คำ Adjective ที่ลงท้ายด้วย -ing และ -ed ต่างกันอย่างไร

คำ Adjective ที่ลงท้ายด้วย -ing และ -ed

ก่อนอื่นเรามาทบทวนคำ Adjective กันก่อนว่ามีหน้าที่อย่างไรในประโยค

โดยทั่วไปแล้ว Adjective ทำหน้าที่อธิบายขยายความคำนามในประโยคว่ามีลักษณะอย่างไร  เช่น red, tall, short, long, hot,  cold  เป็นต้น

 • He wears white shirt. (วาง white adj. หน้าคำนาม เพื่ออธิบายลักษณะของคำนามนั้นว่าเป็นอย่างไร)
 • She has a red car.
 • My shoes is black.  (วาง black adj. หลัง Verb to be เพื่ออธิบายคำนามในประโยคว่าเป็นอย่างไร)

แต่ก็มี adjective บางคำที่ยืมมาจากคำกริยา และทำการเปลี่ยนรูปเป็น adjective โดยการเติมคำกริยาด้วย ed หรือ ing แล้วให้ความหมายในรูปแบบใหม่ โดยวิธีใช้ที่แตกต่างกัน ถ้าเราเข้าใจความหมายของคำเหล่านี้ ก็จะทำให้เราใช้คำเหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่ง

Adjectives that end in -ed are used to describe how people feel
Adjectives that end in -ed are used to describe how people feel.

Adjective ที่ลงท้ายด้วย -ing และ -ed นั้นมีวิธีการใช้งานแตกต่างกันดังนี้

1. คำ Adjective ที่ลงท้ายด้วย -ed ใช้แสดงอารมณ์ความรู้สึก เช่น รู้สึกเบื่อ(bored), รู้สึกรำคาญ(annoyed), รู้สึกสนใจ(interested) เป็นต้น

 • I’m bored.
 • I’m so exiteded!
 • I’m so scared.
 • I’m  interested in sports.

2. คำ Adjective ที่ลงท้ายด้วย -ing  ใช้อธิบายความความรู้สึก เช่น น่าเบื่อ(boring), น่ารำคาญ(annoying), น่าสนใจ(interesting)

 • I think he is boring.
 • This is an interesting news.
 • This is really confusing!
 • That’s disgusting!
 • This is terrifying!

ตัวอย่างคำ Verb ที่เปลี่ยนเป็น Adjective ที่ลงท้ายด้วย -ing และ -ed

 Verb รู้สึก ‘-ed’ น่า ‘-ing’
 • annoy
 • bore
 • charm
 • confuse
 • depress
 • disappoint
 • excite
 • fascinate
 • frustrate
 • frighten
 • interest
 • satisfy
 • terrify
 • thrill
 • annoyed รู้สึกรำคาญ
 • bored รู้สึกเบื่อ
 • charmed รู้สึกหลงไหล
 • confused รู้สึกสับสน
 • depressed รู้สึกหดหู่
 • disappointed รู้สึกผิดหวัง
 • excited รู้สึกตื่นเต้น
 • fascinated รู้สึกหลงไหล
 • frustrated รู้สึกหงุดหงิด
 • frightened รู้สึกหวาดกลัว
 • interested รู้สึกสนใจ
 • satisfied รู้สึกพอใจ
 • terrified รู้สึกหวาดกลัว
 • thrilled รู้สึกตื่นเต้น
 • annoying น่ารำคาญ
 • boring น่าเบื่อ
 • charming น่าหลงไหล
 • confusing น่าสับสน
 • depressing น่าหดหู่
 • disappointing น่าผิดหวัง
 • exciting น่าตื่นเต้น
 • fascinating น่าหลงไหล
 • frustrating น่าหงุดหงิด
 • frightening น่าหวาดกลัว
 • interesting น่าสนใจ
 • satisfying น่าพอใจ
 • terrifying น่าหวาดกลัว
 • thrilling น่าตื่นเต้น

วิธีการออกเสียงคำกริยาที่เติมด้วย ed คลิ๊กที่นี่

อ่านเพิ่มเติม I was bored.