ภาษาอังกฤษที่ธนาคาร At the Bank

ภาษาอังกฤษที่ธนาคาร At the Bank

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ธนาคาร At the Bank

 • Is there a bank around here?  บริเวณนี้มีธนาคารไหมครับ
 • I want to deposit the money. ผมต้องการฝากเงินครับ
 • I want to open a bank account. ผมต้องการเปิดบัญชีครับ
 • I’d like to open an account here.   ผมอยากจะเปิดบัญชีที่นี่ครับ
 • What kind of account would you like to open? คุณอยากเปิดบัญชีประเภทไหนครับ
 • What type of account would you like to open? คุณอยากเปิดบัญชีประเภทไหนครับ
 • I’d like to open a savings account. ผมอยากเปิดบัญชีออมทรัพย์ครับ
 • I’d like to open a current account. ผมอยากเปิดบัญชีกระแสรายวันครับ
 • What interest do you pay on fixed deposits?  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเท่าไหร่ครับ
 • How much will your opening deposit be? คุณต้องการฝากเงินบัญชีเปิดใหม่เท่าไหร่ครับ
 • I want to withdraw some money from my account. ผมต้องการถอนเงินบางส่วนจากบัญชีครับ
 • I would like to make a withdrawl. ผมอยากถอนเงิน
 • Here is my account number. นี่คือหมายเลขบัญชีของผม
 • How much would you like?  คุณอยากถอนเงินเท่าไหร่
 • I want to change money. ผมต้องการแลกเงินครับ
 • Do you want notes or coins?    คุณต้องการธนบัตรหรือเหรียญครับ
 • Have you got smaller notes?  คุณมีธนบัตรใบย่อยกว่านี้ไหมครับ
 • I want to exchange the money. ผมต้องการแลกเงินครับ
 • What’s the rate today?     อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้เท่าไรครับ
 • The dollar has dropped. เงินดอลล่าร์ต่ำลง
 • How many dollar would I receive for 5,000 Bath? เงิน 5,000 บาทแลกเป็นเงินดอลล่าร์ได้เท่าไหร่ครับ
 • I want to cash a traveller’s cheque. ต้องการแลกเช็คเดินทาง
 • I want a check book. ผมต้องการสมุดเช็คครับ
 • Can I cash this cheque?  ผมขอขึ้นเงินสดเช็คนี้ได้ไหมครับ
 • Sign on the back, please.   กรุณาเซ็นชื่อด้านหลังเช็คครับ
 • Please sign your name here. กรุณาเซ็นชื่อของคุณตรงนี้
 • A cheque has been returned by the bank.  เช็คถูกส่งกลับโดยธนาคาร
 • Has the money arrived?  เงินเข้าหรือยังครับ
 • We have debited your account.   เราได้หักจากบัญชีของคุณแล้ว
 • Would you like another service?  คุณต้องการทำรายอื่นอีกหรือไม่
 • I would like to make a deposit.  ผมอยากฝากเงินครับ
 • How much is the interest rate on your savings account. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ท่าไหร่ครับ
 • I’d like to transfer some money. ผมอยากจะโอนเงินหน่อยครับ
 • I would like to close my account.  ผมอยากจะปิดบัญชีครับ
 • How much do you charge if I use a different bank’s ATM. ค่าธรรมเนียมในการใช้ตู้ ATM ต่างธนาคารเท่าไหร่ครับ

