Category Archives: คลิปเรียนภาษาอังกฤษ

คำย่อในภาษาอังกฤษ แบบไม่เป็นทางการ (Informal Contractions)

คำย่อในภาษาอังกฤษ แบบไม่เป็นทางการ
How ya doin'?
How ya doin’?

การพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน บ่อยครั้งที่ชาวต่างชาติมักจะพูดคำย่อที่ไม่เป็นทางการ หรือเป็นภาษาพูดในการพูดคุยกัน เพื่อให้คำพูดนั้นดูสั้นลง และกระทัดรัด หากเราไม่รู้จักคำย่อเหล่านี้เราก็อาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่ชาวต่างชาติต้องการสื่อสาร  วันนี้เรามารู้จักคำย่อต่างๆ เหล่านี้กันครับ

ตัวอย่างคลิปวีดีโอ How Native Speakers Use Gonna, Wanna & Gotta จาก https://reallifeglobal.com/

ตัวอย่างคำพูดย่อ

 • you = ya (ยา) ==> How ya doin’? (How are you doing?)
 • am not/are not/is not = ain’t (เอ๊นทฺ) ==> I ain’t sure.
 • will not = won’t (โว็ทฺ)
 • do not = dona (โด็นา)
 • don’t you = dontcha
 • its = tis (ทิซฺ)
 • has not/have not = ain’t (เอ๊นทฺ) ==> I ain’t done it.
 • give me = gimme (กิมมี) ==>  Can you gimme a hand?
 • come on = cmon (คะมอน)
 • don’t know = dunno (ดะโน)
 • let me = lemme (เล๊มมี) ==> Lemme go!
 • out of = outta (เอ๊าท์ดะ)
 • could have = coulda (คู๊ลดะ)
 • should have = shoulda (ชู๊ดดะ)

Continue reading

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับอินเทอร์เน็ต [English Vocabulary for Internet]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับอินเทอร์เน็ต

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับอินเทอร์เน็ต

 • open source คือ ซอร์ฟแวร์ที่เปิดเผยโค้ดของโปรแกรม ทำให้สามารถแก้ไข ดัดแปลงได้
 • developer คือ ผู้พัฒนาโปรแกรม
 • platform คือ รูปแบบการให้บริการข้อมูลของคอมพิวเตอร์หรือมือถือผ่านทางซอร์ฟแวร์
 • LAMP stack คือ ซอร์ฟแวร์บนเซอร์เวอร์ 4ตัว ที่ทำงานร่วมกัน คือ
  L (Linux) หรือระบบปฎิบัติการ (OS)
  A (Apache)
  M (MySQL)
  P (PHP)
 • Linux คือ ระบบปฏิบัติการฟรีโอเพ่นซอร์ส
 • Apache (Apache HTTP Server) คือซอฟต์แวร์สำหรับเปิดให้บริการเซิร์ฟเวอร์บนโพรโทคอล HTTP
 • MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System)
  โดยใช้ภาษา SQL
 • PHP คือ ภาษาคอมพิวเตอร์โอเพนซอร์สฟรีภาษาหนึ่ง (PHP Hypertext Preprocessor)
 • infrastructure
 • cloud computing คือการที่เราใช้ซอฟต์แวร์, ระบบ, และทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์
  ของผู้ให้บริการ ผ่านอินเทอร์เน็ต
 • bandwidth คือ ปริมาณการรับและส่งข้อมูล (Data-Transfer) ของอินเทอร์เน็ต
 • HTML คือ ภาษาที่ใช้ในการเขียนเพื่อแสดงผลเว็บบนหน้าจอ (Hypertext Markup Language)
 • XML ( Extensible Markup Language)
 • JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต
 • AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) เป็นเทคนิควิธีการพัฒนาเว็บแอพพลิคเคชัน
  ให้มีความสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ดีขึ้น
 • API (Application Programming Interface) คือ การเชื่อมต่อจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่ง
  เพื่อให้ซอฟต์แวร์ภายนอกเข้าถึงและอัพเดทข้อมูลนั้นๆได้
 • object-oriented
 • app (application)
 • TTL (Time to live) คือ ระยะเวลาที่อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลไว้ (caching) ก่อนที่จะลบทิ้ง
 • CDN (content delivery network) คือ กลุ่มเซิร์ฟเวอร์ที่กระจายตามภูมิศาสตร์
  ซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อจัดส่งเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็ว
 • DNS (Domain Name System) คือ การเก็บข้อมูลชื่อเว็บไซต์(domain name) และที่อยู่ (IP Address)
  ที่เคยใช้งานมาแล้ว เพื่อที่จะได้ไม่ต้องสอบถามกับ DNS Server เมื่อต้องใช้เว็บไซต์ในครั้งถัดไป
 • Purge ในระบบ cash คือ การลบข้อมูลออกจากแคชโดย
  ไม่ต้องรอเวลาหมดอายุของแคชที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ศัพท์รอบรั้วโรงเรียนภาษาอังกฤษ [School Vocabulary]

