Tag Archives: ภาษาอังกฤษที่มักออกเสียงผิด

คำในภาษาอังกฤษที่มักออกเสียงผิด (Incorrect Speech)

คำในภาษาอังกฤษที่มักออกเสียงผิด

สาเหตุหนึ่งที่เราฟังฝรั่งพูดภาษาอังกฤษไม่ออก หรือเราไม่สามารถสื่อสารให้เขาได้เข้าใจในสิ่งที่เราพูดนั้น มักเกิดจากการออกเสียงคำในภาษาอังกฤษที่ผิดกัน และเมื่อเราเข้าใจการออกเสียงที่ผิดๆ ทุกครั้งที่เราอ่านหนังสือหรือพูดเราก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำคำที่ผิดเหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้น ก็ยิ่งเลวร้ายไปกันใหญ่ ดังนั้นสิ่งเร่งด่วนที่เราควรทำก็คือ เรียนรู้คำในภาษาอังกฤษที่เราออกเสียงผิดกัน และทำความคุ้นเคยกับเสียงใหม่ให้ถูกต้องเสียก่อน ไม่เช่นนั้นภาษาอังกฤษของเราคงไม่สามารถพัฒนาไปได้

*** คำอ่านภาษาไทยในวงเล็บที่ให้ไว้ เป็นเพียงแนวทางในการออกเสียงเท่านั้น

 • a lot of คนอเมริกันจะพูดเป็น alotta อะล่อดะ
 • aboard adv. (อะโบ็อรฺดฺ) /əˈbôrd/ อยู่บนเรือหรือเครื่องบิน
 • abroad adv. (อะบรฺอดฺ) /əˈbrôd/ อยู่ต่างประเทศ
 • advance (แอะแฝ๊นสฺ) /ədˈvans/
 • advertisement (แอ๊ดเฝอรไทซเมินทฺ) /ˈadvərˌtīzmənt/ โฆษณา
 • afford v. (อะฝอรฺดฺ) /əˈfôrd/ สามารถจ่ายได้
 • aisle (อายโย็ล) /īl/ ทางเดินระหว่างเก้าอี้
 • asleep (อะสลีพ) /əˈslēp/ นอนหลับ
 • almond (อาเมินด) /ˈä(l)mənd,ˈa(l)-/  อัลมอนด์
 • anti (แอ๊นทิ) /ˈanˌtī/ การต่อต้าน
 • arch อ๊าชช /ärCH/   ซุ้มประตูโค้ง
 • archive (อ๊าร์คลายฝฺ) บันทึกข้อมูลสถานที่, บันทึกประวัติศาสตร์
 • aspirin (แอ๊ซผลิน) /ˈasp(ə)rin/  แอสไพริน
 • auditor (ออดิเทอร์, ออดิเดอร์) /ˈôditər/ ผู้สอบบัญชี
 • bad (แบ๊ดฺ, แบ๊เดอะ) /bad/ ผู้ชายไม่ดี
 • bag (แบ๊กฺ, แบ๊เกอะ) /bag/ กระเป๋า ***ต้องลากเสียงลงต่ำ
 • bargain (บ๊ารเกิน) /ˈbärgən/ การต่อราคา
 • basketball (แบ๊สกิทบอลฺ) /ˈbaskitˌbôl/ บาสเก็ตบอล
 • batman  (แบ็ทฺแมน) /ˈbatmən/ มนุษย์ค้างคาว
 • beard (เบียรดฺ) /bi(ə)rd/ เครา
 • belonging(s) adj. (บีลองงิง)  ของมีค่า
 • berry (แบ๊รี) /ˈberē/ เบอร์รี่
 • better (เบ็ทเทอร์, เบ็ทเดอร) /ˈbetər/  ดีกว่า
 • bikini (บิคี้นี) /biˈkēnē/ ชุดว่ายน้ำสองชิ้น
 • bilingual (ไบลิงกวล) คนที่พูดได้สองภาษา
 • biology (ไบเอาะเลอจี) /bīˈäləjē/ ชีววิทยา
 • bitten (บิ้ทเทิ่น) กัด
  I was bitten by a mosquito. ฉันถูกยุงกัด
