คำพ้องเสียงในภาษาอังกฤษ [Homophones]

คำพ้องเสียงในภาษาอังกฤษ [Homophones]

ตัวอย่างคำพ้องเสียงในภาษาอังกฤษ

คำพ้องเสียงคือคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งถ้าเราไม่เข้าใจอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดไปจากสิ่งที่ต้องการจะสื่อได้
Homonym is a word that sounds the same as another but is different in meaning.

airheir
loanlone
ailale
mademaid
allowedaloud
mailmale
arcark
mainmane
ateeight
meatmeet
badbade
medalmeddle
bailbale
missedmist
baldbawled
musclemussel
ballbawl
nonenun
barebear
oarore
beachbeech
onewon
beanbeen
pailpale
bearbare
painpane
beatbeet
pairpear
beebe
patiencepatients
beetbeat
peacepiece
bellbelle
pealpeel
berrybury
plainplane
birthberth
planeplain
blueblew
porepour
boarbore
practicepractise
boardbored
praiseprays
boughbow
prayprey
bowbough
principalprinciple
boybuoy
profitprophet
brakebreak
rainreign
buyby/bye
rapwrap
ceilingsealing
read<
cellsell
readred
centsent
rightwrite
cheapcheep
ringwring
checkcheque
roadrode
coarsecourse
roleroll
cordchord
rootroute
deardeer
roserows
diedye
salesail
dundone
sceneseen
Dyedie
seasee
eweyou
seamseem
eyeI
sewsow
fairfare
sightsite
featfeet
soarsore
findfined
solesoul
fleaflee
sonsun
flewflu
sootsuit
flourflower
stairstare
flowerflour
stakesteak
foolfull
stealsteel
forefour
stilestyle
forthfourth
suitesweet
foulfowl
tailtale
furfir
teartier
gaitgate
theirthere
grategreat
threwthrough
groangrown
thronethrown
hairhare
tidetied
hallhaul
totwo
healheel
toldtolled
hearhere
tooto, two
heardherd
towedtoad
herehear
urnearn
higherhire
vainvein
himhymn
valeveil
holewhole
veinvane, vain
hourour
waistwaste
idleidol
waitweight
keyquay
wayweigh
knewnew
weakweek
knightnight
wearwhere
knotnot
wholehole
knowno
witchwhich
lainlane
woodwould
leadled
writeright
leakleek
yokeyolk
lessenlesson
yoreyour

เครดิต : https://englishtrain-inter.blogspot.com/2012/03/11-homonyms.html