ศัพท์ที่น่าสนใจ

 • account     บัญชีเงินฝาก
  • open a new account เปิดบัญชีใหม่
  • account book สมุดบัญชี
  • account number หมายเลขบัญชี
  • savings account     บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
  • deposit account บัญชีเงินฝาก
  • account current (A/C) / current account บัญชีกระแสรายวัน
  • account inquiry  เช็คยอดเงินคงเหลือ
  • update an account book ปรับสมุดบัญชี
  • renew an account book ต่อสมุดบัญชีเล่มใหม่
 • amount จำนวน
  • name of account ชื่อบัญชี
  • amount of money จำนวนเงิน
  • deposit amount    จำนวนเงินฝาก
  • amount due จำนวนเงินที่ค้างชำระ
  • total debit amount     จำนวนเงินที่ถอน     The number of amount withdrawn
  • total credit amount     จำนวนเงินฝาก
  • large amount เงินจำนวนมาก
 • ATM  (Automated Tell Machine) /cash machine  เอทีเอ็ม
  • an ATM  card บัตรเอทีเอ็ม
  • Please enter PIN กรุณากดรหัสผ่าน
  • For your own security, please do not let anyone see your PIN while entering.
   เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง กรุณาอย่าให้ใครเห็นรหัสของคุณในขณะที่กดรหัสผ่าน
  • After PIN entered, please press here. หลังจากกดรหัสผ่านเสร็จ กรุณากดที่นี่
  • Please select service. กรุณาเลือกบริการ
  • Transaction  การดำเนินการ
  • Fast cash ถอนด่วน
  • Withdrawal ถอนเงิน
  • Inquiry สอบถามยอดบัญชี
  • Transfer โอนเงิน
  • PIN change เปลี่ยนรหัสผ่าน
  • Available balance ยอดเงินถอนได้
  • Ledger balance ยอดเงินคงเหลือ
  • Card Issued Overseas บัตรที่ออกจากต่างประเทศ
  • make an ATM  card ทำบัตรเอทีเอ็ม
  • to draw money from an ATM.  ถอนเงินจากตู้เอทีเอ็ม
  • making a deposit at an ATM.
 • bank ธนาคาร
  • paying bank ธนาคารผู้จ่าย
  • commercial bank ธนาคารพาณิชย์
  • the state-owned bank ธนาคารของรัฐบาล
  • bank officer เจ้าหน้าที่ธนาคาร
  • banker นายธนาคาร
  • bank clerk พนักงานธนาคาร
  • bank charges     ค่าธรรมเนียมของธนาคาร
 • balance     ยอดคงเหลือ
  • minimum balance  ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
  • available balance ยอดเงินคงเหลือ
  • outstanding balance ยอดเงินรวมเรียกเก็บ
  • balance enquiry การสอบถามยอดเงินคงเหลือ
 • branch  สาขา
  • branch manager ผู้จัดการสาขา
  • overseas branch สาขาต่างประเทศ
 • cash เงินสด
  • cash account    บัญชีเงินสด
  • cash advance    เบิกเงินสดล่วงหน้าผ่านบัตรเครดิต
  • cashflow /cash flow  กระแสเงินสด
  • fast cash ถอนเงินด่วน
 • cashier   พนักงานรับจ่ายเงิน
 • check / cheque  เช็ค
  • checkbook  สมุดเช็ค
  • personal check เช็คส่วนตัว
  • to cash a check นำเช็คขึ้นเงินสด
  • to pay a check จ่ายเช็ค
  • bounced check / bouncing check เช็คเด้ง
  • travelling check เช็คเดินทาง
  • cashier’s check / cashier’s order   แคชเชียร์เช็ค, เช็คธนาคารเป็นผู้ออก
  • stop payment / stop cheque อายัดเช็ค
  • crossed check, crossing of cheque  เช็คขีดคร่อม
  • uncovered check เช็คคืน
  • a returned check เช็คคืน
  • to endose a check เซ็นสลักหลังเช็ค
  • a lost check เช็คสูญหาย
 • coin  เงินเหรียญ
 • co-sign   เซ็นชื่อร่วม
 • credit card   บัตรเครดิต
 • currency   สกุลเงิน
  • currency exchange rate อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
  • foreign currency volatility ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน (volatility ความผันผวน)
 • date of issue วันที่ออก (issue อิ๊ชู)
 • daily limit  วงเงินต่อวัน
 • deposit ฝากเงิน
  • deposit account     บัญชีเงินฝาก
  • deposit slip ใบฝากเงิน
  • fixed deposit account, time deposit account  บัญชีเงินฝากประจำ
  • deposit a cheque  เอาเช็คเข้าบัญชี
  • Cash Deposit Machine ตู้ฝากเงิน
 • drawer  ผู้ถอนเงิน, ผู้สั่งจ่าย
  • refer to drawer  โปรดติดต่อผู้สั่งจ่าย
 • draf ตั๋วแลกเงิน
 • endorse  เซ็นชื่อสลักหลังเช็ค