 • blow (โบลว์) /blō/ เป่า
 • blew (บลูว์) /blo͞o/ เป่า
 • board (โบ็อรฺดฺ) /bôrd/
 • bottle (บ๊อเทิล, บ๊อโด็ล) /ˈbätl/ ขวด
 • breath (เบร็ธฺ) /breTH/ ลมหายใจ
 • Britain (บริเทิน) เกาะอังกฤษ
 • bucket (บ๊ะเข็ทฺ) /ˈbəkit/ ถังน้ำ
 • buffet (บุฝเฝ่ย/บะเฝ่ย) กินแบบไม่อั้น
 • burglar (เบ๊อรฺเกลอรฺ) /ˈbərglər/ โจรย่องเบา
 • business (บิ๊ซฺเนสฺ) /ˈbiznis/ ธุรกิจ
 • busy (บิ๊ซี) /ˈbizē/ ยุ่ง
 • cactus (แค๊กเติสฺ) /ˈkaktəs/ ตะบองเพชร
 • calm (ค๊าม) /kä(l)m/  สงบสติอารมณ์
 • calendar (แค๊เลินเดอร์) /ˈkaləndər/ ปฎิทิน
 • camel (แค๊เมลฺ) /ˈkaməl/ อูฐ
 • canal (เคอะแน็ล) /kəˈnal/ คลอง
 • canteen (แคนที๊น) /kanˈtēn/ โรงอาหาร
 • Cantonese Language (แค็นเทินนีส แลนเกวจ) ภาษากวางตุ้ง
 • captain (แค๊พเทิน) /ˈkaptən/ หัวหน้า
 • card (ค๊ารดฺ) /kärd/ บัตร
 • card (คาร์ดฺ) บัตร ; keycard (คีย์คาร์ดฺ) บัตรกุญแจ
 • carton (ค๊ารฺเทิน, ค๊ารฺเดิน) /ˈkärtn/ กล่อง
  – carton box กล่องกระดาษ
 • cartoon (คารฺทู๊น) /kärˈto͞on/ การ์ตูน
 • caravan (แค๊เรอแวน /ˈkarəˌvan/คณะเดินทาง
 • career (เคอะเรี๊ยรฺ) /kəˈri(ə)r/ อาชีพ
 • casino (คะซี๊โน) /kəˈsēnō/ คาสิโน (บ่อนการพนัน)
 • catch (แค็ช) caught (คอทฺ) caught (คอทฺ) จับ
 • capacity (คะพ๊าซิทิ) /kəˈpasitē/ ความจุ
 • captain (แค็พเทิ่น) /ˈkaptən/ กัปตัน
 • ceiling (ซี๊ลิง) /ˈsēliNG/ เพดาน
 • cement (ซีเม้นทฺ) ปูนซีเมนต์
 • central (เซ็นเทริลฺ) ศูนย์กลาง
 • chaos n. (เค-ออส) ความยุ่งเหยิง
 • chaotic adj. (เค-ออดิด) ยุ่งเหยิง
 • child (ชายโอ็ลฺดฺ) /CHīld/ เด็ก
 • chance (แช๊นซ) โอกาส
 • channel (แช๊นนอลฺ) /ˈCHanl/ ช่อง
 • chaos (เคออส) ความยุ่งเหยิง
 • cheese (ชีสส์) เนยแข็ง
 • chocolate (ช็อคเคลิทฺ) ช็อคโกแลต
 • chore n. (โชเออรฺ) /CHôr/ งานบ้าน
 • christian (คริสเชิน) /ˈkrisCHən/ คริสเตียน
 • christ (ไครสฺทฺ) พระเยซูคริสต์
 • colony (ค๊อเลอนี) /ˈkälənē/ อาณานิคม
 • colon n. (โค๊เลิน) /ˈkōlən/ ลำไส้ใหญ่, เครื่องหมายโคลอน
 • comb (โคม) /kōm/ หวี
 • comfort (คั๊มเฟอรทฺ) /ˈkəmfərt/ ความสะดวกสบาย
 • comfortable adj. (คั๊มฝ-ทะเบิล) /ˈkəmftərbəl/ สบาย
 • commercial adj. (เคิมเม๊อรเชียลฺ)  /kəˈmərSHəl/ เชิงพาณิชย์
 • comment v. (ค๊อมเมิทฺ) /ˈkämˌent/ วิจารณ์
