เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง : Whitney Houston – Try It On My Own

เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง

Whitney Houston – Try It On My Own (ฉันจะลองทำด้วยตัวของฉันเอง)

I’m wiser now
(ฉันตาสว่างแล้ว)
I’m not the foolish girl you used to know
(ฉันไม่ใช่เด็กโง่ๆที่เธอเคยรู้จัก)
So long ago
(มันผ่านมาแล้ว)
I’m stronger now
(ตอนนี้ฉันแข็งแกร่งแล้ว)
I’ve learned from my mistakes which way to go
(ฉันเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองเพื่อพบทางที่จะก้าวต่อไป)
And I should know
(และฉันก็พบแล้ว)
I put myself aside to do it your way
(ฉันเอาตัวเองไปยึดติดกับชีวิตของเธอ)
But now I need to do it all alone
(แต่ตอนนี้ฉันต้องมีชีวิตอยู่ให้ได้เพียงลำพัง)

And I am not afraid to try it on my own
(และฉันไม่กลัวแล้วที่จะพยายามทำด้วยตัวฉันเอง)
I don’t care if I’m right or wrong
(ฉันไม่สนใจ ถึงฉันจะถูกหรือผิด)
I’ll live my life the way I feel
(ฉันจะมีชีวิตตามทางที่ฉันเลือกเอง)
No matter what I’ll keep it real you know
(ไม่ว่าอะไรก็ตาม ฉันจะไม่หลอกตัวเอง เธอรู้ไหม…)
Time for me to do it on my own
(มันถึงเวลาแล้วที่ฉันจะทำ ด้วยตัวฉันเอง…)

Yeah yeah, mmm, yeah yeah