การใช้ Do, Does, Did, Don’t, Doesn’t, Didn’t

การใช้ Do, Does, Did, Don’t, Doesn’t, Didn’t

1. การใช้ Do, Does (english4shared)

2. การใช้ did (english4shared)

3. การใช้ Do, Does, Did, Don’t, Doesn’t, Didn’t (https://www.engvid.com/)

การใช้ Do,Does
I,you,we,they ใช้กับ Do
He,she,it,the boy,a cat (เอกพจน์บุรุษที่ 3) ใช้กับ Does
—————————————-­——————–

1. การใช้ Do, Does ให้เป็นกริยาแท้ของประโยค
I do my home work.
He does his home work.

2. การใช้ Do, Does ในหน้าที่ของกริยาช่วย เพื่อให้ประโยคนั้นเป็นประโยคปฎิเสธหรือประโยคคำถาม
2.1 I love him.
==> เปลี่ยนเป็นประโยคปฎิเสธ
I do not love him./I don’t love him.
==> เปลี่ยนเป็นประโยคคำถาม
Do I love him? (Yes,I do.)
—————————————-­——————–
2.2 You like me.
You do not like me. / You don’t like me.
Do you like me? (Yes,I do. / No,I don’t)
—————————————-­——————–
2.3 He loves you. (เมื่อกริยาแท้ตามหลังประธานเอกพจน์บุรุษที่3 กริยาต้องเติม s)
He does not love you. (เมื่อเป็นประโยคปฎิเสธและคำถาม กริยาแท้ไม่ต้องเติม s)
Does he love you? (Yes,he does. /No,he does not.)
—————————————-­——————–
2.4 She likes him.
She does not like him. / She doesn’t like him.
Does she like him? (Yes,she does. / No,She does not.)
—————————————-­——————–
3. การใช้ did
I did my homework yesterday.
I did not do my homework yesterday.
Did you go to School yesterday?
Yes,I did. No,I did not.
Did he come here yesterday?
Yes,he did. No,he did not.
Did you know that?
Yes,I did. No , I did not.
Did you get my email yesterday?
Yes,I did. No,I did not.

facebook page : https://www.facebook.com/english4shared