 • common (ค้อมเมิน) /ˈkämən/ ธรรมดา
 • company n. (คั๊มเผอนี) /ˈkəmpənē/ บริษัท
 • comparable adj. (ค๊อมเผอเรอเบิล) /ˈkämp(ə)rəbəl/ อาจเปรียบเทียบได้
 • computer (คอมผิ้วเดอร์) คอมพิวเตอร์ (คำที่ไม่ได้เน้นตัว t สามารถเปลี่ยนเป็นเสีย d ได้)
 • communicate v. (เคิมมิ้วนิเคท) /kəˈmyo͞onəˌkāt/ ติดต่อสื่อสาร
 • condom (ค๊อนเดิม) /ˈkändəm/ ถุงยางอนามัย
 • consult v. (เคินเซ๊าทฺ) /kənˈsəlt/ ให้คำปรึกษา
 • cook (เคอคฺ) /ko͝ok/ กุ๊ก
 • cooperate (โคอ๊อพเผอรเรทฺ) /kōˈäpəˌrāt/ ความร่วมมือ
 • cork n. (ค๊อลคฺ) /kôrk/ จุกไม้ก๊อก
 • cosmetic (คาซฺเม๊ทิค, คาซฺเม๊ดิด) /käzˈmetik/ เครื่องสำอาง
 • chew (ชู) /CHo͞o/ เคี้ยว
 • crab (แคร็บฺ) /krab/ ปู
 • crap (แคร็พฺ) /krap/ อุจจาระ
 • cruise (ครูซฺ) /kro͞oz/ การล่องเรือ
  diner cruise ล่องเรือรับประทานหาร
 • cure v. (เคี้ยวเออร) /kyo͝or/ รักษาโรค
 • cushion v. (คู้เชิน) /ˈko͝oSHən/ ปูเบาะ
 • chocolate (ช็อคเคลิท) /ˈCHäk(ə)lit/ ช็อคโกแลต
 • cleanse v. (เคลนซฺ) /klenz/ ทำความสะอาด
 • cleansing (เคลนซิ่ง) ทำความสะอาด
 • colonel (เค๊อโน็ล) /ˈkərnl/ พันเอก
 • colony (ค๊อลเลอนี) /ˈkälənē/ อาณานิคม, เมืองขึ้น
 • company (คั๊มผะนี) /ˈkəmpənē/ บริษัท
 • comdom (ค๊อนเดิม) /ˈkändəm/ ถุงยางอนามัย
 • confirm  (เคินเฟริ๊ม) /kənˈfərm/ ยืนยัน
 • confess (เคินเฟ๊ซฺ) /kənˈfes/ สารภาพ
 • consult v. (เคินเซ็ลทฺ) /kənˈsəlt/ ปรึกษา
 • couch (เค๊าชฺ) /kouCH/ โซฟา
 • coup (คู) /ko͞o/ รัฐประหาร ; ไม่มีเสียง p
 • cousin (คั๊ทเซิน) /ˈkəzən/ ลูกพี่ลูกน้อง
 • cover (คั๊ทเวอร์) /ˈkəvər/ คลุม
 • criminal (คริมิโน็ลฺ) /ˈkrimənl/ อาชญากร
 • cruise (ครูซฺ) /kro͞oz/ การแล่นเรือเที่ยว
 • cupboard (คั๊บเบิดฺ) /ˈkəbərd/ ตู้เก็บของ
 • custard (คัสเตริดฺ) /ˈkəstərd/ คัสตาร์ด
 • customer (คัสเตอเมอรฺ) /ˈkəstəmər/ ลูกค้า
 • cylinder (ซิเลินเดอรฺ) /ˈsiləndər/ กระบอกลูกสูบ
 • cyst (ซีสฺทฺ) /sist/ ซีสต์
  – chocolate cyst (ช็อคเคลิท ซีสฺทฺ) ช็อคโกแลตซีสต์
 • data n. (เด๊ทะ, ด๊าทะ) /ˈdatə,ˈdātə/ ข้อมูล
 • deal (เดียลฺ) /dēl/ จัดการ
 • date (เดทฺ) /dāt/ n. วันที่ , v. นัดพบ
 • dead adj. (เด๊ดฺ) /ded/ ได้ตาย
 • debt (เด็ทฺ) /det/ หนี้สิน
  I’m in debt. ผมเป็นหนี้
 • deluxe (ดิลักซฺ) /diˈləks/ หรูหรา
