ศัพท์ภาษาอังกฤษ สัตว์บก (land animals vocabulary)

ศัพท์ภาษาอังกฤษ สัตว์บก

ศัพท์ภาษาอังกฤษ สัตว์บก (land animals vocabulary)

alpaca อัลปาก้า
alpaca อัลปาก้า

ศัพท์ที่ควรรู้

 • animal (แอ๊นนิมอล) สัตว์
 • ant (แอ๊นทฺ) มด
 • antelope (แอ๊นโทลโลพฺ) ละมั่ง
  antelope (แอ๊นโทลโลพฺ) ละมั่ง
  antelope (แอ๊นโทลโลพฺ) ละมั่ง
 • ape (เอ๊พฺ) ลิงชนิดไม่มีหาง
  ape (เอ๊พฺ) ลิงชนิดไม่มีหาง
  ape (เอ๊พฺ) ลิงชนิดไม่มีหาง
 • baboon (บาบู๊น)  ลิงบาบูน
 • badger (บ๊าเจอรฺ) แบดเจอร์
  badger แบดเจอร์
  badger แบดเจอร์
 • bear (แบรฺ) หมี
 • black bear (แบ็ลคแบรฺ) หมีดำ
black bear (แบ็ลคแบรฺ) หมีดำ
black bear (แบ็ลคแบรฺ) หมีดำ
 • beaver (บี๊เฝอรฺ)  บีเวอร์
  beaver (บี๊เฝอรฺ) บีเวอร์
  beaver (บี๊เฝอรฺ) บีเวอร์
 • bison (ไบเซิน) กระทิง
  bison กระทิง
  bison กระทิง

 • boar (บอรฺ) หมูป่า
 • buffalo (บั๊ฟฟาโล)  ควาย
 • bull  (โบลฺ) วัวตัวผู้
  bull (โบลฺ) วัวตัวผู้
  bull (โบลฺ) วัวตัวผู้
 • bunny (บั๊นนี) กระต่าย, ลูกกระต่าย
  bunny (บั๊นนี) กระต่าย, ลูกกระต่าย
  bunny (บั๊นนี) กระต่าย, ลูกกระต่าย
 • cat (แค๊ทฺ) แมว
 • camel (แค๊เมิล) อูฐ
 • deer (เดียรฺ) กวาง
 • donkey (ด๊อนกี) ลา
  donkey (ด๊อนกี) ลา
  donkey (ด๊อนกี) ลา
 • fawn (ฟอน) ลูกกวาง
  fawn (ฟอน) ลูกกวาง
  fawn (ฟอน) ลูกกวาง
 • foal (โฟลฺ) ลูกม้า
  foal (โฟลฺ) ลูกม้า
  foal (โฟลฺ) ลูกม้า
 • fox (ฟ๊อสฺ) สุนัขจิ้งจอก
 • gibbon (กิ๊บเบิน) ชะนี
 • giraffe  (เจอร๊าฟฺ) ยีราฟ
 • goat (โก๊ทฺ) แพะ
 • guinea pig (กิ๊นเน พิกฺ) หนูตะเภา
  guinea pig (กิ๊นเน พิกฺ) หนูตะเภา
  guinea pig (กิ๊นเน พิกฺ) หนูตะเภา
 • gorilla (เกอรี๊ลา) กอริลลา
  gorilla (เกอรี๊ลา) กอริลลา
  gorilla (เกอรี๊ลา) กอริลลา
 • hamster (แฮ๊มสฺเตอรฺ) หนูแฮมสเตอร์
  hamster (แฮ๊มสฺเตอรฺ) หนูแฮมสเตอร์
  hamster (แฮ๊มสฺเตอรฺ) หนูแฮมสเตอร์
 • horse (ฮ๊อรสฺ) ม้า
 • jaguar (จากัวร) เสือจากัวร์
  jaguar เสือจากัวร์
  jaguar เสือจากัวร์
 • leopard (เล๊เปิรดฺ) เสือดาว
  leopard เสือดาว
  leopard เสือดาว
 • clouded leopard  (คาวดเด็ด เล๊เปิรดฺ)  เสือลายเมฆ
  clouded leopard เสือลายเมฆ
  clouded leopard เสือลายเมฆ
 • mole rat (โมล-แร๊ทฺ) ตัวตุ่น
 • mongoose  (มั๊นกูสฺ) พังพอง
  mongoose พังพอน
  mongoose พังพอน
 • orang-outan อุรังอุตัง
  orang-outan อุรังอุตัง
  orang-outan อุรังอุตัง
 • porcupine (พ๊อร-คิว-พาย) เม่น
  porcupine เม่น
  porcupine เม่น
 • rabbit (แร๊บิทฺ) กระต่าย
 • raccoon (แรคู๊น) แรคคูน
  raccoon (แรคู๊น) แรคคูน
  raccoon (แรคู๊น) แรคคูน
 • sheep (ชีพฺ) แกะ
 • tapir (เท๊เปอรฺ) สมเสร็จ
  tapir (เท๊เปอรฺ) สมเสร็จ
  tapir (เท๊เปอรฺ) สมเสร็จ
 • wild boar (ไวลดฺ บอร์) หมูป่า
  wild boar (ไวลดฺ บอร์) หมูป่า
  wild boar (ไวลดฺ บอร์) หมูป่า
 • yak (ย๊าคฺ) จามรี
  yak (ย๊าคฺ) จามรี
  yak (ย๊าคฺ) จามรี
 • zebra ม้าลาย