อักษรย่อในภาษาอังกฤษที่ควรรู้จัก (English abbreviation)

อักษรย่อในภาษาอังกฤษที่ควรรู้จัก (English abbreviation)

อักษรย่อในภาษาอังกฤษที่ควรรู้จัก

เวลาอ่านภาษาอังกฤษ บางคนอ่านๆไปก็ไปสะดุดกับอักษรย่อแล้วก็ไม่รู้ว่ามีความหมายว่าอย่างไร หรือควรจะอ่านออกเสียงอักษรย่อเหล่านั้นว่าอย่างไร ที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นอักษรย่อที่เราควรจะรู้จักเพื่อให้อ่านภาษาอังกฤษไม่ติดขัดอีกต่อไป

1. e.g. มาจากภาษาลาตินว่า exampli gratia มีความหมายแปลเป็นไทยว่า “ตัวอย่างเช่น” ค่ะ เหมือนกันกับ for example หรือ for instance   เวลาอ่านออกเสียงจะอ่านว่า อี-จี หรือ for example ก็ได้ เช่น

 •  I like fantasy movie e.g. Harry Potter, Percy Jackson, The Lord of The Ring.
 • She takes many difficult courses e.g. mathematics for economics, microeconomics, accountant.

 

2. i.e. มาจากภาษาละตินเช่นเดียวกัน มาจากคำว่า id estแปลว่า that is แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “นั่นก็คือ” หรือ in other words“อีกนัยหนึ่งคือ” “เรียกอีกอย่างว่า” ใช้ในการอธิบายขยายความ จะอ่านว่า “ไอ-อี” หรือ that is , that is to say ก็ได้ค่ะ มาดูตัวอย่างประโยคที่ใช้กันค่ะ

 

 • a group of people has arrived in Edo i.e. Tokyo.
  คนกลุ่มหนึ่งได้มาถึงเมืองเอโดะแล้วหรือซึ่งก็คือเมื่องโตเกียว(ในปัจจุบัน)
 • Service charge is included in all prices i.e. you don’t have to leave a tip.
  ค่าบริการรวมอยู่ในราคาสินค้าแล้ว นั่นก็คือคุณไม่ต้องจ่ายทิปแล้ว

 

3. etc. มาจากภาษาละตินว่า et cetera ซึ่งมีความหมายว่า and other things แปลเป็นภาษาไทยคือ และอื่นๆ มักจะอยู่ท้ายประโยคที่มีการยกตัวอย่าง ก็คล้ายๆกับ ฯลฯ ในภาษาไทย เช่น

 • I love travelling in European country such as Italy, Spain, France, etc.
  ฉันชอบไปเที่ยวในประเทศทางยุโรปเช่น อิตาลี สเปน ฝรั่งเศส เป็นต้น

** เวลาใช้ etc. ไม่ต้องใส่ and ข้างหน้า etc.

 

4.  et al มาจากภาษาละตินว่า et alibi แปลว่า and others หมายถึง และอื่นๆ มักจะเจอตัวย่อ et al ในเอกสารวิชาการ หรืองานวิจัยที่มีการอ้างอิงทฤษฎีคนนั้นคนนี้ ซึ่งบางทฤษฎีหรือบางการทดลองก็ไม่ได้ทำคนเดียวแต่มีผู้ร่วมทำการศึกษาด้วย เช่น

 • Aristotle et al

 

5. am และ pm เป็นคำย่อบอกเวลา am ย่อมาจาก ante meridiem (before noon) ใช้บอกเวลาตั้งแต่ เที่ยงคืน ถึง เที่ยงวัน และ pm ย่อมาจาก post meridiem (after noon)   ใช้บอกเวลาตั้งแต่เที่ยงวัน จนถึง เที่ยงคืน

 

6. เวลาอ่านจดหมายมักจะเจอ enc. อยู่ท้ายจดหมาย หมายถึง enclosed หมายถึงสิ่งที่แนบมากับจดหมายด้วย

ตัวย่อพวกนี้จะเจอบ่อยเวลาอ่านภาษาอังกฤษ คราวนี้ก็อ่านภาษาอังกฤษได้ไม่ติดขัดแล้วล่ะค่ะ