Category Archives: ศัพท์ภาษาอังกฤษ

Context clues (การเดาคำศัพท์จากบริบท)

Context clues

Context clues (การเดาคำศัพท์จากบริบท)

การอ่านภาษาอังกฤษยังถือว่าเป็นปัญหาสำหรับคนไทย เพราะเหตุผลหนึ่งคือการไม่รู้ความหมายของคำศัพท์ แต่ก็ใช่ว่าทุกคำที่ไม่รู้ความหมายจะต้องเปิดหาจากพจนานุกรม เพราะคงจะต้องเสียเวลาไปกับการเปิดพจนานุกรมไปๆมาๆ จนลืมเนื้อเรื่องที่อ่าน พาลให้ไม่อยากอ่านไปซะอีก วิธีการที่จะช่วยให้เราไม่ต้องเปิดหาคำศัพท์บ่อยๆคือ การเดาคำศัพท์จากบริบทดังนี้ค่ะ

1. เดาศัพท์จากความหมาย (definition)
เคยสังเกตมั้ยคะว่าเวลาอ่านบทความหรืออะไรก็ตาม โดยเฉพาะถ้าเป็นพวกตำรา
ต่างๆ ถ้าเป็นศัพท์ยากหรือศัพท์ใหม่จะมีการให้คำจำกัดความไว้ โดยสังเกตจากคำต่อไปนี้ คือ

mean, verb to be, to be called as, to be defined, as to be regarded as,  to be known as, may be describes as,  refer to, to be a kind/type of

เช่น

 • Personality can be defined as organized set of characteristics possessed by a person that determine ones persona.
 • Circulate means to move around and return to the same place.

หรืออีกแบบหนึ่งคือ การบอกความหมายโดยใช้ เครื่องหมายวรรคตอน

เช่น  comma (,), dash (-), parentheses ( ) หรือ colon (:)

 • Messrs., the plural of Mr. is seldom used as a little.

ความหมายของคำว่า Merssrs. จะอยู่ระหว่างเครื่องหมาย comma ( , ) เป็นการนำข้อความเข้ามาแทรกไว้เพื่อขยายความให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายของ Merssrs. ว่าเป็นรูปพหูพจน์ของ Mr.

2. เดาศัพท์จากตัวอย่าง (example)
ผู้อ่านอาจจะใช้การยกตัวอย่างเพื่อบอกความหมายของศัพท์ โดยดูได้จากคำ ต่อไปนี้   คือ

for example, such as, for instance, including, etc.

เช่น

 • She is very touchy. For example, she usually gets angry when her teacher makes comments on her work.
 • Do you participate in one of the more popular avocations, such as jogging, tennis, or stamp collecting?

3. เดาศัพท์จากคำตรงข้าม (opposite meaning)

Although  / even though / though   แม้ว่า
but / yet  แต่
however /nevertheless  แต่อย่างไรก็ตาม
in spite of / despite   แม้ว่า
on the contrary  / on the other hand  ในทางตรงกันข้าม
in contrast / conversely   ในทางกลับกัน

เช่น

 • He writes to her constantly ; however, she rarely answers his letter.
  (constantly เป็นคำศัพท์ที่เราเดาความหมาย มีความหมายตรงข้ามกับ rarely คือ ไม่บ่อย ดังนั้น constantly จึงแปลว่า บ่อยๆ)

4. การเดาคำศัพท์จากการกล่าวซ้ำ (restatement)
การกล่าวซ้ำจะไม่ใช่การบอกความหมายของคำศัพท์โดยตรง แต่เป็นการกล่าว ซ้ำหรืออธิบายโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เช่น

in other word, that is, that is to say, etc.

เช่น

 • These two circles are concentric. In other words, they have the same center.

