การใช้ as well as

การใช้ as well as

******* as well as ********

“as well as” มีความหมายว่า “และ, รวมถึง” เหมือนกับคำว่า “and” เช่น ในประโยคต่อไปนี้

  • In this semester, the compulsory subjects we have to learn are Microeconomics, Macroeconomics as well as International trade.
    ในภาคการศึกษานี้ วิชาบังคับที่เราต้องเรียนคือ เศรษฐศาสตร์จุลภาค, เศรษฐศาสตร์มหภาคและ การค้าระหว่างประเทศ
  • Jennie works as a translator as well as a teacher.
    เจนนี่ทำงานเป็นทั้งนักแปลและครูด้วย

…ติดตามได้ในเพจ English 360 องศา