relative clause แบบที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ

relative clause

relative clause แบบที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ

ก่อนอื่นขอย้อนไปถึง adjective clause ก่อนว่าคือ ประโยคย่อยที่ทำหน้าที่ขยายคำนามที่อยู่ข้างหน้ามัน เช่น

 • I would like to talk to that girl [who is standing near your cousin].
  ฉันอยากคุยกับผู้หญิงคนนั้นที่กำลังยืนอยู่ใกล้ลูกพี่ลูกน้องคุณ

ปกติแล้วถ้าเราต้องการขยายคำนามที่เป็น

คน ให้ใช้ relative pronoun ที่เป็น who หรือ whom หรือ that
สิ่งของ ให้ใช้ relative pronoun ที่เป็น which หรือ that

แต่ในที่นี้จะขอเสนอประโยค relative clause ที่แสดงความเป็นเจ้าของ

การแสดงความเป็นเจ้าของ ในประโยค relative clause มี 2 แบบ คือ

1. เมื่อใช้กับคน จะใช้ whose โดยมีโครงสร้างประโยคดังนี้

     ….whose + noun + (subject) + verb

เช่น

 • Is there anybody here whose name hasn’t been called?
  มีใครบ้างมั้ยที่นี่ที่ยังไม่ได้ถูกเรียกชื่อ
 • He’s the man whose sister I’m going to marry.
  เขาคือผู้ชายคนที่ฉันกำลังจะแต่งงานกับน้องสาวของเขา

2. เมื่อเป็นสัตว์หรือสิ่งของ จะใช้ได้ 2 แบบ คือ

2.1 ใช้ of which

 • I like the house of which yard is quite large.
  ฉันชอบบ้านที่สนามค่อนข้างใหญ่
 • I have the cat of which the tail is very long.
  ฉันชอบแมวที่หางของมันยาวๆ
 • The cabinet of which drawer is broken has already been repaired.
  ตู้ที่ลิ้นชักเสียมีคนมาซ่อมแล้วนะ

2.2 ใช้ with + nounซึ่งเป็นที่นิยมมากกว่าใช้ of which เช่น

แบบใช้ of which

 • I like the house of which yard is quite large.

แบบใช้ with + noun

 • I like the house with large yard.

แบบใช้ of which

 • The cabinet of which the drawer is broken has already been repaired.

แบบใช้ with + noun

 • The cabinet with a broken drawer has already been repaired.