5. การเดาศัพท์จากการเปรียบเทียบ (comparison)
เป็นการชี้แนะหรืออธิบายความหมายของคำศัพท์โดยการเปรียบเทียบ คำศัพท์

ที่เป็น keyword คือ as, as…………as, like, similar to, likewise, as if, as though, comparing to, comparing with, etc.

เช่น

 • He is cunning as an old fox; don’t trust him.
 • An elephant is immense, comparing to a mouse.

** เมื่อรู้วิธีเดาคำศัพท์แล้วก็ลองนำไปฝึกใช้ดูนะคะ ^^

collocation ในภาษาอังกฤษ

collocation ในภาษาอังกฤษ

What is a collocation?
collocation คือ กลุ่มคำ(คำที่มีมากกว่า2คำ)ในภาษาอังกฤษที่ใช่ร่วมกัน   หากใช้ผิดคำความหมายก็อาจจะเปลี่ยนไป หรือฟังดูแปลกๆ  ดังนั้นกลุ่มคำเหล่านี้เราจะต้องจำเป็นชุด เพื่อให้นำไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว

ตัวอย่างกลุ่มคำที่เป็น collocation

Collocation using BREAK:

 • break a habit
 • break a leg
 • break a promise
 • break a record
 • break a window
 • break someone’s heart
 • break the ice
 • break the law
 • break the news to someone
 • break the rules

Collocations using CATCH:

 • catch a ball
 • catch a bus
 • catch a chill
 • catch a cold
 • catch a thief
 • catch fire
 • catch sight of
 • catch someone’s attention
 • catch someone’s eye
 • catch the flu

Collocations using COME:

 • come close
 • come complete with
 • come direct
 • come early
 • come first
 • come into view
 • come last
 • come late
 • come on time
 • come prepared
 • come right back
 • come second
 • come to a compromise
 • come to a decision
 • come to an agreement
 • come to an end
 • come to a standstill
 • come to terms with
 • come to a total of
 • come under attack

Collocations using DO:

 • do homework
 • do nothing
 • do someone a favour
 • do the cooking
 • do the housework
 • do the shopping
 • do the washing up
 • do your best
 • do your hair
 • do your homework

Collocations using GET:

 • get a job
 • get a shock
 • get angry
 • get divorced
 • get drunk
 • get frightened
 • get home
 • get lost
 • get married
 • get nowhere
 • get permission
 • get pregnant
 • get ready
 • get started
 • get the impression
 • get the message
 • get the sack
 • get upset
 • get wet
 • get worried

Collocations using GO:

 • go astray
 • go bad
 • go bald
 • go bankrupt
 • go blind
 • go crazy
 • go dark
 • go deaf
 • go fishing
 • go mad
 • go missing
 • go on foot
 • go online
 • go out of business
 • go overseas
 • go quiet
 • go sailing
 • go to war
 • go yellow
Collocations using GET:

 • get a job
 • get a shock
 • get angry
 • get divorced
 • get drunk
 • get frightened
 • get home
 • get lost
 • get married
 • get nowhere
 • get permission
 • get pregnant
 • get ready
 • get started
 • get the impression
 • get the message
 • get the sack
 • get upset
 • get wet
 • get worried

Collocation with HAVE:

 • have a bath
 • have a drink
 • have a good time
 • have a haircut
 • have a holiday
 • have a problem
 • have a relationship
 • have a rest
 • have lunch
 • have sympathy

Collocations using KEEP:

 • keep a diary
 • keep a promise
 • keep a secret
 • keep an appointment
 • keep calm
 • keep control
 • keep in touch
 • keep quiet
 • keep someone’s place
 • keep the change

Collocations using PAY:

 • pay a fine
 • pay attention
 • pay by credit card
 • pay cash
 • pay interest
 • pay someone a compliment
 • pay someone a visit
 • pay the bill
 • pay the price
 • pay your respects

Collocations using MAKE:

 • make dinner
 • make a mess
 • make a mistake
 • make a noise
 • make an effort
 • make furniture
 • make money
 • make progress
 • make room
 • make sure
 • make time
 • make plans
 • make trouble
 • make a decision
 • make believe

