ชนิดของคำในภาษาอังกฤษ [parts of speech]

คำต่างๆในภาษาอังกฤษ (parts of speech)

8 PARTS OF SPEECH ( www.321grammar.com)

parts of speech คือ ชนิดของคำต่างๆในภาษาอังกฤษซึ่งมีหน้าที่และตำแหน่งที่แตกต่างกันไปในประโยค แบ่งออกได้เป็น

1. คำนาม (noun) คือคำที่ใช้เรียกสิ่งต่างๆ เช่น ชื่อคน สัตว์ สิ่งของ ทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ นับได้และนับไม่ได้ เช่น teacher, bird, pen, child, elephant, computer, love, idea, happiness, taste, team, army, committee เป็นต้น

2. คำสรรพนาม (pronoun) คือคือคำที่ใช้แทนคำนามเพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวถึงที่ซ้ำซาก เช่น I, you, we, he , she ,it, they, myself, all, some, any, somebody, something, someone, Who, Which, What เป็นต้น

3. คำกริยา (verb) คือคำบอกอาการหรือการกระทำ(action) หรือความมีอยู่เป็นอยู่ (being) เช่น run, buy, walk, hit, eat เป็นต้น

4. คำคุณศัพท์ (adjective) คือคำที่ใช้ขยาย บรรยาย เพื่อให้มีความหมายชัดเจนขึ้น เช่น good, bad, new, hot, my, this เป็นต้น

5. คำกริยาวิเศษณ์ (adverb) คือคำที่ใช้ขยายคำกริยา คำคุณศัพท์ เพื่อบอกอาการ บอกสถานที่ บอกเวลา บอกระดับ บอกความถี่ บอกทัศนคติ เช่น hard, quickly, nearly, almost, even เป็นต้น

6. คำบุพบท (preposition) คือคำเชื่อระหว่างคำต่างๆ เพื่อบอกสถานที่, เวลา, ทิศทาง เช่น at(at the office), in, on, for, since, between, among, during, over, above เป็นต้น

7. คำสันธาน (conjunction) คือคำใช้เชื่อมประโยคที่สมบูรณ์สองประโยคเข้าด้วยกัน เช่น and, but, yet, or, nor, neither, for, so เป็นต้น

8. คำอุทาน (interjection) คือคำที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ของคำพูด เช่น Oh!, Wow!, Ah! เป็นต้น

แล้วเราจะเจาะลึกคำต่างๆ เหล่านี้ในโอกาสต่อไปนะค่ะ