ภาษาอังกฤษ ที่โรงพยาบาล (At the Hospital)

ภาษาอังกฤษ ที่โรงพยาบาล
At the Hospital
At the Hospital

ตัวอย่างประโยคสนทนาเบื้องต้น

 • Do you have an appointment with Doctor? คุณได้นัดคุณหมอไว้ไหมครับ
 • Have you any  problem? คุณเป็นอะไรหรือครับ
 • What ‘s the matter ?  เป็นอะไรครับ
 • Please wait in the waiting room and I’ll Call you the moment the doctor is free. กรุณารอที่ห้องรอตรวจ เพื่อรอคุณหมอเรียก
 • Let me feel your pulse and check your fever. ขอตรวจดูชีพจรและเช็คไข้หน่อยครับ
 • Let me take your temperature. ขอวัดอุณหภูมิร่างกายหน่อย
 • Your temperature is 40.5 degrees °C.
 • I  feel headache and shivering.  ฉันรู้สึกปวดหัว และหนาวสั่น
 • I couldn’t sleep as well. ฉันนอนไม่หลับเลย
 • My child is running a fever. ลูกชายผมเป็นไข้
 • How long has he had a fever?  เขาเป็นไข้นานเท่าไรแล้วครับ
 • I am afraid he is sick. ฉันกลัวว่าเขาจะเป็นไข้
 • I have a cold. เป็นหวัด
 • I’ve got a headache. ฉันปวดศรีษะ
 • I have a terrible headache. ฉันปวดศีรษะมาก
 • I’ve got high temperature. ฉันมีไข้สูง, ฉันตัวร้อน
 • I have a fever.  ฉันมีไข้
 • You have a fever. คุณมีไข้

 •  I have the flu.  ฉันเป็นไข้หวัด
 • I have a stuffed nose. มีอาการคัดจมูก
 • I have a running nose. ฉันน้ำมูกไหล (ภ.พูด)
 • I have nasal congestion. ฉันน้ำมูกไหล (ภ.หมอ) (nasal congestion เน๊เซิ่ล เคิ่นเจ๊สฺเชิน)
 • Do you have a cough? คุณไอหรือเปล่า
 • Do you feel weak? คุณรู้สึกอ่อนเพลียไหม
 • I get tired very quickly. ฉันเหนื่อยเร็วมาก
 • When did the pain start and does it still hurt now? เริ่มปวดเมื่อไหร่ครับ ตอนนี้ยังปวดอยู่ไหม
 • About 1 weeks ago and yes, it still hurts. ผ่านมาแล้วประมาณ 1อาทิตย์ ตอนนี้ยังปวดอยู่
 • Where does it hurt?  เจ็บตรงไหน
 • Does it hurt when I press here?   หมอกดตรงนี้เจ็บไหม
 • Don’t worry, there is nothing serious. ไม่ต้องกังวลครับ อันนี้ไม่รุนแรง
 • I am giving you the medicine, and you will be all right in a few days. หมอจะให้ยาไปทาน คุณจะหายภายในสองสามวัน
 •  I’ll give you a prescription.  หมอจะให้ใบสั่งยาคุณ
 • Thank you, doctor. ขอบคุณครับ คุณหมอ
 • This is your medical certificate. นี่คือใบรับรองแพทย์ของคุณ
 • Take this medicine and rest. รับประทานยานี้ แล้วพักผ่อน
 • Take two pills of paracetamol every four hours.  รับประทานพาราเซ็ตตามอลครั้งละ 2 เม็ดทุก ๆ 4 ชั่วโมง
 • You’ll feel better in a while.  คุณจะรู้สึกสบายขึ้นในไม่ช้า
 • Get well soon. ขอให้หายเร็วๆ