Collocations using SAVE:

 • save electricity
 • save energy
 • save money
 • save one’s strength
 • save someone a seat
 • save someone’s life
 • save something to a disk
 • save space
 • save time
 • save yourself the trouble

Collocations using TAKE:

 • take a break
 • take a chance
 • take a look
 • take a rest
  take a seat
 • take a taxi
 • take an exam
 • take notes
 • take someone’s place
 • take someone’s temperature

อ่านเพิ่มเติม Collocation คืออะไร?

คำย่อในภาษาอังกฤษ แบบไม่เป็นทางการ (Informal Contractions)

คำย่อในภาษาอังกฤษ แบบไม่เป็นทางการ
How ya doin'?
How ya doin’?

การพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน บ่อยครั้งที่ชาวต่างชาติมักจะพูดคำย่อที่ไม่เป็นทางการ หรือเป็นภาษาพูดในการพูดคุยกัน เพื่อให้คำพูดนั้นดูสั้นลง และกระทัดรัด หากเราไม่รู้จักคำย่อเหล่านี้เราก็อาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่ชาวต่างชาติต้องการสื่อสาร  วันนี้เรามารู้จักคำย่อต่างๆ เหล่านี้กันครับ

ตัวอย่างคลิปวีดีโอ How Native Speakers Use Gonna, Wanna & Gotta จาก https://reallifeglobal.com/

ตัวอย่างคำพูดย่อ

 • you = ya (ยา) ==> How ya doin’? (How are you doing?)
 • am not/are not/is not = ain’t (เอ๊นทฺ) ==> I ain’t sure.
 • will not = won’t (โว็ทฺ)
 • do not = dona (โด็นา)
 • don’t you = dontcha
 • its = tis (ทิซฺ)
 • has not/have not = ain’t (เอ๊นทฺ) ==> I ain’t done it.
 • give me = gimme (กิมมี) ==>  Can you gimme a hand?
 • come on = cmon (คะมอน)
 • don’t know = dunno (ดะโน)
 • let me = lemme (เล๊มมี) ==> Lemme go!
 • out of = outta (เอ๊าท์ดะ)
 • could have = coulda (คู๊ลดะ)
 • should have = shoulda (ชู๊ดดะ)

Continue reading

ภาษาอังกฤษน่ารู้บนท้องถนน “a guardrail”

a guardrail รั้วกั้นทางโค้ง
a guardrail รั้วกั้นทางโค้ง

ตัวอย่างประโยค

 • A Tukwila man has life-threatening injuries after crashing his vehicle into a guardrail on state Route 509 in Burien.
 • An off-duty police officer was killed after he crashed into a guard rail on Highway 101 in Sherman Oaks.
 • A woman suffered minor injuries this morning when she struck a guard rail on the shoulder of the Route 33 South on-ramp from Route 22 and the rail went through her car and out the other side, state police said.

to put air into the tire “เติมลมยาง”

เติมลมยาง

ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการเติมลมยาง

 • inflator  ที่สูบลม, Tire Inflator ที่สูบลมยาง
  Pistol Grip Tire Inflator with Gauge
  Pistol Grip Tire Inflator with Gauge
 • to put air into the tire / to inflate a tire   เติมลมยาง
put air into the tire เติมลมยาง
put air into the tire เติมลมยาง
 • tire (ท๊ายเออรฺ /tīr/ ) ยางรถ
 • flat tire ยางแบน
  I got a flat tire on my way home.
flat tire ยางแบน
flat tire ยางแบน
 • a tire blowout ยางระเบิด
  My tire exploded on the way home.

