บทสนทนาภาษาอังกฤษที่สนามบิน [At the Airport]

บทสนทนาภาษาอังกฤษที่สนามบิน (At the Airport)

บทสนทนาภาษาอังกฤษที่สนามบิน

ตัวอย่างประโยคสนทนา (Learning English At The Airport)

What is your destination? จุดหมายปลายทางของคุณคือที่ไหน
What is your destination? จุดหมายปลายทางของคุณคือที่ไหน
 • When will you be leaving? คุณจะออกเดินทางเมื่อไหร่
 • When are you leaving? คุณออกเดินทางเมื่อไหร่
 • When are you arriving? คุณจะมาถึงเมื่อไหร่
 • What’s the flight number?  เที่ยวบินหมายเลขอะไร
 • How much does it cost to go to the airport? ไปสนามบินคิดราคาเท่าไรครับ
 • How long does it take to go to the airport? ไปสนามบินใช้เวลานานแค่ไหน
 • What time does the plane depart? เครื่องบินจะขึ้นบินเวลาเท่าไหร่
 • What is your destination? จุดหมายปลายทางของคุณคือที่ไหน
 • Where are you flying to?  คุณจะบินไปที่ไหนครับ
 • Would you like a window seat or an aisle seat?  คุณต้องการที่นั่งติดหน้าต่าง หรือติดทางเดินครับ
  window seat
  window seat
 • Do you have any luggage? คุณมีสัมภาระไหมครับ
 • Would you like to load your suitcase? คุณต้องการโหลดกระเป่าเดินทางไหมครับ
 • Your bag is overweight. กระเป๋าของคุณน้ำหนักเกินครับ
 • You have to pay an excess baggage charge. คุณต้องจ่ายค่ากระเป๋าน้ำหนักเกินครับ
 • Your bag is overweight, we have to fine you. กระเป๋าของคุณน้ำหนักเกิน เราต้องคิดค่าปรับคุณด้วยครับ
 • May I have your ticket and your passport,please? ขอดูตั๋วเครื่องบินและหนังสือเดินทางด้วย
 • Here you are.  นี่ครับ
 • Do you have anything in your pockets? คุณมีอะไรอยู่ในกระเป๋าเสื้อ กางเกงหรือเปล่าครับ
 • Please empty your pockets. กรุณาเอาสิ่งของออกจากกระเป่าด้วยครับ
 • Do you have any liquids in your bag? คุณมีอะไรที่เป็นของเหลวในกระเป๋าหรือไม่ครับ (เช่น โลชั่น, ยาสระผม ฯลฯ)
 • Please bring it out. กรุณาเอาออกมาด้วยครับ
 • Could you take off your belt,  please?    ช่วยปลดเข็มขัดหน่อยได้ไหมครับ
 • Please board the aircraft now. กรุณาขึ้นเครื่องได้ตอนนี้ครับ
 • Have a safe flight. ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ
 • Can I have a blanket please? ขอผ้าห่มสักผืนได้ไหมครับ
 • You have arrived safely at your destination. คุณได้มาถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย
 • Can I see your passport please? ขอดูหนังสือเดินทางของคุณหน่อยครับ
 • What’s the purpose of your visit ?  จุดประสงค์ของการมาคืออะไรค่ะ
 • What brings you here? คุณมาที่นี่ทำไม
 • Business or pleasure? มาทำงานหรือมาเที่่ยวครับ
 • I am a tourist. ผมเป็นนักท่องเที่ยวครับ
 • How long do you plan to stay ?  คุณคิดว่าจะอยู่นานแค่ไหนครับ
 • How long will you be staying? / How long will you stay? คุณจะอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่ครับ
 • Where will you be staying? / Where will you stay? คุณพักที่ไหนครับ
 • You have to pick up your luggage at belt no.1. คุณต้องไปรับสัมภาระของคุณที่สายพานหมายเลย1
 • Where is lost and found? แผนกของหายอยู่ที่ไหนครับ
 • Excuse me, where can I find a trolley? ขอโทษครับ ไม่ทราบว่าผมจะหารถเข็นได้จากที่ไหนครับ
 • Where can I get a trolley?     ฉันจะเอารถเข็นได้ที่ไหนครับ
 • Where can I keep my bags? / Where can I store my bags? ผมสามารถเก็บกระเป๋าได้ที่ไหนครับ
 • Would you like a cab? คุณต้องการแท๊กซี่ไหมครับ
 • How was your trip? ไปเที่ยวมาเป็นอย่างไรบ้าง
 • How was your flight? เที่ยวบินของคุณเป็นอย่างไรบ้าง