ศัพท์ที่น่าสนใจ

 • ache ปวด
  • headache ปวดหัว
  • toothache ปวดฟัน
  • earache ปวดหู
 • admit (แอดมิ๊ทฺ) v. เข้าเป็นผู้ป่วยใน, ยอมให้เข้าไปในสถานที่
  • admitted to the hospital เข้าเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล
 • physical examination / physical exam / checkup  การตรวจสุขภาพ
  • annual physical checkup /annual physical exam  การตรวจสุขภาพประจำปี
 • blood เลือด
  • blood disease (บลัดฺ ดีซีซฺ) โรคเลือด
  • transfuse blood (ทรานฟิ๊วซฺ บลัดฺ) ถ่ายเลือด
  • blood cell (บลัดฺ เซลฺ) เม็ดเลือด
  • red blood cell เม็ดเลือดแดง
  • white blood cell  เม็ดเลือดขาว
  • blood pressure gauge เครื่องวัดความดันโลหิต
  • blood type / blood group  กรุ๊ปเลือด, หมู่โลหิต
   เช่น Blood group AB,  Blood group A  , Blood group B, Blood group  O
  • blood test ตรวจเลือด
  • blood  pressure  ความดันโลหิต
  • platelet (เพล๊ทเล็ทฺ) เกล็ดเลือด
  • thrombocytopenia / a low blood platelet count    ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ
  • blood drawing การเจาะเลือด(เพื่อตรวจ)
  • blood bank ธนาคารเลือด
  • blood vessel (บลัดฺ เฝ๊ดซเซิ่ล) เส้นเลือด
  • vein (เฝน) เส้นเลือดดำ
  • artery (อ๊าร์เทอรี) เส้นเลือดแดง
  • capillary (แค๊พผิเลอรี) เส้นเลือดฝอย
  • brain attack  n. เส้นเลือดในสมองแตก
  • vasoconstriction  n.  (แวฝโซเคน-สฺทริ๊คเชิน) เส้นเลือดตีบ
  • varicose vain n.  (แว๊ฝรีคอสฺ เฝน) เส้นเลือดขอด
  • blood sugar  n. กลูโคสในเลือด, น้ำตาลในเลือด
 • bleed v. (บลีดฺ) เลือดออก, ถ่ายเลือด(วิธีรักษา)
  • stop bleed  ห้ามเลือด
  • nosebleed (โน๊สฺ-บลีดฺ) เลือดกำเดา
  • bleeding disorder (บลีดดิ่ง-ดิสฺซ๊อเดอร์) ภาวะเลือดออกผิดปกติ
  • stop the bleeding ห้ามเลือด
  •  The bleeding has stopped. เลือดหยุดไหลแล้ว
 • coma (โค๊มา) โคม่า,  ภาวะหมดสติไม่รู้สึกตัว
 • crutch (ครัชฺ) ไม้ค้ำยัน, ไม้ยันรักแร้
  •  Aluminum Crutches  (อะลูมินัม ครัชเชสฺ) ไม้ค้ำยันอลูมิเนียม
 • to cure รักษา
 • treatment  (ทรี๊เม็นทฺ) การรักษา
 • doctor (ด๊อกเต่อร์) หมอ
  • seeing the doctor หาหมอ
 • nurse (เนิ๊สฺ) นางพยาบาล
 • medicine (เม๊ดิซีน) ยา, แพทย์ศาสตร์
 • clinic (คลี๊-นิคฺ) คลินิก
 • hospital (ฮ๊อสฺพิโท็ลฺ) โรงพยาบาล
 • hospitalize v. (ฮ๊อสฺพิโท็ลลายซฺ) นอนรักตัวที่โรงพยาบาล,  อยู่โรงพยาบาล
  (to admit or send (a person) into a hospital , to place in a hospital for medical care or observation)
 • hospitalized adj.  ให้อยู่โรงพยาบาล
  • Do I have to be hospitalized? ฉันต้องอยู่โรงพยาบาลไหม
 • forensic medicine (เฟอเร้นสิคฺ เม๊ดิซีน) นิติเวชศาสตร์
 • Internal Medicine (อินเท๊อร์นอลฺ เม๊ดิซีน) แผนกอายุรกรรม
 • Internist (อินเท๊อร์นิสทฺ) อายุรแพทย์
 • physician (ฟิซิ๊เชิน)  อายุรแพทย์
 • pediatrics (พีดีแอ๊คทริคสฺ) กุมารเวชศาสตร์
 • pediatrician (พีเดิยะทริ๊คเชิน) , pediatrist กุมารแพทย์
 • gynecologist (กายนิค๊อลโลจิสฺทฺ) นรีแพทย์
 • obstetrician (อ๊าสฺทริคเชิน) สูติแพทย์
 • neurologist (นิวอ๊อโลจิสฺทฺ) นักประสาทวิทยา
 • psychiatrist (ไซไคล๊อาทิสฺทฺ) จิตแพทย์
 • oculist n. (อ๊าทคิวลิสฺทฺ) จักษุแพทย์
 • dentist (เด๊นทริสฺทฺ) หมอฟัน
 • operation   n. (ออเปอเร๊เชิน)  การผ่าตัด, operate v. (อ๊อเปอเรทฺ) ผ่าตัด
  • The doctor performed the operation. หมอทำการผ่าตัด
 • surgeon  n. (เซ๊อร์เจิน) หมอผ่าตัด,  ศัลยแพทย์
  • The surgeon operated on he for lung cancer. หมอผ่าตัดทำการผ่าตัดมะเร็งปอดของเขา
 • surgery department (เซ๊อร์เจอรี ดิพ๊ารทเมิ่นทฺ) แผนกศัลยกรรม
 • cosmetic  adj. (คอซเม๊ทิคฺ) เพื่อความสวยงาม
  • cosmetic surgery,  face-lift n.  การศัลยกรรมความงามบนใบหน้า