  accidents caused by tire blowouts
  accidents caused by tire blowouts
 • a tire gauge เกร์วัดลมยาง
  Place the tire gauge onto the tire valve stem.  ใส่เกร์วัดลมยางเข้าไปที่จุ๊บเติมลมยางรถ

  a tire gauge เกร์วัดลมยาง
  a tire gauge เกร์วัดลมยาง
 • tire valve stem วาล์วเติมลมยาง, หัวเติมลมยาง
  tire valve stem วาล์วเติมลมยาง, หัวเติมลมยาง
  tire valve stem วาล์วเติมลมยาง, หัวเติมลมยาง
 • tire valve caps/tire valve stem caps จุ๊บลมยาง
  tire valve caps/tire valve stem caps จุ๊บลมยาง
  tire valve caps/tire valve stem caps จุ๊บลมยาง
 • tire tread  (ทายเย่อรฺ  เทร็ด) ดอกยาง
  tire tread ดอกยาง
  tire tread ดอกยาง
 • low air pressure / low tire pressure  ยางอ่อน, แรงดันลมอ่อน
  Low tire pressure in your car will cause it to use more gas than normal.
  ระดับแรงดันลมที่ต่ำเกินไปจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่าปกติ
 • hazardous (ฮ๊าซเจอดัส, /ˈhazərdəs/) adj. ซึ่งเป็นอันตราย
  Under or overinflated tires are hazardous.
 • inflation (อินเฟ๊ลเชิน) การสูบลม
 • under inflation เติมลมยางน้อยเกินไป
  Under inflation makes bad fuel economy.
 • over inflation เติมลมยางมากเกินไป
  Over inflated tires can burst while driving at speed.
 • proper inflation เติมลมยางพอดี
 • patch tire / plug  tire ปะยางรถ

ตัวอย่างคลิปวีดีโอ Use a tire gage and inflate tire จาก theoverengineer

ภาษาอังกฤษ ที่ร้านขายรองเท้า (At The Shoe Shop)

ภาษาอังกฤษ ที่ร้านขายรองเท้า
At The Shoe Shop
At The Shoe Shop

ตัวอย่างประโยคสนทนาง่ายๆ ในการซื้อรองเท้า

 • I’m looking for some shoes. ผมกำลังหารองเท้าอยู่ครับ
 • I’m looking for some  sneakers. ผมกำลังหารองเท้าผ้าใบอยู่ครับ
 • Do you have this pair of shoes in brown?   คุณมีรองเท้าคู่นี้สีน้ำตาลไหมครับ
 • We have this pair in black. Do you like it?  เรามีแบบคู่นี้สีดำครับ  คุณชอบไหม
 • What size do you wear?  คุณใส่เบอร์อะไรครับ
 • What size are you?  รองเท้าคุณเบอร์อะไรครับ
 • I wear size 12. ผมใส่เบอร์ 12
 • Do you want to try them on?  คุณต้องการลองใส่ดูไหมครับ
 • Would you like to try them on anyway?  คุณอยากลองใส่ดูไหมครับ
 • Could I try these shoes on?  ผมขอลองใส่รองเท้าพวกนี้ได้ไหมครับ
 • How do they feel?  รู้สึกอย่างไรครับ
 • They’re a bit too tight. มันคับเกินไป
 • They’re a bit too loose.  มันหลวมเกินไป
 • Do you have the next size up? คุณมีเบอร์ที่ใหญ่กว่านี้ไหมครับ
 • Have you got this in a larger size? คุณมีเบอร์ที่ใหญ่กว่านี้ไหมครับ
 • Do you have this in a size 13? คุณมีรองเท้านี้เบอร์ 13 ไหมครับ
 • Wait a moment. I’ll go check. I’ll be right back. รอสักครู่, ผมไปเช็คดูแป๊บ เดี๋ยวมาครับ
 • These fit great. คู่นี้ใส่พอดีเลยครับ
 • They’re very comfortable. คู่นี้ใส่สบายดีมาก
 • I’ll take them.  ผมเอาคู่นี้ครับ
 • Would you like something else? ต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมครับ

รองเท้าชนิดต่างๆ

 • athletic shoes (แอ็ธเล๊ทิคฺ ชูสฺ) รองเท้ากีฬา
  athletic shoes รองเท้ากีฬา
  athletic shoes รองเท้ากีฬา
 • sneakers  (สนีทเกอรฺ /ˈsnēkər/ ) รองเท้าผ้าใบ
sneaker รองเท้าผ้าใบ
sneaker รองเท้าผ้าใบ

 

 • high-tops sneakers รองเท้าผ้าใบหุ้มข้อสูง
high-tops sneakers รองเท้าหุ้มข้อสูง
high-tops sneakers รองเท้าหุ้มข้อสูง
 • low-tops sneakers  รองเท้าผ้าใบไม่หุ้มข้อ

Continue reading

ศัพท์ภาษาอังกฤษ สัตว์ปีก (poultry)

สัตว์ปีก

poultry (พ๊อลทรี) สัตว์ปีก

seagull นกนางนวล
seagull นกนางนวล

ศัพท์ที่น่าสนใจ

 • adjutant bird (แอ๊ดเจอเทินทฺ เบิ๊รดฺ) นกตะกรุม
  adjutant bird นกตะกรุม
  adjutant bird นกตะกรุม
 • bat (แบ๊ทฺ) ค้างคาว
 • bee (บี) ผึ้ง
  bulbul นกปรอท
  bulbul นกปรอท
 • bulbul (โบ๊ลโบ็ล) นกปรอท
 • butterfly (บั๊ทเดอรฟาย) ผีเสื้อ
 • bird (เบิ๊รดฺ) นก
 • bittern (บิ๊ทเทริน) นกยาง
bittern นกยาง
bittern นกยาง
 • canary (คาเน๊รี) นกขมิ้น
canary นกขมิ้น
canary นกขมิ้น
 • cockatoo (ค๊าเกทู) นกกระตั้ว
  cockatoo นกกระตั้ว
  cockatoo นกกระตั้ว

Continue reading

ศัพท์ภาษาอังกฤษ สัตว์บก (land animals vocabulary)

ศัพท์ภาษาอังกฤษ สัตว์บก

ศัพท์ภาษาอังกฤษ สัตว์บก (land animals vocabulary)

alpaca อัลปาก้า
alpaca อัลปาก้า

ศัพท์ที่ควรรู้

 • animal (แอ๊นนิมอล) สัตว์
 • ant (แอ๊นทฺ) มด
 • antelope (แอ๊นโทลโลพฺ) ละมั่ง
  antelope (แอ๊นโทลโลพฺ) ละมั่ง
  antelope (แอ๊นโทลโลพฺ) ละมั่ง
 • ape (เอ๊พฺ) ลิงชนิดไม่มีหาง
  ape (เอ๊พฺ) ลิงชนิดไม่มีหาง
  ape (เอ๊พฺ) ลิงชนิดไม่มีหาง
 • baboon (บาบู๊น)  ลิงบาบูน
 • badger (บ๊าเจอรฺ) แบดเจอร์
  badger แบดเจอร์
  badger แบดเจอร์
 • bear (แบรฺ) หมี
 • black bear (แบ็ลคแบรฺ) หมีดำ
black bear (แบ็ลคแบรฺ) หมีดำ
black bear (แบ็ลคแบรฺ) หมีดำ
 • beaver (บี๊เฝอรฺ)  บีเวอร์
  beaver (บี๊เฝอรฺ) บีเวอร์
  beaver (บี๊เฝอรฺ) บีเวอร์
 • bison (ไบเซิน) กระทิง
  bison กระทิง
  bison กระทิง

Continue reading

เครื่องปรุงอาหารต่างๆ ในภาษาอังกฤษ (seasoning)

เครื่องปรุงอาหารต่างๆ ในภาษาอังกฤษ (seasoning)
เครื่องปรุงอาหาร seasoning
เครื่องปรุงอาหาร seasoning