ศัพท์เกี่ยวกับสนามบิน

สัญญลักษณ์ที่สนามบิน
สัญลักษณ์ที่สนามบิน

 • Air Hostess แอร์โฮสเตส
 • Air Steward พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาย
 • Air Stewardness  พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิง
 • Airfare ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • Air ticket ตั๋วเครื่องบิน  (air ticket เป็นตั๋วที่ไว้ใช้สำหรับ check-in เพื่อรับ boarding pass สำหรับขึ้นเครื่อง)
 • Aircraft / Plane  เครื่องบิน
 • Airline สายการบิน
  • Low cost airline, Budget airline สายการบินราคาประหยัด
 • Airline Counter เคาเตอร์สายการบิน
 • Airport สนามบิน
 • Arrivals เที่ยวบินขาเข้า
 • Arriving มาถึง
 • Arrivals board  กระดานผู้โดยสารขาเข้า
 • Air traffic control หอควบคุมการบิน
 • Arrivals are delayed  เครื่องบินขาเข้าล่าช้า
 • Airsick เมาเครื่องบิน
 • Backpack, Rucksack กระเป๋าเป้สะพายหลัง
 • Belt, Carousel สายพาน(ลำเลียงสัมภาระ)
 • Boarding  ขึ้นเครื่อง
  • Now boarding  ขึ้นเครื่องได้แล้ว
  • Boarding time (บ๊อรดดิ่งไทม์) เวลาขึ้นเครื่อง
  • Boarding pass (บ๊อรดดิ่ง แพ้สสฺ)  ตั๋วขึ้นเครื่องบิน/บัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน
 • Briefcase กระเป๋าเอกสาร
 • Cabin ห้องโดยสาร
  • cabin pressure ความดันในห้องโดยสาร
 • Cabin crew ลูกเรือ
  • Cabin crew, prepare for taxi. ลูกเรือ เตรียมพร้อมสำหรับเคลื่อนไปตามลานบิน
 • Captain กัปตันเครื่องบิน
 • Cargo building อาคารคลังสินค้า
 • Car park, Parking lot ลานจอดรถ
 • Carry-on luggage, Hand luggage   สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่อง
 • Cockpit ห้องนักบิน
 • Customs ศุลกากร
  • Customs officiall เจ้าหน้าที่ศุลกากร
  • Goods to Declare มีสิ่งของที่ต้องสำแดง
  • Nothing to Declare ไม่มีสิ่งของต้องสำแดง
 • Check-in Counter  เค้าเตอร์ เช็ค-อิน
 • Control tower หอควบคุม

