สำนวนที่เกี่ยวกับ cut

สำนวน cut
 • cut across ข้าม เช่น It’ll be quicker if we cut across the park.
 • cut down ตัดลงมา/โค่นลงมา เช่น How to cut down a tree.
 • cut off
  • 1.ตัดออก/ตัดทิ้ง เช่น I cut off my arm to save my life.
  • 2.สัญญาณถูกตัด เช่น My girlfriend cut off my phone line.
  • 3.ตัดการจ่ายไฟ เช่น Storms cut off power to thousands of homes in Bangkok.
  • 4.ขัดจังหวะ เช่น He cut me off.
 • cut in ขัดจังหวะ(interrupt) เช่น Excuse me, May I cut in?
 • cut in line แทรกแถว,แซงคิว เช่น You can’t cut in line. You need to go the end of the line.
 • cut out
  • 1. ตัดออกมา เช่น I cut the article out of the newspaper.
  • 2.ตัดออกจากชีวิต เช่น I finally decided to completely cut my ex out of my life.
  • 3.เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์หยุดการทำงาน เช่น Why does the engine cut off when slowing down.
 • cut up ตัดให้เป็นชิ้นๆ(to cut to pieces)