ศัพท์ที่ควรรู้

 • cilantro (สิแล๊นโท็ร) ผักชี
 • coconut มะพร้าว
  • coconut milk  น้ำกะทิ
 • cooking oil น้ำมันปรุงอาหาร
  • olive oil  น้ำมันมะกอก
  • vegetable oil น้ำมันพืช
  • corn oil น้ำมันข้าวโพด
  • coconut oil  น้ำมันมะพร้าว
  • sesame oil น้ำมันงา
 • flour  แป้งทำอาหาร
 • fried onions หอมเจียว
 • garlic กระเทียม
  • fried garlic  กระเทียมเจียว
  • pickled garlic กระเทียมดอง
 • ginger ขิง
  • pickled ginger  ขิงดอง
 • ingredient  ส่วนผสม
 • lard (ล๊าดฺ) น้ำมันหมู
 • fried shallots หอมแดงทอด
 • monosodium glutamate ผงชูรส
 • onion หอม
  • spring onion ต้นหอม
 • mustard มัสตาด
 • spice  เครื่องเทศ
 • side dishes เครื่องเคียง
 • seasoning เครื่องปรุงอาหาร
  • chilli powder พริกป่น
  • peper พริกไทย
  • sugar น้ำตาล
  • salt เกลือ
  • lime juice  น้ำมะนาว
  • vinegar น้ำส้มสายชู
  • shoyu ซอสโซยุ
 • sauce
  • black Soya sauce ซี้อิ้วดำ
  • chilli sauce   ซอสพริก
  • fish sauce น้ำปลา
  • soy sauce ซีอิ๊ว
  • light soy sauce  ซีอิ๊วขาว
  • dark soy sauce ซีอิ๊วดำ
  • oyster sauce  น้ำมันหอย
  • tomato sauce  ซอสมะเขือเทศ
  • soy bean paste เต้าเจี้ยวน้ำ

Continue reading

It’s raining cats and dogs ฝนตกหนักมาก

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับฝน

ช่วงนี้เริ่มเข้าสู่หน้าฝนแบบเต็มตัวกันแล้ว เรามาดู

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับฝนและสภาพอากาศ

*** ข้อสังเกตุ

1. ถ้าประโยคอยู่ในโครงสร้าง It is + verb-ing  แสดงว่าสภาพอากาศนั้นกำลังเกิดขึ้น

2. ถ้าประโยคอยู่ในโครงสร้าง It is + adjective  อธิบายถึงสภาพอากาศ

3. มักจะมีการเติม y เข้าไปท้ายคำ noun เพื่อเปลี่ยนเป็นคำ adjective  เพื่ออธิบายถึงสภาพอากาศที่เกิดขึ้น เช่น

 • rain n. ฝน -->  rainy adj. มีฝน
 • cloud n. เมฆ  -->  cloudy adj. มีเมฆมาก
 • wind  n. ลม -->  windy  adj. มีลม
 • sun  n. ดวงอาทิตย์ -->  sunny  adj. มีแดด
 • mist n. หมอกบางๆ  (ละอองหมอก, หมอกน้ำค้าง)  —>  misty  adj. มีหมอกบางๆ
 • fog n. หมอก(เมฆที่สัมผัสกับพื้นผิวโลก) --> fogy adj. มีหมอกจัด
 • sun n. ดวงอาทิตย์  --> sunny adj. มีแดดจัด
It's raining cats and dogs
It’s raining cats and dogs