 • exchange rate อัตราแลกเปลี่ยน
  • foreign exchange แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 • IBAN  (International Bank Account Number)  เป็น code สำหรับบุคคลหรือบริษัทในประเทศแถบยุโรป
 • financial adj. ทางการเงิน
  • financial flow    กระแสการเงิน
 • interest  ดอกเบี้ย
  • interest rates  อัตราดอกเบี้ย
  • low interest rates อัตราดอกเบี้ยต่ำ
  • high interest rates อัตราดอกเบี้ยสูง
  • offer higher interest rates ให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า
  • rise in interest rates / interest rate increase การปรับดอกเบี้ยขึ้น
  • compound interest ดอกเบี้ยทบต้น
  • simple interest    ดอกเบี้ยคงต้น
  • accrued interest ดอกเบี้ยค้างจ่าย
  • illegal interest  ดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
  • effective rate อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  • flat rate  อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่
  • fixed interest อัตราดอกเบี้ยตายตัว
 • Internet banking  บริการธนาคารทางโทรศัพท์
 • ID card number  เลขที่บัตรประชาชน
 • joint account     บัญชีร่วม
 • loan  เงินกู้ยืม
  • loan application ใบคำร้องขอกู้
  • student loan เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  • loan rate  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 • money
  • change money แลกเงิน
  • money order    การสั่งจ่ายเงิน
  • money transfer  การโอนเงิน
 • note ธนบัตร
  • banknote เงินแบงค์, ธนบัตร
  • counterfeit note ธนบัตรปลอม
 • office สำนักงาน
  • head office สำนักงานใหญ่
  • branch office สำนักงานสาขา
 • officer พนักงาน
  • credit officer พนักงานสินเชื่อ
  • customer service officer พนักงานบริการลูกค้า
 • overdraft  การเบิกเงินเกินบัญชี  หรือโอดี (ส่วนมากจะต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงิน)
 • paying-in-slip  ใบนำฝากเงิน
 • passbook  สมุดฝากและถอนเงินของธนาคาร
 • pay v. จ่าย
  • pay by ชำระโดย
  • debit    [VT] หักบัญชี
 •  payment
  • stop payment  ระงับการจ่ายเงิน
  • payment order คำสั่งจ่าย
  • down payment เงินดาวน์
  • monthly payment  ค่าผ่อนชำระรายเดือน
  • payment due date กำหนดชำระเงิน
  • total minimum payment due ยอดเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระทั้งหมดเมื่อถึงกำหนด
 • payee (เพอี๊) ผู้รับเงิน
 • principal เงินต้น
 • rate อัตรา
  • buying rate ราคาซื้อ
  • selling rate ราคาขาย
 • security guard พนักงานรักษาความปลอดภัย
 • signature ลายเซ็น
  • irregular signature  ลายเซ็นไม่ถูกต้อง
  • teller’s signature ลายมือชื่อผู้บันทึกรายการ
  • authorized signature ลายมือชื่อผู้อนุมัติ
 • slip
  • money transfer slip ใบโอนเงิน
 • statement  บันทึกรายการเดินบัญชี
  • statement of account ใบแจ้งยอดเงินในบัญชี
  • statement of current account ใบแจ้งยอดเดินบัญชีกระแสรายวัน
 • SMS  notification  การแจ้งเตือนทาง SMS
 • Swift Code  คือรหัสที่ใช้สำหรับระบุธนาคารและสาขาของธนาคารทั่วโลก (Bank Identifier Code) ที่เป็นรหัสประกอบด้วยอักขระ 8 ถึง 11 ตัว เพื่อใช้ในการโอนเงินระหว่างธนาคาร โดยเฉพาะระหว่างประเทศ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
 • teller n. พนักงานรับฝาก-ถอนเงินในธนาคาร  (cashier, clerk, counting clerk) , เครื่องฝาก-ถอนเงิน
  • Next teller please. บริการช่องถัดไป
 • total v. ทั้งหมด , n. จำนวนทั้งหมด ยอดรวม
  • total amount จำนวนเงินทั้งหมด
 • transaction การทำธุรกรรม
  • transaction record ใบบันทึกรายการ
 • transfer v. n. โอน, การโอน
  • transfer amount จำนวนเงินโอน
  • transfer amount in words จำนวนเงินโอนเป็นตัวอักษร
 • transferee  ผู้รับโอน
  • Name of transferee  ชื่อผู้รับโอน
  • Transferee bank ธนาคารผู้รับ
 • withdraw v. / taking money out  ถอนเงิน
  • withdrawer  n.  ผู้ถอน
  • fill out the withdrawal form กรอกแบบฟอร์มถอนเงิน