สิ่งที่มนุษย์กลัว (Fear of People)

สิ่งที่มนุษย์กลัว (Fear of People)
 • fear of thunder and lightning กลัวฟ้าร้องและฟ้าผ่า
 • fear of ghosts กลัวผี
 • fear of flying กลัวการบิน (การเดินทางโดยเครื่องบิน)
 • fear of public speaking กลัวการพูดในที่สาธารณะ
 • fear of heights กลัวความสูง
 • fear of the dark กลัวความมืด
 • fear of intimacy กลัวความใกล้ชิด
 • fear of death กลัวความตาย
 • fear of failure กลัวความล้มเหลว
 • fear of rejection กลัวการถูกปฎิเสธิ
 • fear of spiders กลัวแมงมุม
 • fear of commitment กลัวข้อผูกมัด
 • fear of needles กลัวเข็มฉีดยา
 • fear of the dentist กลัวหมอฟัน
 • fear of dogs กลัวสุนัข
 • fear of speed กลัวความเร็ว
 • fear of investing กลัวการลงทุน
 • fear of snakes กลัวงู
 • fear of gecko กลัวตุ๊กแก
 • fear of change กลัวการเปลี่ยนแปลง