ศัพท์ภาษาอังกฤษ : โรคภัยไข้เจ็บ [disease, illness]

โรคภัยไข้เจ็บ [disease, illness]

ตัวอย่างบทสนทนา

 • เวลาต้องการจะบอกว่าตนเองเป็นโรคอะไรก็ใช้ I have a….
  • I have a fever ฉันมีไข้
  • I have a runny nose ฉันน้ำมูกไหล
 • เวลาที่ต้องการบอกอาการว่ารู้สึกอย่างไรก็ใช้ I feel… หรือ I feel like…
  • I feel dizzy. ฉันรู้สึกเวียงหัว
  • I feel under the weather. ฉันรู้สึกไม่สบาย
 • เวลาต้องการลาป่วย
  • I’m going to take a sick day. หรือ I’m going to take a sick leave.
 • ทำการนัดหมาย Making an appointment.

ถ้าการเจ็บป่วยเกิดขึ้นมาหลายวันแล้ว ตอนนี้ก็ยังป่วยอยู่ ก็ใช้ในรูป I have been + -ing verb.

 • I have been sneezing.
 • I have been feeling tired.
 • I haven’t been sleeping well.

ศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

 • AIDS เอดส์
 • anemia โลหิตจาง
 • allergy (adj. allergic) ภูมิแพ้
 • alzheimer โรคอัลไซเมอร์
 • appendicitis ไส้ติ่งอักเสบ
 • asthma หืด
 • bleeding มีเลือดออก ==> My nose is bleeding. เลือดกำเดาฉันไหล
 • bruise แผลถลอก
 • burn แผลไฟไหม้
 • cancer มะเร็ง
 • cholera อหิวาต์
 • cold เป็นหวัด ==> I have a cold. ฉันเป็นหวัด
 • Covid-19 โรคโควิด  (โรคติดเชื้อที่เกิดจากไวรัสโคโรน่า ที่มักทำให้มีไข้ เหนื่อยล้า ไอ และการรับรู้กลิ่นและการรับรส ลดลง และอาจนำไปสู่ปัญหาการหายใจและการเจ็บป่วยที่รุนแรงในบางคน)
  • You can reduce your chances of being infected with Covid-19 by wearing a face covering over your nose and mouth.
 • convulsion อาการชัก
 • coronary heart disease โรคหลอดเลือดหัวใจ
 • cough ไอ
 • cramp ตะคริว ==> What Causes Muscle Cramps? อะไรเป็นสาเหตุของการเป็นตะคริว
 • diabetes โรคเบาหวาน
 • diarrhoea ท้องร่วง
 • digestion การย่อยอาหาร
 • diphtheria โรคคอตีบ
 • disease โรค ==> have a disease เป็นโรค ; treat a disease รักษาโรค
 • dizziness (adj. dizzy) วิงเวียงศรีษะ
 • epidemic โรคระบาด
 • faint เป็นลม
 • feel รู้สึก ==> I don’t feel well. ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบาย
 • fever / temperature เป็นไข้ ==> I have a fever. หรือ I have a temperature. ฉันเป็นไข้
 • food poisoning อาหารเป็นพิษ
 • flu ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)  เกิดมาจากเชื้อไวรัส อาการ จะมีไข้ (fever), ปวดหัว (headache), น้ำมูกไหล (runny nose) และจาม (sneezing)

 • gastritis โรคกระเพาะ
 • gastric ulcers แผลในกระเพาะอาหาร
 • germ เชื้อโรค
 • giddiness วิงเวียน
 • gonorrhea โรคหนองใน
 • heart disease โรคหัวใจ
 • hepatitis โรคตับอักเสบ
 • hemorrhoid ริดสีดวงทวาร
 • hypertension ความดันโลหิตสูง
 • immune system ระบบภูมิคุ้มกันโรค
 • injection ฉีดยา ==> I’ll give you an injection. ฉันจะฉีดยาให้คุณ
 • infectious disease โรคติดเชื้อ
 • infect with a disease ติดโรค
 • influenza ไข้หวัดใหญ่
 • insane บ้า
 • insomnia โรคนอนไม่หลับ
 • itch คัน
 • jaundice [จอนดิส] โรคดีซ่าน
 • joint disease โรคข้อ
 • kidney disease/nephropathy โรคไต
 • leprosy โรคเรื้อน
 • liver disease โรคตับ
 • malaria มาลาเรีย
 • measles โรคหัด
 • migraine โรคไมเกรน
 • mumps คางทูม
 • nausea อาการคลื่นเหียน
 • pain เจ็บปวด
 • patient ผู้ป่วย,คนไข้
 • paralysis อัมพาต
 • pertussis โรคไอกรน
 • plague กาฬโรค
 • pneumonia โรคปอดบวม
 • prescription ใบสั่งยา
 • poliomyelitis โรคโปลิโอ
 • measles โรคหัด
 • mumps โรคคางทูม
 • heart disease โรคหัวใจ
 • hepatitis B โรคตับอักเสบบี
 • infectious disease โรคติดเชื้อ
 • influenza ไข้หวัดใหญ่
 • rabies พิษสุนัขบ้า
 • rubella โรคหัดเยอรมัน
 • runny nose น้ำมูกไหล
 • rupture โรคไส้เลื่อน
 • rash ผื่นคัน
 • skin disease โรคผิวหนัง
 • shiver อาการหนาวสั่น
 • sick ป่วย
 • smallpox ไข้ทรพิษ
 • sore throat เจ็บคอ
 • splint v. เข้าเฝือก
 • sprain เคล็ด
 • syphilis ซิฟิลิส
 • sting แมลงสัตว์กัดต่อย(Insect Stings) ==> 1.I got stung by a bee. ฉันถูกผึ้งต่อย , 2.How to remove a bee stinger? เอาเหล็กในผึ้งออกอย่างไร(stinger เหล็กไน)
 • stomachache ปวดท้อง ==> I have a stomachache. ฉันปวดท้อง
 • tetanus โรคบาดทะยัก
 • tonsillitis ต่อมทอนซิลอักเสบ
 • tuberculosis วัณโรค
 • ulcer แผลเปื่อย,แผลพุพอง
 • rundown / under the weather  เป็นสำนวน หมายถึงไม่สบาย
 • venereal disease กามโรค
 • weak อ่อนเพลีย ==> I feel weak. ฉันรู้สึกอ่อนเพลีย
 • wound บาดแผล