 • lose consciousness  (ลู๊ซ-คั๊นเชียสฺเนสฺ) หมดสติ
 • syringe (ซิรินจฺ) เข็มฉีดยา
  Parts of a Syringe and Needle.
  Parts of a Syringe and Needle.
 • inject  v. (อินเจ๊ทฺ) ฉีดยา, injection n. (อินเจ๊ทเชิน) การฉีดยา
  • I’ll give you a painkilling injection.  หมอจะฉีดยาแก้ปวดให้
 • pulse n. (โพ็ลสฺ) ชีพจร
 • anesthetist (อะเน๊สเธทิสฺทฺ) ผู้วางยาชาหรือยาสลบ, วิสัญญีแพทย์
 • health n. (เฮ๊ลธฺ) สุขภาพ
 • healthy adj. มีสุขภาพดี
 • hygiene n. (ไฮจีน) อนามัย
 • vaccinate v.  ปลูกฝี, ฉีดวัคซีน, vacination n. การฉีดวัดซีน
  • to get vaccinated  ได้รับการฉีดวัดซีน
  • You can protect yourself and help prevent further spread of the flu by getting vaccinated.
  • I got vaccinated. ฉันได้รับการฉีดวัคซีน
  • I was vaccinated. ฉันได้รับการฉีดวัคซีน
  • I got a vaccination.  ฉันได้รับการฉีดวัคซีน
  • I was vaccinated against the bird flu. ฉันได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดนก
  • I got vaccinated against the bird flu. ฉันได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดนก
 • patient (เผ๊เชินทฺ) ผู้ป่วย
  • in patient ผู้ป่วยใน
  • out patient ผู้ป่วยนอก
  • visiting a patient เยี่ยมคนไข้
 • medical records ทะเบียนประวัติการรักษาของคนไข้
 • sick, ill ป่วย, เป็นไข้
 • sickly  ขี้โรค
 • sore  อักเสบ
  • sore eyes ตาอักเสบ
  • sore throat เจ็บคอ
  • sore muscles กล้ามเนื้ออักเสบ
 • pain เจ็บ, ปวด
 • scar  แผลเป็น
 • wart (ว๊อรทฺ) หูด
 • bruise (บรู๊ซฺ) ฟกช้ำ
 • swelling (ซฺเวลลิ่ง)  บวม
 • sprain, twist เคล็ด
 • bone fracture (โบน แฟ๊กเจ่อร์) กระดูกหัก
 • symptom อาการของโรค
  • Do you have this symptom often? คุณมีอาการแบบนี้บ่อยไหม
  • What symptoms do you have? คุณมีอาการแบบไหน
 • epilepsy n. (เอ๊พเปอเลซี) โรคลมชัก, โรคลมบ้าหมู
 • seizure n. (ซี๊เจ่อร์) อาการชัก
 • diagnosis  (ไดโน๊สสิสฺ) การวินิจฉัยโรค
 • to sneeze (ทู สนี๊ซฺ)  จาม
 • faint (เฟทฺ) n. adj. v.  เป็นลม
 • treatment n. (ทรี๊ทเมิ่นทฺ) วิธีการรักษา
 • anaesthetic  n. (แอนเนสฺเธ๊ทิค)  ยาชา, ยาสลบ
 • to get better ดีขึ้น
 • waiting room ห้องรอตรวจ
 • examination room (เอ่กแซมมิเน๊เชิน รูมฺ) ห้องตรวจ
 • food poisoning (ฟูดฺ พ๊อยเซินนิ่ง) อาหารเป็นพิษ
 • walking stick ไม้เท้า
 • wound บาดแผล
  • chronic wound  บาดแผลเรื้อรัง
  • scar แผลเป็น
 • vomit (ว๊อฝเม็ทฺ) อาเจียน
 • medical cetificate ใบรับรองแพทย์
 • prescription  ใบสั่งยา
 • splint  (สฺผลิ๊ทฺ) การดาม, เข้าเฝือก
 • vital sign  (ไว๊ทอลฺ ซายนฺ) สัญญาณชีพ
 • respiration (เรสฺเปอเร๊เชิน) การหายใจ
  • respiration rate  อัตราหายใจ
 • nausea (น๊อเชียะ) คลื่นไส
 • inflammation n. (อินฟลามฺเม๊เชิน) การอักเสบ
  • I have an inflammation in my eyes. ฉันมีอาการอักเสบที่ตาของฉัน
  • He gets inflammation of the liver. เขามีอาการอักเสบที่ตับ
 • Infection n. การติดเชื้อ
  • I have an eye infection  ฉันตาติดเชื้อ
  • I have an ear infection. ฉันหูติดเชื้อ
  • I have an infection of the blood.  ฉัดติดเชื้อในกระแสเลือด
  • I have an infection of the lymphatic system. ฉันติดเชื้อในระบบน้ำเหลือง
 • infectious adj. (อินเฝ๊ทเชียสฺ) ติดเชื้อ
  • infectious disease โรคติดเชื้อ
  • Infectious Waste (อินเฝ๊ทเชียสฺ เว๊สฺทฺ) ขยะติดเชื้อ
 • high temperature ตัวร้อน
 • fever (ฟี๊เฝฺ่อร์) เป็นไข้
 • nose จมูก
  • stuffed nose คัดจมูก
  • running nose น้ำมูกไหล
  • nose job  การทำศัลยกรรมจมูก

เครื่องมือแพทย์

 • defibrillator  (ดีไฟ๊เบอเลเดอร์) เครื่องกระตุกหัวใจ
 • suction (ซั๊คเชิน) เครื่องดูดเสมหะ
 • stethoscope (สฺเต๊ทเอ็อโคพ) หูฟังแพทย์

อ่านต่อ…ภาษาอังกฤษ ที่ร้านขายยา At the pharmacy