ภาษาอังกฤษ ที่ร้านขายยา At the pharmacy

ที่ร้านขายยา

ภาษาอังกฤษ ที่ร้านขายยา At the pharmacy

บทสนทนาทั่วไป

 • I’m sick. / I have a temperature. /  I have a fever.  ฉันไม่สบาย
 • I feel like throwing up. ฉันรู้สึกจะอาเจียน
 • Where is the pharmacy? ร้านขายยาอยู่ที่ไหน
 • I have a headache. ฉันปวดหัว
 • I have a toothache. ฉันปวดฟัน
 • I have a sore throat. ฉันเจ็บคอ
 • I have a backache. ฉันปวดหลัง
 • I have a stomachache. ฉันปวดท้อง
 • I have an upset stomach.  ฉันปวดท้อง (อาจจะไม่สบาย)
 • Do you have diarrhea? คุณท้องเสียหรือเปล่า
 • I have diarrhea. ฉันท้องเสีย
 • I have serious diarrhea. ฉันท้องเสียรุนแรง
 • I am constipated.  ฉันมีอาการท้องผูก  ; constipated เป็น adj.
 • I have an infection. ฉันติดเชื้อ
 • I have an eye infection. ฉันตาแดง
 • I am dizzy. / I feel dizzy.  ฉันเวียนหัว
 • I can’t sleep. ฉันนอนไม่หลับ
 • I have allergies. ฉันเป็นโรคภูมิแพ้
 • I have asthma. ฉันเป็นหอบ
 • I have a bruise. ฉันมีรอยฟกช้ำ
 • I have the flu. ฉันเป็นไข้หวัด
 • I have a cold. ฉันเป็นหวัด
 • I have caught a cold. ฉันเป็นหวัด (to catch a cold เป็นหวัด)
 • May I have cold medicine? ฉันขอยาแก้หวัดหน่อย
 • I have a bad cough. ฉันไอมาก
 • I have a dry cough. ฉันไอแห้ง
 • I have a runny nose. ฉันน้ำมูกไหล
 • I have a stuffy nose. ผมคัดจมูกหายใจไม่ออก
 • I have a toothache. ฉันปวดฟัน
 • Do you have a medicine similar to this one? คุณมียาเหมือนแบบนี้ไหม
 • You look pale. คุณดูซีดเซียว
 • I’m going to take a sick day. / I’m going to take a sick leave.  ลาป่วย
 • I have high blood pressure. ฉันเป็นความดันโลหิตสูง
 • I want to get a vaccine. ฉันขอฉีดวัคซีนหน่อย

สำนวนที่น่าสนใจ

 • I have butterflies in my stomach. ท้องไส้ปั่นป่วน
 • My stomach is growling.  ท้องร้อง

ศัพท์ที่น่าสนใจ

 • Chemist’s shop /  Pharmacy / Drugstore  ร้านขายยา
 • Ache ปวด
 • After meals หลังอาหาร
 • Antacid ยาลดกรด
 • Bandage ผ้าพันแผล
 • Band aid พลาสเตอร์ยา
 • Before meals ก่อนอาหาร
 • Bird flu , Avian flu ไข้หวัดนก
 • Cotton wool  สำลี