 • demand (ดิแมนดฺ) /diˈmand/ ความต้องการ
 • democracy (ดิเม๊าเคระซี) /diˈmäkrəsē/ ประชาธิปไตย
 • deny (ดีนายดฺ) ปฏิเสธ
 • deposit (ดีผ้อสิทฺ) เงินฝาก, ฝากเงิน, วางเงินมัดจำ
  pay a deposit จ่ายเงินค่ามัดจำ
 • desert (เดสเซิร์ทฺ) /dəˈzərt/ ทะเลทราย
 • dessert (ดีเซิร์ทฺ) /diˈzərt/ ของหวาน
 • desire v. (ดีซ๊ายเยอรฺ) /dəˈzī(ə)r/ ปรารถนา
  -ire คำที่ลงท้ายด้วย ire ออกเสียงว่า “ไอเยอรฺ”
 • determine (ดิเท๊อรมิน) /diˈtərmin/ กำหนด
 • diarrhea (ไดอะเรี๊ย)/ˌdīəˈrēə/ ท้องเสีย
 • different (ดิฝเฝ่นทฺ) /ˈdif(ə)rənt/ แตกต่างกัน
 • discovery (ดิซกัฝเวอรี) /disˈkəvərē/ การค้นพบ
 • dog (ดอกฺ) /dôg/ สุนัข
 • dock (ด๊อคฺ) /däk/ จอดเรือเทียบท่า
 • double adj. (ดับเบิ่ลฺ) /ˈdəbəl/ เป็นสองเท่า
 • doubt (เด๊าทฺ) /dout/ ความคิดในเชิงลบ, การไม่ไว้วางใจ
  – Get rid of your doubts!
  กำจัดความคิดในเชิงลบของตัวเองออกไป
  – I doubt it. ผมคิดว่าไม่นะ
 • dove (ดัฝฺ) /dəv/ นกพิราบ
 • dozen (ดัฝเซิน) /ˈdəzən/ โหล
 • draw (ดรอว์) วาดรูป,เสมอ ; drew (ดรูว์) วาดรูป,เสมอ
  Liverpool drew with Manchester United.
  ลิเวอร์พูลเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
 • driven (ดริเฝิน) /ˈdrivən/ ขับ
 • eclipse (อิ-คลิพซ) /iˈklips/ อุปราคา,เกิดคราส
 • economy (อิ-ค๊อนเนอมี) /iˈkänəmē/ เศรษฐกิจ
 • edit (เอ๊-ดิท) /ˈedit/ แก้ไข
 • editor (เอ๊-ดิเทอร์) /ˈeditər/ บรรณาธิการ
 • education (เอ็ดดุเค้เชิน) /ˌejəˈkāSHən/ การศึกษา
 • effect v. (อิ-เฟ็คท) /iˈfekt/ ทำให้เกิด
 • efficient adj. (อิ-ฟี้เชียนท) /iˈfiSHənt/ มีประสิทธิภาพ
 • effective adj. (อิ-เฟ๊กทิฝ) /iˈfektiv/ เกิดผล
 • effort n. (เอ๊ฟ-เฟริท) /ˈefərt/ ความพยายาม
 • elephant  (เอ๊ว-เล็อเฟ็นท) /ˈeləfənt/ ช้าง
 • error n. (เอ๊วเร่อ) /ˈerər/ ความผิดพลาด
 • evening (อีฝนิง) /ˈēvniNG/ ตอนเย็น
 • factory (แฟ๊ทอรี) โรงงาน
 • failure (เฟ๊ลเยอร์) ความล้มเหลว
 • fire (ไฟเยอร์)  ไฟ
 • flour (เฟลาเวอร์) แป้ง ***พ้องเสียงกับ flower ดอกไม้
 • fold v. (โฟลฺดฺ) พับ
 • foot (เฝอทฺ) /fo͝ot/ เท้า
 • fragile adj. (แฟร๊กไจล)  เปราะบาง
 • fuel (ฝิ๊วโอ็ลฺ) /ˈfyo͞oəl/ เชื้อเพลิง
 • funeral n. adj. (ฝิ๊วเนอโร็ล) /ˈfyo͞on(ə)rəl/ งานศพ