ศัพท์รอบรั้วโรงเรียนภาษาอังกฤษ

ศัพท์รอบรั้วโรงเรียนภาษาอังกฤษ [School Vocabulary]

 • adult school โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่
 • auditorium ห้องประชุม
 • blackboard    กระดานดำ
 • bleachers อัฒจันทร์กลางแจ้ง
 • cafeteria / canteen โรงอาหาร
 • classroom = ห้องเรียน
 • college วิทยาลัย
 • counselor อาจารย์แนะแนว
 • changing room    ห้องเปลี่ยนเสื้อ
 • certificate    ใบรับรอง
 • chalk   ชอล์ก
 • class  ชั้นเรียน
 • course    หลักสูตร
 • classroom    ห้องเรียน
 • computer คอมพิวเตอร์
 • computer room    ห้องคอมพิวเตอร์
 • curriculum    หลักสูตรของโรงเรียน
 • degree    ระดับ,ชั้น
 • desk    โต๊ะ
 • elementary school โรงเรียนประถม
 • exam (examination)    การสอบ
 • exam results    ผลการสอบ
 • exercise book สมุดแบบฝึกหัด
 • fail an exam  สอบตก
 • field สนาม
 • grade  เกรด
 • graduate  สำเร็จการศึกษา
 • gym    โรงยิม
 • high school โรงเรียนมัธยม
 • homework  การบ้าน
 • janitor ภารโรง
 • junior high school โรงเรียนมัธยมต้น
 • lecture  การบรรยาย
 • lecturer  ผู้บรรยาย, อาจารย์ผู้สอน
 • lesson  บทเรียน
 • library  ห้องสมุด
 • library card บัตรห้องสมุด
 • lunch-box กล่องอาหารกลางวัน
 • nursery school    อนุบาล
 • mark  คะแนน
 • Masters student  นักศึกษาปริญญาโท
 • paper ข้อสอบ
 • pass an exam    สอบผ่าน
 • pen   ปากกา
 • pencil   ดินสอ
 • Pencil sharpener กบเหลาดินสอ
 • PhD student นักศึกษาปริญญาเอก
 • playground   สนามเด็กเล่น
 • primary school   ประถมศึกษา
 • principal อาจารย์ใหญ่
 • private school    โรงเรียนเอกชน
 • professor    ศาสตราจารย์
 • pupil  นักเรียน
 • qualification  วุฒิการศึกษา
 • register    การลงทะเบียน
 • restroom / toilet ห้องน้ำ
 • revise    ทบทวน
 • rubber  ยางลบ
 • ruler ไม้บรรทัด
 • student  นักเรียน
 • subject    วิชาเรียน
 • school    โรงเรียน
 • school dinners    อาหารเย็นของโรงเรียน
 • state school    โรงเรียนรัฐบาล
 • study  เรียน
 • student loan    เงินกู้สำหรับนักศึกษา
 • secondary school   มัธยมศึกษา
 • teacher    คุณครู
 • term    ภาคเรียน
 • textbook ตำราเรียน
 • timetable ตารางเรียน
 • tuition fee   ค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • university    มหาวิทยาลัย
 • undergraduate    นักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • whiteboard   ไวท์บอร์ด

