การเปรียบคำคุณศัพท์ขั้นกว่า (Comparative Degree)

การเปรียบคำคุณศัพท์ขั้นกว่า

การเปรียบคำคุณศัพท์ขั้นกว่า (Comparative Degree)
การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ขั้นกว่าคือ  การเปรียบเทียบของ 2 สิ่ง, คน 2 คน, หรือกลุ่ม 2 กลุ่ม  โดยเปรียบเทียบว่าสิ่งไหนใหญ่กว่า…เล็กกว่า….แพงกว่า….หรืออื่นๆ  คำคุณศัพท์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบจะต้องเติม –er ต่อท้าย  แล้วตามด้วยคำว่า than   แต่ก็มีข้อยกเว้นอีกแล้วค่ะ!! ถ้าคำคุณศัพท์นั้นมีมากกว่า 2 พยางค์จะไม่เติม –er แต่จะเติม  more หน้า adjective แทน   คือ    more+ adjective + than

กฎในการเติม –er ก็มีดังนี้ค่ะ

 1. ถ้าคำคุณศัพท์นั้นเป็นสระเสียงสั้น  ให้เติมตัวสะกดเพิ่มไปอีกหนึ่งตัวแล้วค่อยเติม –er  เช่น
  big ——bigger,  hot———hotter,  fat ———-fatter
 2. ถ้าคำคุณศัพท์ลงท้ายด้วย  y  ให้เปลี่ยน y เป็น i  แล้วเติม  -er เช่น
  easy ——— easier, happy ———- happier, dirty ————dirtier
 3. คำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย  -ed, -ing, -ful, -less  ถึงแม้จะมีแค่ 1 หรือ 2 พยางค์ให้เติม more ข้างหน้า  จะไม่เติม –er เช่น
  bored ——— more bored, careful ———– more careful
 4. คำคุณศัพท์บางตัว  เวลาทำเป็นขั้นกว่าจะมีการเปลี่ยนรูป  เช่น
  good ———- better, bad ————- worse, far———–father

มาดูตัวอย่างโครงสร้างประโยคกันค่ะ

 • English is easier than math.
  ภาษาอังกฤษง่ายกว่าคณิต (เห็นด้วยอย่างยิ่ง ^^)
 • This dress is more beautiful than that one.
  ชุดนี้สวยกว่าชุดนั้น

** จะสังเกตว่า  หลังคำคุณศัพท์แบบเปรียบเทียบมักจะมีคำว่า than อยู่ด้วยเสมอ  แต่ในบางประโยคอาจจะไม่ใส่ than ก็ได้ เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าผู้พูดเขากำลังพูดเปรียบเทียบกับอะไร  เช่น

 • The market this year is getting more competitive.
  ตลาดในปีนี้มีการแข่งขันมากขึ้น     (ผู้ฟังรู้อยู่แล้วว่าเปรียบเทียบปีนี้กับปีที่ผ่านๆมา)
 • The weather is hotter.
  วันนี้อากาศร้อนขึ้น

** ถ้าต้องการเน้นความแตกต่างว่า แตกต่างเพียงเล็กน้อย หรือ แตกต่างมาก ให้เติมคำว่า a little หรือ much หน้าคำคุณศัพท์นั้นๆ  เช่น

 • My sister’s room is a little bigger than mine.
  ห้องของน้องสาวฉันใหญ่กว่าห้องฉันนิดหน่อย
 • My watch is much cheaper than yours.
  นาฬิกาของฉันถูกกว่าของเธอมาก

** ถ้านำคุณศัพท์ขั้นกว่ามาใช้เปรียบเทียบคำนามด้วยกันให้ใช้รูปประโยคดังนี้ค่ะ

more +     นามพหูพจน์นับได้        +  than       …………มากกว่า
less  +    นามนับไม่ได้            + than         …………น้อยกว่า
fewer +          นามนับได้พหูพจน์        +  than         ………….น้อยกว่า

เช่น

 • I spent less time than you.
  ฉันใช้เวลาน้อยกว่าคุณ
 • There are more students in this room than in that room.
  มีนักเรียนในห้องนี้มากกว่าห้องนั้น