ตัวอย่างบทสนทนา

 • How’s the weather? / What’s the weather like?  อากาศเป็นอย่างไร
 • How’s the weather today? / What’s the weather like today?  วันนี้อากาศเป็นอย่างไร
 • How is it outside? ข้างนอกอากาศเป็นอย่างไร
 • The weather is good today. วันนี้อากาศดี
 • It’s sunny.  แดดออก
 • It’s clearing up. อากาศเริ่มแจ่มใส
 • Don’t forget to bring an umbrella with you.? อย่าลืมพกร่มติดตัวไปด้วยล่ะ
 • Is it raining hard? ฝนตกหนักไหม
 • Is it raining now? ตอนนี้ฝนกำลังตกหรือเปล่า
 • Did it rain yesterday? เมื่อวานนี้ฝนตกไหม
 • It rained yesterday.  เมื่อวานนี้ฝนตก
 • It’s been raining since this morning.  ฝนตกตั้งแต่เช้าแล้ว (It’s been ย่อมาจาก It has been)
 • It was cold yesterday. เมื่อวานนี้หนาว
 • It will be cloudy tomorrow.  พรุ่งอาจจะมีเมฆมาก
 • It will rain tomorrow.  พรุ่งจะฝนตก
 • Is the weather hot there? ที่นั่นอากาศร้อนไหม
 • It’s hot. อากาศร้อน
 • It’s windy. มีลมแรง
 • It’s windy today. วันนี้มีลมแรง
 • Today is windy. วันนี้มีลมแรง
 • It’s cloudy.  มีเมฆมาก
 • It’s foggy.  มีหมอกลงจัด
 • It’s foggy today. วันนี้หมอกลงจัด
 • It’s hazy. มีหมอกควันมาก
 • It’s snowy.  มีหิมะตกมาก
 • It’s snowing. หิมะกำลังตก
 • It’s sunny. มีแดด
 • It’s hailing. ลูกเห็บตก
 • The sky is overcast.  ท้องฟ้าปิด
 • There is an overcast today. ว้นนี้ท้องฟ้าปิด
 • It’s going to rain. ฝนกำลังจะตก
 • It’s lightning.  ฟ้าแลบ
 • Is it raining? ฝนตกไหม
 • It’s starting to rain. ฝนเริ่มตก
 • It’s raining. ฝนตก
 • It’s raining a little bit. ฝนตกเล็กน้อย
 • It’s raining lightly. / It’s raining slightly.ฝนตกเบาบาง
 • It’s sprinkling. ฝนตกปรอยๆ
 • It’s drizzling. ฝนตกปรอยๆ
 • It’s drizzling outside. ข้างนอกฝนตกปรอยๆ
 • It’s raining all around. ฝนตกกระจายทั่ว
 • It’s stormy.  มีพายุ
 • It’s raining heavily. ฝนตกหนัก
 • It’s raining hard. ฝนตกหนัก
 • It’s raining very hard. ฝนตกหนักมาก
 • It’s pouring. ฝนตกแบบเทลงมา, ฝนตกหนักมากๆ
 • The rain is pouring down. ฝนกำลังตกเทลงมาอย่างหนัก
 • It’s raining cats and dogs. ฝนตกแบบเทลงมา, ฝนตกหนักมากๆ
 • It’s raining like a cow pissing on a flat rock. ฝนตกแบบเทลงมา, ฝนตกหนักมากๆ
 • It’s raining cats and dogs this morning.  เมื่อเช้าฝนตกหนักมาก
 • It’s flooded. น้ำท่วม
 • It’s stopped raining.     ฝนหยุดตกแล้ว
 • It’s warm. อากาศอบอุ่น
 • It’s cool. อากาศเย็น (ไม่ถึงขั้นหนาว)
 • It’s cold. อากาศหนาว
 • It’s chilled. อากาศเย็นสบาย
 • It’s chilly. อากาศเย็น
 • The weather is very chilly. อากาศเย็นมากๆ
 • It’s freezing. อากาศหนาวจัด
 • It’s hot and humid. อากาศร้อนและอบอ้าว
 • There’s no sunshine today. วันนี้ไม่มีแดด
 • It’s sunny again. แดดออกอีกครั้ง
 • There is a nice breeze today.  วันนี้มีลมพัดโชยเบาๆ

Continue reading