ศัพท์ภาษาอังกฤษ : ข้อแตกต่างระหว่าง “want” & “need”

ข้อแตกต่างระหว่าง want, need

English Vocabulary – The difference between “want” & “need” (https://www.engvid.com/)

ศัพท์น่ารู้
want = desire-สิ่งที่ปรารถนา เช่น beer, milk
need = necessity-สิ่งจำเป็น(ที่ขาดไม่ได้) เช่น water, food

How to use the word “need” in English (LearnAmericanEnglishOnline.com)

บทเรียนเพิ่มเติมจาก https://www.oknation.net/blog/print.php?id=426262

Need สามารถเป็นได้ทั้งกริยาปกติ (Ordinary verb) และกริยาช่วย (Helping verb) ถ้าเป็นกริยาปกติ (Ordinary verb) มี 2 ความหมาย

1. ถ้าตามด้วย infinitive จะมีความหมายว่า “จำเป็นต้อง” เช่น

He needs to go. เขาจำเป็นต้องไป
He doesn’t need to go. เขาไม่จำเป็นต้องไป*
Does he need to go? เขาจำเป็นต้องไปใช่ไม๊*
(สังเกตประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามจะใช้ verb to ‘do’ เข้ามาช่วย)

2. ถ้าตามด้วย noun จะมีความหมายเหมือนกับคำว่า “want” เช่น

He needs a new pen. = He wants a new pen.
He doesn’t need any money because he’s rich.= He doesn’t want any money because he’s rich.

ถ้า เป็นกริยาช่วย (Helping verb) จะมีความหมายเดียว แปลว่า จำเป็นต้อง และสามารถใช้ได้ในประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามเท่านั้น (ไม่ใช้ในประโยคบอกเล่า ถ้าอยากใช้ในประโยคบอกเล่าจะใช้ must และ have to แทน) เช่น

He needn’t go.
Need he go?
(สังเกตว่า โครงสร้างจะเป็น need + infinitive จะไม่ใช้ verb to ‘do’ ช่วย)

แต่ถ้าอยากใช้ในประโยคบอกเล่า ก็จะเป็นประโยคบอกเล่าที่มีความนัยแฝงแบบปฏิเสธ เช่น
He need hardly do hard work.
He need never do hard work. (never มีความหมายใกล้เคียงกับ not)
(คำที่ให้ความหมายใกล้เคียงกับ not เช่น hardly, rarely, scarcely, never เป็นต้น)

(สังเกต need ไม่เติม s เพราะ need ทำหน้าที่เป็น helping verb)

ดังนั้น ในบทเรียนนี้สอนเรื่อง Special Finites, need ที่ใช้ในบทเรียนนี้จึงเป็นกริยาช่วย สามารถอยู่ในรูปประโยคของปฏิเสธและคำถามเท่านั้น สังเกตว่าในประโยคบอกเล่าจะอาศัยเป็นกริยาแท้แทน กล่าวคือ You need to go to school. ไม่ใช่ You need go to school. แต่ใช้ You needn’t go to school. และ Need you go to school? ได้

Comments are closed.