วิชา (Subjects)

 • Algebra วิชาพีชคณิต
 • Art วิชาศิลปะ
 • Biology วิชาชีววิทยา
 • Calculus วิชาแคลคูลัส
 • Chemistry วิชาเคมี
 • Computer science วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • Economics วิชาเศรษฐศาสตร์
 • English วิชาภาษาอังกฤษ
 • Geometry วิชาเรขาคณิต
 • Geography วิชาภูมิศาสตร์
 • History วิชาประวัติศาสตร์
 • Literature วิชาอักษรศาสตร์
 • Mathematics วิชาคณิตศาสตร์
 • Physical Education (PE) วิชาพลศึกษา
 • Physics วิชาฟิสิกส์
 • Science วิทยาศาสตร์
 • Social studies วิชาสังคมศาสตร์

ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ-อเมริกัน [British English VS American English]

ศัพท์ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ-อเมริกัน

ศัพท์ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ-อเมริกัน

***มือถือให้ดูหน้าจอในแนวนอนค่ะ

ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ ภาษาอังกฤษแบบอเมริกันคำแปล
aerial (radio/TV)antennaเสาอากาศ
American footballfootballฟุตบอล
articulated lorrytrailer truck/semi trailerรถพ่วง
aubergineeggplantมะเขือยาว
autumnfallฤดูใบไม้ร่วง
bank holidaylegal holidayวันหยุดตามกฎหมาย
bank notebillธนบัตร
baphamburger bunแฮมเบอร์เกอร์
bat (ping pong)paddleไม้ตีปิงปอง
bathbathtubอ่างอาบน้ำ
bath (v.)batheอาบน้ำ
bathroombathroom/restroom/washroomห้องน้ำ
big dipperroller coasterรถไฟเหาะ
billcheck (restaurant)เก็บเงิน (ร้านอาหาร)
biscuit (sweet)cookieคุกกี้
bonnet (car)hoodกระโปรงหน้ารถ
book (v.)make reservationจองห้องพัก
boot (car)trunkกระโปรงหลังรถ
bootlace/shoelaceshoestringเชือกผูกรองเท้า
bracessuspendersสายเอี้ยม,สายโยงกางเกง
briefs/underpantsshorts/jockey shortsกางเกงขาสั้น
bureau de changecurrency exchangeแลกเปลี่ยนเงินตรา
car parkparking lotลานจอดรถ
catapultslingshotหนังสติ๊ก
chairman (business)presidentประธาน
chemist’s shoppharmacy/drugstoreร้านขายยา
chipsFrench friesมันฝรั่งทอด
cinemamovie house/theaterโรงภาพยนตร์
clothes pegclothes pinไม้หนีบผ้า
cookerstoveเตา
director (company)managerผู้จัดการ
drain (indoors)sewer pipeท่อระบายน้ำ
drawing pinthumb tackเป๊ก
dressing-gownbathrobeเสื้อคลุมอาบน้ำ
dustbin/bingarbage can/trash canถังขยะ
dynamogeneratorเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
filmmovieภาพยนต์, หนัง
first floorsecond floorอาคารชั้นที่สอง
flexelectric cord/wireสายไฟ
football/soccersoccerฟุตบอล
fortnighttwo weeksสองสัปดาห์, รายปักษ์
foyerlobby/foyerล็อบบี้, ห้องโถง
full stop (punctuation)periodมหัพภาค, เครื่องหมายจุด
gangwayaisleทางเดิน
gaoljailเรือนจำ
gardenyardสวน
gear levergear shiftคันเกียร์
giddydizzyเวียนศรีษะ
give a bell(to phone)give a buzzโทรหา
goose pimplesgoose bumpsขนลุก
greenfingersgreen thumbคนที่ปลูกต้นไม้เก่ง(สำนวน)
grill (v.)broilปิ้งย่าง
hire purchaseinstallment planผ่อนชำระ/เช่าชื่อ
holidayvacationวันหยุด
hoover (n.)vacuum cleanerเครื่องดูดฝุ่น
ironmongerhardware storeร้านฮาร์ดแวร์
labeltagป้ายราคา
lavatory/toilet/w.c./loojohn/bathroom/washroomห้องน้ำ
liftelevatorลิฟต์
lorrytruckรถบรรทุก
number platelicense plateป้ายทะเบียนรถ
parcelpackageบรรจุภัณฑ์
pavement/footpathsidewalkทางเท้า
petrolgas/gasolineน้ำมันเชื้อเพลิง
pillar box/letter boxmail boxกล่องจดหมาย
plaster/elastoplastbandaidพลาสเตอร์
postmailไปรษณีย์
postal codezip codeรหัสไปรษณีย์
postmanmailman/postmanบุรุษไปรษณีย์
queue (n.)lineแถว
queue (v.)stand in line/line upเข้าแถว
ring up/phonecall/phoneโทร
rubbereraserยางลบ
saloon carsedanรถซีดาน
sellotapescotch tapeสก๊อตเทป
single ticketone way ticketตั๋วเที่ยวเดียว
state schoolpublic schoolโรงเรียนของรัฐ
sweet corncornข้าวโพด
telephone boxphone boothตู้โทรศัพท์
time-tablescheduleตารางเวลา
tincanกระป๋อง
torchflashlightไฟฉาย