 • gadget n. (แก๊ดจิทฺ) /ˈgajit/ สิ่งประดิษฐ์
 • garment (กาเมริท) เสื้อผ้า
 • genre (จ๊อนหระ) /ˈZHänrə/ ประเภท(เพลง)
 • genuine (เจ๊นยูอิน) /ˈjenyo͞oin/ แท้
 • gesture (เจสเจอร์) /ˈjesCHər/ ท่าทาง
  – hand gestures ท่าทางมือ
 • gecko (เก๊ะโก็) /ˈgekō/ ตุ๊กแก, จิ้งจก
 • gibbon (กิ๊บเบิน) /ˈgibən/ ชะนี
 • giraffe (จิแรฝ) /jəˈraf/ ยีีราฟ
 • good (เกอดฺ) /go͝od/ ดี
 • gold (โกลฺดฺ) /gōld/ ทองคำ
 • gorgeous adj. (ก๊อเจิรดซฺ) /ˈgôrjəs/ สวยงาม
 • gospel (กั๊สเปิลฺ) /ˈgäspəl/ พระกิตติคุณ
 • gown (กาว-น) /goun/ เสื้อคลุมยาว
  – evening gown (อิฝนิง กาว-น) ชุดราตรีผู้หญิง
 • grow (โกร) /grō/ เติบโต ; grew (กรู) /gro͞o/ เติบโต
 • growl (กราวลฺ) /groul/ เสียงคำราม
  My stomach is growling. ท้องร้อง
 • half n. (แฮ็ฝ) /haf/ ครึ่ง
 • history (ฮิสฺตรี้) /ˈhist(ə)rē/ ประวัติศาสตร์
 • hire n. v. (ไฮเยอร์) /hīr/ ว่าจ้าง
 • hoist (ฮอยสฺทฺ) /hoist/ เครื่องยกของ
 • honest adj. (อ๊อเนิสฺทฺ) /ˈänist/ ซื่อสัตย์
 • honey (ฮั๊นนี) /ˈhənē/ น้ำผึ้ง
 • honour, honor (อ๊อเนอร์) /ˈänər/ เกียรติยศ, เกียรตินิยม
  (ไม่ออกเสียง h)
  – first honours เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
  – first class honours เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
 • hood (เฮอดฺ) /ho͝od/ ฝากระโปรงรถ
 • horizon (ฮอไร๊เซิน) /həˈrīzən/ เส้นขอบฟ้า
 • hostage (ฮอสเต็จฺ) /ˈhästij/ ตัวประกัน
 • hour (อาวเวอร์) /ou(ə)r/ ชั่วโมง (ไม่ออกเสียง h)
 • human (ฮิ๊วเมิน) /ˈ(h)yo͞omən/ มนุษย์
 • important (อิมพ๊อรเทินทฺ) /imˈpôrtnt/ สำคัญ
 • inspire v. (อินซป๊ายเออร์) /inˈspīr/ บันดาลใจ
 • inspiration n. (อินซเปอรเร๊เชิน) /ˌinspəˈrāSHən/ แรงบันดานใจ
 • insurance n. (อินเช๊อเรินซ) /inˈSHo͝orəns/ ประกันภัย
 • interest n. (อิ๊นเทรสฺทฺ) /ˈint(ə)rist/ ที่น่าสนใจ
 • instrument (อิ๊น-ซเทิรเมินท) /ˈinstrəmənt/ เครื่องดนตรี, อุปกรณ์ต่างๆ
 • international (อินเทอร์แน๊ชเชินเนิล) /ˌintərˈnaSHənl/ นานาชาติ, ระหว่างประเทศ
 • invitation n. (อินวิเท๊เชิน) /ˌinviˈtāSHən/ การเชื้อเชิญ
 • iron (ไอ๊เยิร์น) /ˈīərn/ n. เตารีด,เหล็กกล้า  v. รีดผ้า
 • island (ไอ๊เลินดฺ) /ˈīlənd/ เกาะ  (อักษร s ไม่ออกเสียง)
 • Jew (จู) /jo͞o/ ชาวยิว
 • juice (จูสฺ) /jo͞os/ น้ำผลไม้
