การเปรียบคำคุณศัพท์ขั้นสูงสุด (Superlative Degree)

การเปรียบคำคุณศัพท์ขั้นสูงสุด

การเปรียบคำคุณศัพท์ขั้นสูงสุด  (Superlative Degree)
เมื่อมีการเปรียบเทียบขั้นกว่า ก็ต้องมีการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดหรือ superlative degree ซึ่งก็คือการเปรียบเทียบของตั้งแต่ 3 สิ่งขึ้นไป  เช่น  สวยที่สุด,  ดีที่สุด,  ยาวที่สุด เป็นต้น   โครงสร้างของการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดนี้ คำคุณศัพท์จะเติม –est   แต่มีข้อยกเว้นอีกเช่นกันคือ  ถ้าเป็นคุณศัพท์ที่มีมากกว่า 2 พยางค์ให้เติม  most ข้างหน้าคำคุณศัพท์  เช่น   fastest, oldest, most expensive, most interesting, etc.

หลักในการเติม –est ก็คล้ายกับการเติม –er  ดังนี้ค่ะ

 1. ถ้าคำคุณศัพท์นั้นมีพยางเดียวให้เติม –est ได้เลย แต่ถ้าคำนั้นเป็นสระเสียงสั้นให้เติมตัวสะกดเพิ่มไปอีกหนึ่งตัวแล้วค่อยเติม –est           เช่น
  rich ——-richest    large ——–largest
  big——–biggest    thin———thinnest
 2. ถ้าคำคุณศัพท์นั้นลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i  แล้วเติม –est  เช่น
  easy———–easiest     funny———-funniest
  dry————driest        pretty ———prettiest
 3. ถ้าคำคุณศัพท์นั้นลงท้ายด้วย  -ed, -ing, -ful, -less  ถึงแม้จะมีแค่ 1 หรือ 2 พยางค์ให้เติม most ข้างหน้า  จะไม่เติม –est เช่น
  boring ——— most boring     careless ———– most careless
  useful————most useful    helpful ————-most helpful
 4. คำคุณศัพท์บางคำเมื่อใช้ในรูปเปรียบเทียบขั้นสูงสุดจะไม่เติม –est หรือเติส most แต่จะเปลี่ยนรูป  เช่น
  good ————— best, bad ——————- worst
  little ————–least,    many —————-most

มาดูตัวอย่างโครงสร้างประโยคเปรียบเทียบขั้นสูงสุดกันค่ะ

 • Martin is the tallest boy in the class.
 • This is the most exciting story I’ve ever heard.
 • Today is the best day of my life.

** หน้าคำคุณศัพท์ขั้นสูงสุดจะต้องมี the นำหน้าเสมอค่ะ  แต่ถ้าหน้าคุณศัพท์มีคำแสดงความเป็นเจ้าของอยู่  ก็ไม่ต้องใส่ the   เช่น

 • Catherine is my best friend.
 • It was one of our best show ever.