การใช้ Preposition หรือ คำบุพบท ในภาษาอังกฤษ [Preprosition In English]

Preprosition

บุพบท (Preposition) คือ คำเชื่อระหว่างกริยา, นาม, สรรพนาม หรือ คำอื่นใด เพื่อบอกสถานที่, เวลา, ทิศทาง และอื่นๆ

เช่น

 • above  อยู่เหนือ (ลอยอยู่ด้านบน)
 • across  ข้าม(สิ่งใดสิ่งหนึ่ง)
 • after หลัง
 • against พิงกับ
 • along ไปตาม
 • among  อยู่ท่ามกลางสิ่งของหลายๆสิ่ง
 • around/round รอบๆ
 • as ในฐานะ
 • at อยู่ที่, ที่
 • away from  ห่างออกไปจาก
 • between อยู่ระหว่างสิ่งของ 2 สิ่ง
 • before ก่อน
 • below อยู่ต่ำลงมาจากบางสิ่ง
 • behind อยู่ด้านหลัง
 • by/next to/beside  ข้างๆ
 • beyond  ที่เหนือกว่า
 • down ลง(จากที่สูง)
 • during  ในระหว่างเวลาใดๆ
 • from จาก
 • off  ลงจาก, ลงมา
 • opposite ตรงข้ามกับ
 • on  อยู่บน
 • onto ขึ้นไป
 • out of  ออกจาก
 • outside ข้างนอก
 • for สำหรับ, เพื่อ
 • in อยู่ใน
 • in front of อยู่ด้านหน้า
 • inside ข้างใน
 • into ไปยัง
 • near  ใกล้กับ
 • past ผ่าน
 • to ไปยัง
 • through ทะลุผ่าน
 • throughout  ตั้งแต่ต้นจนจบ, โดยตลอด
 • toward ตรงไปยัง
 • up ขึ้น(จากที่ต่ำ)
 • under อยู่ใต้
 • upon  บน
 • with กับ, ด้วย
 • within ภายในกำหนดเวลา, ภายในระยะทาง
 • without  ปราศจาก

ศัพท์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ [English Math Vocabulary]

ศัพท์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ

ศัพท์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ [English Math Vocabulary]

