เมื่อต้องการสื่อภาษาอังกฤษให้รู้ว่า “กำลังทำ” [Continuous Tense]

“กำลังทำ” Continuous Tense

“กำลังทำ” Continuous Tense

ในโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ หากเราต้องการสื่อให้คนอื่นรู้ว่ากำลังทำ ทำได้โดยการใช้ Verb to be เข้ามาช่วย ให้อยู่ในรูปโครงสร้าง Verb to be + Verb-ing ที่เรียกกันว่า Continuous Tense

1. เมื่อสื่อถึงปัจจุบัน(Present Continuous)ว่ากำลังทำอยู่ จะอยู่ในโครงสร้าง [ประธาน + is,am,are + Verb-ing] โดยมีหลักการ ใช้ Verb to be(กริยาช่วย) ดังนี้

 • ประธานเป็น เอกพจน์, he, she, it ให้ใช้ is
 • ประธานเป็น I ให้ใช้ am
 • ประธานเป็น พหูพจน์, you, we, they, people ให้ใช้ are

ตัวอย่างคลิปจาก anglo-link.com

***ข้อควรระวังที่มักใช้ผิด (Common Mistakes)

 • I am living in Spain.(temporary) --> I live in Spain.
 • I am coming from Japan.(just been to Japan) --> I come from Japan.
 • Our company is producing glass. (only at the moment) --> Our company produces glass.
 • The economy is growing again this year. เศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตอีกครั้งในปีนี้(ชั่วคราว ไม่ใช่ทุกปี)
 • Look, it snows.(mistake) --> Look, it’s snowing.

2. เมื่อต้องการสื่อถึงอดีต สิ่งที่กำลังทำในตอนนั้น หรือเหตุการณ์ที่กำลังทำในตอนนั้น(Past Continuous) จะอยู่ในโครงสร้าง [ประธาน + was,were + Verb-ing] โดยมีหลักการ ใช้ Verb to be(กริยาช่วย) ดังนี้

 • ประธานเป็น เอกพจน์, he, she, it รวมทั้ง I ให้ใช้ was
 • ประธานเป็น พหูพจน์, you, we, they, people ให้ใช้ were

ดูตัวอย่างจากคลิป Past Continuous vs Past Perfect vs Past Perfect Continuous

3. เมื่อต้องการสื่อถึงสิ่งที่ทำตั้งแต่ในอดีตและดำเนินอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน(Present Perfect Continuous) จะอยู่ในโครงสร้าง [ประธาน + has,have + been + Verb-ing]

 • ประธานเป็น เอกพจน์, he, she, it รวมทั้ง I ให้ใช้ has
 • ประธานเป็น พหูพจน์, you, we, they, people ให้ใช้ have

4. เมื่อต้องการสื่อถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น(Past Perfect Continuous) จะอยู่ในโครงสร้าง [ประธาน + had been + Verb-ing]

อ่านเพิ่มเติมวิธีการเติม ing ที่คำกริยา