positive degree (การเปรียบเทียบขั้นเท่ากัน)

positive degree (การเปรียบเทียบขั้นเท่ากัน)

positive degree (การเปรียบเทียบขั้นเท่ากัน)

ปกติแล้วการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์หรือคำกริยาวิเศษณ์จะเปรียบได้ 3 ระดับด้วยกันคือ   ระดับที่เหมือนกันหรือเท่ากัน (Positive degree)     ระดับขั้นกว่า (Comparative degree)     และระดับขั้นสูงสุด (superlative degree) ในที่นี้จะอธิบายถึงการเปรียบเทียบขั้นเท่ากัน

โครงสร้างในการเขียนเปรียบเทียบขั้นเท่ากันมีดังนี้

1. ใช้ as…..asเป็นตัวเชื่อม

                    as   +   adjective / adverb   +   as

เช่น

 • His work is as good as yours.
  งานของเขาดีพอๆกับงานของคุณเลย
 • He speaks Spanish as well as his mother.
  เขาพูดภาษาสเปนได้ดีพอๆกับแม่ของเขา

** แต่ถ้าแสดงความไม่เท่ากัน ให้ใส่ not เข้าไป โดยมีโครงสร้างดังนี้

          …not as / (so) + adjective / adverb + as

เช่น

 • English is not as difficult as math.
  ภาษาอังกฤษไม่ยากเท่ากับคณิตศาสตร์
 • My room is not so comfortable as your room.
  ห้องของฉันไม่สะดวกสบายเท่ากับห้องของเธอ

** ถ้าต้องการใส่คำขยาย much / many เข้าไปในความหมายว่า “ฉันมีอะไรมากเท่ากับใคร” ก็จะมีโครงสร้างดังนี้ค่ะ

         …..as + much +คำนามนับไม่ได้ / many +คำนามนับได้  + as….                

เช่น

 • My father has as much work as my mother.
  พ่อของฉันมีงานมากพอๆกับที่แม่ของฉันมี
 • I have as many comic books as my friend.
  ฉันมีหนังสือการ์ตูนมากเท่ากับที่เพื่อนฉันมี

2. การใช้ the same + noun + as…..

เช่น

 • This watch is the same price as that one.
  นาฬิกาข้อมือเรื่อนนี้มีราคาเท่ากับเรื่อนนั้น

** บางครั้งก็จะมีการละnoun ไว้ในฐานที่เข้าใจ เช่น

 • My English mark is the same as yours.
  คะแนนภาษาอังกฤษของฉันเท่ากับของเธอ