 • Abacus  ลูกคิด
 • Add  บวก
 • Addition  การบวก
 • Algebra พีชคณิต
 • Arithmetic   เลขคณิต
 • Average  ค่าเฉลี่ย
 • Calculate  คำนวน
 • Calculation การคำนวณ
 • Combine รวมเป็น
 • Decimal  ทศนิยม
 • Decrease  ลดลง
 • Divide   หาร
 • Division การหาร
 • Equal   เท่ากับ
 • Fraction  เศษส่วน
  • Half  1/2
  • One third   1/3
  • One quarter  1/4
  • Three quarters  3/4
  • Equivalent fractions เศษส่วนที่เท่ากัน
  • Partial fraction เศษส่วนย่อย
  • Common fraction  เศษส่วนร่วม
  • Fraction continued เศษส่วนต่อเนื่อง
  • Decimal fraction เศษส่วนทศนิยม
 • Geometry เรขาคณิต
 • Increase   เพิ่มขึ้น
 • Minus  ลบ
 • Multiply  คูณ
 • Multiplication   การคูณ
 • Multiplication table   ตารางสูตรคูณ
 • Percent   ร้อยละ
 • Ratio  อัตราส่วน
 • Shapes รูปร่าง
  • Circle วงกลม
  • Cone  กรวย
  • Cube  ลูกบาศก์
  • Hexagon หกเหลี่ยม
  • Oval วงรี
  • Pentagon ห้าเหลี่ยม
  • Pyramid ปิรามิด
  • Trapezoid สี่เหลี่ยมคางหมู
  • Rectangle สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  • Sphere รูปทรงกลม
  • Square สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
  • Triangle สามเหลี่ยม
 • Square root   สแควร์รูท
 • Subtraction  การลบ
 • Subtract  ลบ
 • Width ความกว้าง
 • Length ความยาว
 • Height ความสูง

ถามทางในภาษาอังกฤษ (Asking and giving directions in English)

Asking and giving directions in English

การสอบถามเส้นทางในภาษาอังกฤษ

ปกติถ้าจะถามเส้นทางว่า ไป (place) ยังไง เราก็จะถามว่า How do I get to (place) ? เช่น

 • Excuse me, How do I get to the bus stop? ขอโทษครับ ผมจะไปป้ายรถเมล์ได้อย่างไร
 • I’m lost. ผมหลงทาง

ประโยคที่ควรรู้ในการสอบถามเส้นทางในภาษาอังกฤษ

 • Excuse me, I’m looking for a Hotel. Is there a Hotel around here?
  ขอโทษครับ ผมกำลังหาโรงแรม ไม่ทราบว่ามีโรงแรมบริเวณนี้ไหมครับ
 • Excuse me,  where is the hospital?
  ขอโทษครับ ไม่ทราบว่าโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนครับ
 • Excuse me, could you tell me how to get to the hospital?
  ขอโทษครับ คุณพอจะบอกผมได้ไหมครับว่าจะไปโรงพยาบาลได้อย่างไร?
 • You go straight and then you turn left. เดินตรงไป แล้วเลี้ยวซ้าย
 • I’ll show you the way. ผมจะพาคุณไป (to show the way พาไปถึงจุดหมายปลายทาง)
 • Please follow me.  กรุณาตามผมมา
 • Thank you. ขอบคุณครับ

