คำตามหลังรากศัพท์ในภาษาอังกฤษ (suffixes)

คำตามหลังรากศัพท์ในภาษาอังกฤษ

suffixes

Suffixes คือ คำอุปสรรคที่เติมไว้หลังคำหลัก แล้วเปลี่ยนชนิดของคำๆนั้น แต่ความหมายไม่เปลี่ยน การที่เรามีตัวช่วยคอยบอกว่าคำที่ลงท้ายแบบนี้เป็นคำชนิดใด จะช่วยให้เราสามารถใช้คำในประโยคได้ถูกต้อง ถูกตำแหน่ง ตัวอย่างของ suffix ที่พบเจอบ่อยๆมีดังนี้ค่ะ

1. suffix ที่เติมแล้วทำให้เป็นคำนาม (Noun) -ment, -tion, -ness, -ship, -dom, -ence/-ance, -cy, -ism, -hood, -ity เช่น

 • encourage     ——             encouragement
 • organize      ——             organization
 • happy           ——             happiness
 • friend            ——             friendship
 • free              ——             freedom
 • assistant       ——             assistance
 • accurate       ——             accuracy
 • criticize         ——             criticism
 • neighbor       ——             neighborhood
 • pure             ——             purity

2. suffix ที่เติมแล้วทำให้เป็นคำคุณศัพท์ (Adjective ) -ful, -less, -able/-ible, -ous, -ive, -ish, -ant/-ent เช่น

 • hope             ——             hopeful
 • hope             ——             hopeless
 • move            ——             moveable
 • danger          ——             dangerous
 • persuade      ——             persuasive
 • difference    ——             different

3. suffix ที่เติมแล้วทำให้เป็นคำกริยา (verb) -ify, -ize/-ise, -ate เช่น

 • pure             ——             purify
 • critic             ——             criticize
 • active           ——             activate

4. suffix ที่เติมแล้วทำให้เป็นคำกริยาวิเศษณ์ (adverb) -ly เช่น

 • happy           ——-            happily
 • suitable        ——-            suitably

รู้ suffix มีประโยชน์อย่างไร? คำตอบคือ ถ้าเรารู้ความหมายของรากศัพท์หรือคำหลัก ก็สามารถเดาความหมายได้ค่ะ ช่วยเรื่องการอ่านได้เยอะเลย ^^