 • Concourse ชานชาลา
 • Copilot นักบินร่วม
 • Currency Exchange บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
  • Can I have some small notes? ขอธนบัตรย่อยบ้างนะครับ
 • Depart  ออกเดินทาง
 • Departures เที่ยวบินขาออก
 • Departure time เวลาเครื่องบินออก
 • Departures are delayed เที่ยวบินขาออกล่าช้า
 • Departure lounge ห้องรับรองผู้โดยสารขาออก
 • Departures are delayed เที่ยวบินขาออกล่าช้า
 • Direct flight เที่ยวบินตรง(ไม่จอดแวะ)
 • Domestic flight เที่ยวบินภายในประเทศ
 • Duty free shop ร้านค้าปลอดภาษี
 • Emergency exit ทางออกฉุกเฉิน
 • Emergency landing ลงจอดฉุกเฉิน
 • Excess baggage กระเป๋าน้ำหนักเกิน
 • Excess baggage charge ค่าปรับกระเป๋าน้ำหนักเกิน
 • Fine ค่าปรับ
  • You will be fined. คุณจะถูกปรับ
 • Final call, Last call  ประกาศเรียกครั้งสุดท้าย
 • First class ชั้นหนึ่ง, Business class ชั้นธุรกิจ, Economy class ชั้นประหยัด
 • Flight เที่ยวบิน
  • the flight’s been delayed  เที่ยวบินล่าช้า
  • the flight’s been cancelled   เที่ยวบินถูกยกเลิก
 • Flight number หมายเลขเที่ยวบิน
 • Flight attendant พนักงานบนเครื่องบิน
 • Gate ประตูขึ้นเครื่อง
 • Ground staff พนักงานสายการบินที่ทำงานภาคพื้นดิน
 • Immigration ด่านตรวจคนเข้าเมือง(ตม.)
 • Immigration Form แบบฟอร์มตรวจคนเข้าเมือง
 • Information Counter เคาเตอร์บริการสอบถาม
 • Inspection การตรวจ
 • In-flight manual คู่มือบนเครื่องบิน
 • International flight เที่ยวบินระหว่างประเทศ
 • Jet lag อาการเหน็ดเหนื่อยหลังจากที่ได้บินไกลและยังปรับตัวไม่ทันเพราะข้ามเขตเวลาโลก
  • I have jet lag. ฉันเหน็ดเหนื่อจากการเดินทางไกลโดยเครื่องบิน
 • Lavatory ห้องน้ำ
  • Vacant ว่าง
   Occupied ไม่ว่าง
 • Life vest, Life jacket เสื้อชูชีพ
  • Underneath your seat, there is a life vest. มีเสื้อชูชีพอยู่ที่ข้างใต้ที่นั่งของคุณ
 • Luggage, Baggage สัมภาระ  (Suitcase กระเป๋าเดินทาง)
  • Go and pick up your luggage. ไปเอาสัมภาระของคุณ
  • Left Luggage / Left baggage ที่ฝากสัมภาระ (left มาจากช่อง2ของ  leave ที่หมายถึง ฝากไว้ หรือ ทิ้งไว้)
 • Missed the flight ตกเครื่อง
  • I missed the flight. ฉันตกเครื่อง
 • Moving walkway, Travelator ทางเลื่อน
  • End of the walkway ระวังสิ้นสุดทางเลื่อน
 • One-way trip เดินทางเที่ยวเดียว
 • Overhead compartment ช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ
 • Oversize baggage claim ช่องรับสัมภาระเกินขนาด
 • Overweight น้ำหนักเกิน
 • Passport หนังสือเดินทาง
 • Passengers lounge ห้องรับรองผู้โดยสาร
 • Pilot นักบิน
 • Leaving  ออกเดินทาง
 • Lost and Found บริการติดตามสัมภาระ, แผนกของหาย
 • Registered luggage สัมภาระที่ลงทะเบียนแล้ว
 • Safety demonstration การสาธิตวิธีใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
 • Seat ที่นั่ง
  • Aisle seat (อายโย็ล ซีทฺ) ที่นั่งริมทางเดิน
  • Widow seat ที่นั่งริมหน้าต่าง
  • Put your seat upright. ปรับที่นั่งให้ตั้งตรง
  • You can recline your seat. คุณสามารถปรับเอนพนักเก้าอี้ได้
  • Seat belt เข็มขัดนิรภัย
  • Fasten your seatbelt. คาดเข็มขัดนิรภัย (Buckle up. คำสแลง)
 • Security Checkpoint จุดตรวจความปลอดภัย
  Airport security scanner
  Airport security scanner
 • Shuttle bus รถที่วิ่งส่งไปกลับระหว่างสองที่ (ไม่รับผู้โดยสารระหว่างทาง)
  Shuttle bus รถที่วิ่งส่งไปกลับระหว่างสองที่
  Shuttle bus รถที่วิ่งส่งไปกลับระหว่างสองที่
 • Suitcase กระเป๋าเดินทาง
  • I lost my suitcase. กระเป๋าเดินทางฉันหาย
 • Taxiway ทางวิ่งของเครื่องบินที่เชื่อมระหว่างอาคารผู้โดยสารกับรันเวย์
 • Trolley, Cart รถเข็นสัมภาระ
 • To check in เช็คอิน
 • Timetable ตารางเวลา
 • To board ขึ้นเครื่อง
 • Terminal อาคารผู้โดยสาร, สถานีปลายทาง
 • Turbulence หลุมอากาศ
  • Ladies and gentlemen, we are  experiencing some turbulence.
   ผู้โดยสารโปรดทราบ ขณะนี้เรากำลังตกหลุมอากาศ
 • Visa วีซ่า
 • Round trip เดินทางไปกลับ
 • Runway ทางขึ้นลงเครื่องบิน/รันเวย์ (โดยมี taxiway เชื่อมระหว่างอาคารผู้โดยสารกับ runway)
 • To take-off เครื่องขึ้นจากรันเวย์/ขึ้นบิน
  • Cabin crew, we are ready for takeoff. ลูกเรือทุกคน เราพร้อมแล้วที่จะขึ้นบิน
 • To landing เครื่องบินลงจอด
 • To land ลงจอด
 • To book จอง --> all booked up จองเต็มแล้ว
 • Tourist นักท่องเที่ยว
 • Travel agency บริษัทนำเที่ยว
 • Transit แวะจอด ไปต่อด้วยเครื่องลำเดิม
 • Transfer แวะเปลี่ยนเครื่อง
 • Via (เวีย) ผ่านทาง
 • Window shade ม่านหน้าต่าง
  • Open your window shade. เปิดม่านหน้าต่าง
  • Please open your window shade for take-off and landing. กรุณาเปิดม่านหน้าต่างระหว่างนำเครื่องขึ้นและลง