ศัพท์น่ารู้

 • above (อะเบ๊าฝ) ด้านบน
 • after (อ๊าฟเตอร/แอ๊ฟเตอร)  เลยไป
 • After you. เชิญคุณไปก่อน
 • around ใกล้ๆ ==> It’s around the corner. อยู่ใกล้ๆกับหัวมุม
 • at the corner ตรงหัวมุม
 • at the end of the road สุดถนน ==>  Walk to the end of this road.  เดินไปจนสุดถนนเส้นนี้
 • below ด้านล่าง
 • behind (บีฮายดึ) ด้านหลัง ==> The hospital is behind the post office. โรงพยาบาลอยู่หลังที่ทำการไปรษณีย์
 • beside ติดกับ
 • before ก่อน
 • between อยู่ระหว่าง
 • bus stop ป้ายรถเมล์
 • catch a taxi / take a taxi ไปแท๊กซี่
 • cross ข้าม ==> cross over the road ข้ามถนน
 • crossroads/intersection  สี่แยก
 • go straight ตรงไป / go straight on ตรงไป / go straight ahead / go straight down. ตรงไป
  ==> Go straight down this street. ตรงไปตามถนนนี้
  ==> Go straight down this aisle. ตรงไปตามทางเดินนี้ (aisle ทางเดินในซุปเปอร์)
  ==> Go straight down this aisle. The jeans are to the right.
  ==> Go straight down from this aisle for about 20 metres.  ตรงไปตามทางเดินนี้ประมาณ 20เมตร
  ==> Go straight ahead for about 10 minutes. เดินตรงไปประมาณ 10นาที
 • go along the road ไปตามถนน / go along the river ไปตามแม่น้ำ / walk along the road เดินไปตามถนน
 • go past the… ผ่าน…  / go past the police station ผ่านสถานีตำรวจ
 • go over the bridge ข้ามสะพานไป
 • go up the hill เดินขึ้นเนิน / go down the hill เดินลงเนิน
 • go through the park  เดินทะลุผ่านสวนสาธารณะ
 • in front of (อินฟร๊อทท๊อฟ) ด้านหน้า ==> The hospital is in front of the post office. โรงพยาบาลอยู่หน้าที่ทำการไปรษณีย์
 • junction ทางแยก ==> T-junction สามแยก
 • next to ถัดจาก
 • near ใกล้ ==> The hospital is near the post office. โรงพยาบาลอยู่ใกล้กับที่ทำการไปรษณีย์
 • next to ข้างๆ/ติดกับ ==> The bookshop is next to school. ร้านหนังสืออยู่ติดกับโรงเรียน
 • on top of อยู่บน
 • on your right ข้างขวา / on your left ข้างซ้าย ==> It’ll be on your left.   มันจะอยู่ข้างซ้ายของคุณ
 • opposite (อ๊อพโพซิท) ตรงข้าม ==> opposite the police station อยู่ตรงข้ามสถานีตำรวจ
 • past (พาสท/แพสท) เลยไป Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษจากนิทานอีสป (Aesop’s Fables)

storytelling

The Fox and the Stork สุนัขจิ้งจอกกับนกกระสา

An Aesop’s Fable

       once upon a time they lived a selfish and shifty fox in the forest, because he was always after something shifty normally animals trusted this fox.

nobody made friends with him after a while having no friends the fox moved to a cave in the mountain next to the forest.

one day, flying from the cold parts of  the world,  a stalk came by, the fox was very happy that he finally found a friend.

he immediately went next to the stalk, welcome my dear stork do you want to be friends, sure but you’re the shifty fox how can i trust you.

of course you can, i have no friends here but i think that we can be best friends.

after a short while bored of eating alone, the fox invited his new neighbor stalked to dinner.

happy about this invitation the stalk went joyfully to the fox’s house.

the soup that the fox had prepared smelled delicious.

preparing the table the fox poured the soup in large bowls.

the stalk sat down on the table and the fox sat right across her.

bone petite i hope you like my soup.

Continue reading

ฝึกฟังภาษาอังกฤษฟรีกับ VOA Learning English

Special English

เทคนิคที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยในการพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษ นั่นก็คือการฟังที่มากเพียงพอ ดังนั้นเราควรจะฝึกฟังภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานพอจนกระทั่งหูของเราเริ่มจูนคลื่นให้เป็นคลื่นเดียวกับช่องเสียงภาษาอังกฤษ และฝึกพูดตามให้มากๆ เพื่อให้ปากเราคุ้นเคยกับการพูดภาษาอังกฤษ เพือที่จะออกเสียงได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากยิ่งขึ้น เมื่อนั้นการพูดภาษาอังกฤษจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรา หรือภาษาอีกภาษาหนึ่งของเราไปอย่างอัตโนมัติ