 • kingdom (คิ๊งเดิม) /ˈkiNGdəm/ ราชอาณาจักร
 • label (เล๊เบิล) /ˈlābəl/ ฉลาก
 • lamb (แลมฺ) /lam/ เนื้อลูกแกะ
 • lamp (แล๊มพฺ) /lamp/ โคมไฟ
 • legal (ลี้เกิล) /ˈlēgəl/ ทางกฎหมาย
 • legend (เล๊เจินด) /ˈlejənd/ ตำนาน
 • leopard (เล๊เผลิด) /ˈlepərd/ เสือดาว
 • level (เล๊เฝิล) /ˈlevəl/ ระดับ
 • little adj. (ลิเทิล, ลิเดิล) /litl/ เล็กน้อย
 • live (ลายฝฺ) สด
 • live v. (ลิฝฺ) ใช้ชีวิต
 • lizard (ลิเซิรดฺ) /ˈlizərd/ กิ้งก่า
 • love v. (เลิฝฺ) /ləv/ รัก
 • lyrics (ลิ๊ริคฺ) /ˈlirik/ เนื้อเพลง
 • lizard (ลิเซิร์ด) /ˈlizərd/ จิ้งจก, ตุ๊กแก
  – monitor lizard (ม๊อนิเทอร์-ลิเซิร์ด) ตัวเงินตัวทอง
 • management (แม๊เน็จฺเม็นทฺ) /ˈmanijmənt/   การจัดการ
 • margarine (ม๊าร์เจอรเร็น) /ˈmärjərən/ เนยเทียม
 • mask (แม๊สฺคฺ) /mask/ หน้ากาก
 • medicine (เมะดิเซิน) /ˈmedisən/ ยา
 • medley (เม็ดลีย์) /ˈmedlē/ เพลงผสม
 • menu (เม็นยู) /ˈmenyo͞o/ เมนู
 • method (เมะเธิด) /ˈmeTHəd/ วิธีการ
 • mob (มอบฺ) /mäb/ ฝูงชนที่รวมตัวกัน
 • mobile v. (โมบายโอ็ล, โมโบ็ล) เคลื่อนที่
 • modern adj. (ม๊อดเดิน) /ˈmädərn/ ทันสมัย
 • modify v. (ม๊อดเด็อไฟ) /mädəˌfī/ เปลี่ยนแปลง
 • monarch (ม๊อ-เนิรค) /ˈmänərk/ พระมหากษัตริย์
 • monitor (ม๊อนิเทอร์) /ˈmänətər/ จอมอนิเตอร์
 • mop (ม็อพฺ) ถูพื้น
 • milk (มิ้วคฺ) /milk/ นม
 • nation n. (เน๊เชิน) /ˈnāSHən/ ประเทศชาติ
 • national n. (แน๊เชินแนลฺ) /ˈnaSHənəl/ ประชาชาติ
 • oil (ออยโย็ลฺ) /oil/ น้ำมัน
 • old adj. (โอลฺดฺ) /ōld/ แก่
 • only adj. โอ๊นลี /ˈōnlē/ แค่นั้น
 • opposite (อ๊อพเพอสิทฺ) /ˈäpəzit/ ตรงข้าม
 • orchard (อ๊อรฺเชิร์ดฺ) /ˈôrCHərd/ สวนผลไม้
 • pedicure n. (เพ๊ดิ-คเยอร์) /ˈpediˌkyo͝or/ การทำเล็บเท้า
 • piston (พิ๊สเทิน) /ˈpistn/ ลูกสูบ
 • politics (พ๊อลลิทิทซ) การเมือง
 • politician (พอลลิทิ๊เชิน) /ˌpäləˈtiSHən/ นักการเมือง
 • pure adj. (เผี้ยวเออร์) /pyo͝or/ บริสุทธิ์
 • quay (คีย์) // ท่าเรือโดยสาร
 • raider (เร๊เดอร์) /ˈrādər/ ผู้บุกรุก
 • random adj. (แร๊มเดิม) /ˈrandəm/ แบบสุ่ม
 • receipt (รีซี๊ทฺ) /riˈsēt/ ใบเสร็จรับเงิน (อย่างลืมเสียง t)
 • receive v. (รีซี๊ฝฺ) /riˈsēv/ ได้รับ
 • referral (รีเฝ๊อโร็ล) /riˈfərəl/ การอ้างอิง