 • Disease โรค, โรคภัยไข้เจ็บ
  • AIDS โรคเอดส์
  • Appendicitis (อะเพ็นดิไซ๊ทิซ) ไส้ติ่งอักเสบ
  • Asthma (แอสมะ  ˈazmə/) โรคหอบหืด
  • Cancer มะเร็ง
  • Constipation ท้องผูก (คำเฉพาะ)
  • Cough (คอฟ) ไอ
  • Dry cough    ไอแห้ง
  • Cholera (คอลเลอะหระ) โรคอหิวาต์
  • Contagious disease (ค็อนเท๊จัส ดิซีซ) โรคติดต่อ
  • Diarrhea (ไดอะเรี่ย) ท้องเสีย
  • Diabetes (ไดอะบี๊ทีส) โรคเบาหวาน
  • Food poisoning อาหารเป็นพิษ
  • Gastric ulcer (แกสทริค อัลเซอร์) โรคแผลในกระเพาะอาหาร
  • Malaria (มาเล๊เรียะ) ไข้มาลาเรีย
  • Hepatitis (เฮพะไท๊ทิซ) ตับอักเสบ
  • Hypertension, High blood pressure ความดันโลหิตสูง
  • Hypotension ความดันโลหิตต่ำ
  • Chronic hepatitis (คล๊อนิคฺ  เฮพะไท๊ทิซ) โรคตับอักเสบเรื้อรัง
  • Liver cirrhosis (ลิเวฺอร เซอโร๊เซซ) โรคตับแข็ง
  • Liver cancer มะเร็งตับ
  • Phenumonia (นิวโม๊เนียะ) โรคปอดบวม
  • Neurosis (นิวโร๊ซิซ) โรคประสาท
  • SARS โรคซาร์ส
  • Venereal disease กามโรค
  • Period Cramps / Period pains ปวดประจำเดือน

 

 • First aid kit ชุดปฐมพยาบาล
 • Gel (เจลฺ) เจล
 • Gauze (ก๊อซ) ผ้ากอซ
 • Insect repillant ยากันยุง
 • Medicine (เม๊ดิซึน) ยา , Tablet (แท๊บลิทฺ)  / Pill (พิลฺ) ยาเม็ด / Capsules (แค๊พโซ็ล) แคบซูล / Cream () ครีมทา
  • Aspirin ยาแอสไพริน (ลดไข้ บรรเทาปวด)
  • antacid tablets (แอนแอ๊ซิด แท๊บลิทฺ) ยาลดกรด
  • Antiseptic ยาฆ่าเชื้อ
  • Antibiotic ยาปฏิชีวนะ
  • Aspirin (แอ๊สผลินฺ) ยาแอสไพริน
  • Birth control pills ยาคุมกำเนิด
  • Burn cream ยาทาแผลน้ำร้อนลวก
  • Cold medicine ยาแก้หวัด
  • Cough syrup ยาแก้ไอ, ยาแก้ไอน้ำเชื่อม
  • Cough medicine ยาแก้ไอ
  • Cough mixture   ยาน้ำแก้ไอ
  • Diarrhoea tablets / Diarrhoea relief tablets/  Anti-diarrhoea tablets / Anti-diarrheal   ยาแก้ท้องร่วง
  • Eye drops ยาหยอดตา
  • Ear drops ยาหยอดหู
  • Fever reducer ยาลดไข้
  • Flu medicine ยาแก้หวัด
  • Herbal medicine ยาสมุนไพร
  • Indigestion Relief บรรเทาอาการอาหารไม่ย่อย
  • Laxative ยาระบาย
  • Medical powder ยาผง
  • Medicine cupboard ตู้ยา
  • One table หนึ่งเม็ด
  • Painkiller ยาแก้ปวด
  • Paracetamol     ยาพาราเซตามอล, ยาแก้ไข้ลดปวด
  • Period pain relief /Period pain tablets ยาแก้ปวดประจำเดือน
  • Sleeping pill ยานอนหลับ
  • Sleeping tablets     ยานอนหลับ
  • Sore throat medicine ยาแก้เจ็บคอ
  • Syrup medicine  ยาน้ำเชื่อม
  • Throat lozenges     ยาอมแก้เจ็บคอ
  • Toothache medicine ยาแก้ปวดฟัน
  • Travel sickness tablets  / Motion sickness relief   ยาแก้เมารถ เมาเรือ
  • Vitamins วิตามิน
 • Ice pack ถุงประคบเย็น
 • Inch คัน
 • Inflame (อินเฟลม) อักเสบ
 • Plasters     พลาสเตอร์ปิดแผล
 • Prescription ใบสั่งยา
 • Shiver หนาวสั่น
 • Vomit อาเจียน
 • Wound แผล
 • wheelchair เก้าอี้ล้อ

Comments are closed.