การออกเสียง will, would, has, have เมื่ออยู่ในรูปย่อ

การออกเสียงในภาษาอังกฤษ

การออกเสียง will, would, has, have เมื่ออยู่ในรูปย่อ (English Contractions)

will ในรูปย่อ

 • I will ==> I’ll
 • He will ==> He’ll
 • She will ==> She’ll
 • It will ==> It’ll
 • You will ==> You’ll
 • We will ==> We’ll
 • They will ==> They’ll

should ในรูปย่อ

  • I should ==> I’d
  • I should not ==> I’ve not / I shouldn’t
  • He should ==> he’d
  • He should not ==> He’d not / He shouldn’t
  • She should ==> She’d
  • She should ==> She’d not / She shouldn’t
  • It should ==> It’d
  • It should ==> It’d not / It shouldn’t

 • You should ==> You’d
 • You should not ==> You’d not / I shouldn’t
 • We should ==> We’d
 • We should not ==> We’d not / We shouldn’t
 • They should ==> they’d
 • They should not ==> they’d not / They shouldn’t

has, have ในรูปย่อ

 • I have = I’ve เช่น I have a dog. (ประโยคนี้ไม่ควรพูดอยู่ในรูปย่อเป็น I’ve a dog.)
 • I have not = I’ve not / I haven’t
 • He has = He’s เช่น He’s gone to the shops.
 • He has not = He’s not/ He hasn’t
 • She has = she’s เช่น She’s finished the project.
 • She has not = She’s not/ She hasn’t
 • It has = It’s เช่น My dog has four legs.
 • It has not = It’s not/ It hasn’t
 • You have = You’ve
 • You have not = You’ve not / You haven’t
 • We have = We’ve
 • We have not = We’ve not / We haven’t
 • They have = They’ve
 • They have not = They’ve not / They haven’t