้ส่ง
 • shipping  n. การส่งสินค้า
  • How to pack fragile items for shipping ? จะบรรจุหีบห่อสินค้าที่แตกหักได้อย่างไร
  • How do you pack items for shipping?  คุณบรรจุหีบห่อสินค้าที่จะส่งอย่างไร
 • stamp แสตมป์
  • stamp book  สมุดแสตมป์
  • stamp collection สะสมแสตมป์
  • stamp collection book สมุดสะสมแสตมป์
  • Do you collect stamps?   คุณสะสมแสตมป์หรือเปล่า
  • I would like to mail a letter to Thailand.  How much is it for the stamp? ฉันต้องการส่งจดหมายไปประเทศไทย ต้องติดแสตมป์เท่าไร
 • tape สก็อตเทป
  • clear packaging tape, clear carton sealing tape เทปใสติดกล่อง
  • carton sealing tape เทปติดกล่อง
 • track and trace, tracking and tracing  การติดตามสถานะของฝากส่งทางไปรษณีย์
 • weigh v. หนัก, weight n. น้ำหนัก
  • This parcel is overweight.   พัสดุนี้น้ำหนักเกิน
  • How much does it weigh?     หนักเท่าไร?
  • What’s the maximum weight allowed?     น้ำหนักสูงสุดที่ให้ส่งได้เท่าไร
  • It weighs about 15 kilograms. หนักประมาณ 15 กิโลกรัม
  • What’s the postage on this parcel?     ค่าส่งพัสดุห่อนี้เท่าไร
  • How much do I owe you? ฉันต้องจ่ายเงินคุณเท่าไร
 • wrap v. ห่อ
  • postal wrapping paper กระดาษห่อพัสดุ
  • parcel wrapped with brown paper ห่อพัสดุด้วยกระดาษสีน้ำตาล