 • rescue (เร๊ซกิว) /ˈreskyo͞o/ ช่วยเหลือ
 • restaurant (เรสตรอนท) ร้านอาหาร
 • retire (รีไท๊เออร์) /riˈtīr/ เกษียณ
 • rise (รายซฺ) /rīz/ ขึ้น ; sunrise พระอาทิตย์ขึ้น
 • ride (ไรด) /rīd/; rode (โรด) ridden (ริดเดิ่น) ขี่
 • ripe (ไร๊พฺ) /rīp/ ผลไม้สุก
 • sail v. (เซลโอ็ล) /sāl/  แล่นเรือ
 • sailing (เซ๊ลิง) /ˈsāliNG/ การล่องเรือ
 • salmon (แซเมิน) /samən/ ปลาแซลมอน
 • search v. (เซิรชฺ) /sərCH/ ค้นหา
 • season (ซี๊เซิน) /ˈsēzən/ n. ฤดู, v.ปรุงรส
 • secretary (เซ๊-คริเทอริ) /ˈsekriˌterē/ เลขานุการ
 • server (เซฟเฝอร) /ˈsərvər/ เซิร์ฟเวอร์
 • secure adj. (ซีคิ้วเออร์) /siˈkyo͝or/ ปลอดภัย
 • sew (โซว) /sō/ เย็บผ้า
 • sewing machine (โซววิง-มะชีน) จักรเย็บผ้า
 • sewer (ซู๊เวอร์) /ˈso͞oər/ ท่อระบายน้ำ
 • schedule (ซะเก็ตจูล) /ˈskejo͞ol/  กำหนดการ
 • singer (ซิ๊งเงอร์) /ˈsiNGər/ นักร้อง
 • singing (ซิ๊งงิง) ร้องเพลง
 • six (ซิกซฺ) /siks/ หก (เสียง x ท้ายคำมักจะลืมออกเสียง)
 • slave (ซะเลฝฺ) /slāv/ ทาส
 • smile n. (สมายโอ็ล) /smīl/ รอยยิ้ม
 • sour adj. (ซ๊าวเว่อร) /ˈsou(ə)r/ เปรี้ยว
 • standard (ซฺแตนเดิร์ด) /ˈstandərd/ มาตรฐาน
 • statue (สะแต๊ชู) /ˈstaCHo͞o/ รูปปั้น
 • status (สเตเทิส) /ˈstātəs/ สถานภาพ
 • stomach (สฺเติมเหมิคฺ)/ˈstəmək/ ท้อง
 • style n. (สตายโอ็ล) /stīl/ สไตล์
 • subtle (ซัทเทิล, ซัทเดิล) /ˈsətl/ บอบบาง
 • suite (สวีท) /swēt/ ห้องชุด
  Would you like a suite? คุณต้องการห้องชุดไหม
 • sunbathe (ซั๊นเบธฺ) /ˈsənˌbāT͟H/ อาบแดด
 • sword n. (ซอรดฺ) /sôrd/ ดาบ  (ตัว w ไม่ออกเสียง)
 • syringe (ซิรินจ) /səˈrinj/ เข็มฉีดยา
 • syrup (ซิรัพ) /ˈsirəp/ น้ำเชื่อม
 • teach (ทีช)  taught (ทอท) taught (ทอท) สอน
 • terror (เท้เรอ) ความหวาดกลัว
 • temperature (เท๊มเพอรเฉ่อร์) /ˈtemp(ə)rəCHər/  อุณหภูมิ
 • tire n. (ไทเยอร์) /tīr/ ยางรถ
 • tired adj. (ไทเยิร์ด) /tīrd/ เหนื่อย
 • title (ไท๊เทิล, ไท๊เดิล)  ชื่อเรื่อง
 • titanium (ไทเท๊เนียม) /tīˈtānēəm/ ไทเทเนียม
 • told v. (โทลฺดฺ) บอก
 • tomb (ทูมบ์) /to͞om/ สุสาน
 • ton (ทัน) /tən/ ตัน
 • tonic (ท๊อนิค) /ˈtänik/ ยาชูกำลัง
 • tough adj. (ทัฝ) /təf/ ยากลำบาก
 • trilogy n. (ทริเลอจี) /ˈtriləjē/ ละครหรือนวนิยาย3เรื่องต่อเนื่องกัน
 • trolley n. (เทราะลีย์) /ˈträlē/ รถเข็น
