ลักษณะคำที่บ่งบอกว่าเป็นคำนามในภาษาอังกฤษ [Nouns]

ลักษณะคำที่บ่งบอกว่าเป็นคำนามในภาษาอังกฤษ (Nouns)

คำนานคือคำที่ใช้เรียกคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ความคิด ความรู้สึก ซึ่งมีทั้งนามนับได้(countable) และนามนับไม่ได้(uncountable) เช่น

 • ชื่อ --> Bill Gates, teacher, student, tiger , water
 • สิ่งของ --> boy, sign, table, hill, water, sugar, atom, elephant, book, Excel
 • สถานที่ --> classrom, the internet, city, hill, road, stadium, school,company, Bangkok , Thailand
 • เหตุการณ์ --> revolution, journey, meeting
 • ความรู้สึก --> fear, hate, love
 • ความคิด --> attitude, ability, freedom, concept, development
 • เวลา --> year, minute, millennium

ลักษณะคำที่บ่งบอกว่าเป็นคำนามในประโยค

 • คำที่มี s, es ต่อท้าย เนื่องจากนามคำนั้นอยู่ในรูปพหูพจน์ …อ่านเพิ่มเติมวิธีการเปลี่ยนนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์
 • คำที่มี suffix เหล่านี้ต่อท้าย -ment, -ness, -er, -tion, -tude, -ity, -ism เช่น computer, manger, goodness, moment, nation, ability เป็นต้น …ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวิธีการเปลี่ยนคำกริยาเป็นคำนาม
 • คำที่มี Articles a an the นำหน้า เช่น a table, the table, a movie, an egg, an experiment(การทดลอง) เป็นต้น

ตัวอย่างเช่น

 • I have a book. ฉันมีหนังสือหนึ่งเล่ม
 • I have two books. ฉันมีหนังสือสองเล่ม (ทำเป็นรูปพหูพจน์โดยการเติม s ที่ท้ายคำนามที่นับได้)
 • I bought some books.

*** คำนามที่นับไม่ได้จะไม่สามารถนำหน้าด้วย Articles a an the และไม่สามารถเติมs,es ท้ายคำนามนั้นได้ ตัวอย่างเช่น

 • I have water. (ไม่สามารถใช้ Articles a an the นำหน้าคำนาม water ได้)
 • I have some water. (ห้ามเติม s ที่ท้ายคำนามนับไม่ได้ water)
 • I have two cups of walter. (เติม s ที่ท้ายคำนามนับได้ cup เท่านั้น)