 • tuition n. (ทูวิเชิน) /t(y)o͞oˈiSHən/ ค่าเล่าเรียน
 • tourist (เท๊อริสฺทฺ) /ˈto͝orist/ นักท่องเที่ยว
 • terrorist (เท๊เรอริสฺทฺ) /ˈterərist/ ผู้ก่อการร้าย
 • upon (อะพ๊อน) /əˈpän,əˈpôn/ ข้างบน
 • vaccine (แฝ็คซีน) /vakˈsēn/ วัคซีน
 • vacuum (แฝ๊-คยูม) /ˈvakˌyo͞o(ə)m/ สูญญากาศ
  – I have to vaccum the carpet. ฉันต้องดูดฝุ่นพรม
 • valley (แฝ๊ล-ลี่) /ˈvalē/ หุบเขา
 • valet parking (แฝเลย์-พาร์คคิง) บริการรับฝากจอดรถ
 • value n. (แฝ๊ลยู) /ˈvalyo͞o/ มูลค่า
 • vegetable (เฝ๊จฺ-ทะเบิล) /ˈvejtəbəl/ ผัก
 • vehicle (เวี๊ยเคิล, เวี๊ยหิเคิล) /ˈvēəkəl,ˈvēˌhikəl/ ยานพาหนะ
 • vegetarian (เฝ็จจะ-เท้เรียน) คนที่ทานมังสวิรัติ
 • verify  (เฝ้เร็อฝาย) /ˈverəˌfī/ ตรวจสอบ
 • video (ฝี๊ดีโอ) /ˈvidēˌō/ วีดีโอ
 • visa (ฝี้ซา) /ˈvēzə/ วีซ่า
 • voice (ฝว๊อยสฺ) /vois/ เสียง
 • volleyball n. (ฝ๊อลลีย์บอลฺ) /ˈvälēˌbôl/ กีฬาวอลเลย์บอล
 • volume (ฝ๊อล-ยูม) /ˈvälyəm,-ˌyo͞om/ ปริมาณ
 • vote (โฝ๊ทฺ) /vōt/ เลือกตั้ง, ลงคะแนนเสียง
 • warp v. (ว็อรพ) /wôrp/ บิดเบี้ยว
 • warrant (ว๊อรึ่นทฺ) /ˈwôrənt/ รับรอง
 • water (ว๊อเทอร์, ว็อเดอร์) /ˈwôtər/ น้ำ
 • wire (ไวเออร์) /wīr/ สายไฟ
 • wizard (วิ๊เซิร์ด) /ˈwizərd/ พ่อมด
 • wood (เวอดฺ) /wo͝od/ ไม้
 • would (เวอดฺ) /wo͝od/ จะ
 • written (ริทเทิน) /ˈritn/ เขียน
 • yoga (โย๊เกอะ) /ˈyōgə/ โยคะ
  – do yoga เล่นโยคะ

ชื่อเฉพาะ

 • England (อิงเลินดฺ) ประเทศอังกฤษ
 • Finland (ฝินเลินดฺ) ฟินแลนด์
 • Leonardฺ    เลียวนาร์ด
 • Hong Kong (ฮ่องคอง) ประเทศฮ่องกง
 • Illinois    อิลลินอย   (เสียง s ท้ายคำไม่ออกเสียง)
 • Iran (ไอ-ราน) /iˈran/ ประเทศอิหร่าน
 • Chevrolet  (เชฝโรเล)  เชฟโรเลต    (เสียง t ท้ายคำไม่ออกเสียง)
 • Harley Davidson (ฮาร์ลีย์ เดวิดเซิน) มอเตอร์ไซด์ฮาร์เลย์
 • Holland (ฮอลเลินด) ฮอลแลนด์
 • Houston   (ฮิวสตัน)  ฮูสตัน
 • Kodak    (โคแดก)    โกดัก    “โกดัก” เป็นคำไทย
 • London กรุงลอนดอน
 • Mercedez-Benz     เมอร์ซีเดส เบ๊นส
 • Oxford (อ๊าสเฟริด) /ˈäksfərd/ อ๊อกฟอร์ด
 • Harvard (ฮ๊าเวิรด)  ฮาร์วาร์ด
 • Scotland (สะก๊อทเลินด) สกอตแลนด์
 • Worcester (เว๊อรสฺเทอร์) /ˈwo͝ostər/ วูสเตอร์

 

หมายเหตุ

 • o͝o คือเสียงสระเออ
 • o͞o เสียงสระอู