หลักการเติม s/esท้ายคำกริยา

หลักการเติม s,es ท้ายคำกริยา

หลักการเติม s/esท้ายคำกริยา

คำกริยาที่เติม s/esนั้น มีได้ใน tense เดียวเท่านั้นคือ present simple tense และกริยาจะเติม s/es       ได้นั้น ประธานของประโยคจะต้องเป็นเอกพจน์ ตัวอย่างประโยค เช่น

  • She goes to the cinema once a month.
  • Sarah always reads comic books after finishing her homework.

แต่การจะเติม s/esนั้นก็มีหลักเกณฑ์ในการเติมนะคะ จะเติมตามใจฉันไม่ได้นะคะ กฎในการเติม s/esท้ายคำกริยามีดังนี้ค่ะ

1. ถ้ากริยาลงท้ายด้วย s, ss, ch, sh, o, x, z ให้เติม esเช่น

wash                      washes                             ล้าง
go                          goes                                 ไป
fix                           fixes                                 ซ่อม
pass                       passes                                        ผ่าน
teach                      teaches                             สอน
buzz                       buzzes                                        ทำเสียงหึ่งๆ

2. ถ้ากริยาที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น iแล้วเติม esเช่น

study                      studies                              เรียน
fly                           flies                                  บิน
try                          tries                                  พยายาม

** ข้อควรระวังคือ ถ้าหน้าy เป็นสระ ให้เติม s ปกติ จะไม่เติม esเช่น

play                        plays                                เล่น
buy                         buys                                 ซื้อ
say                         says                                  พูด
apply                      applies                              ประยุกต์, สมัคร

3. ถ้าเป็นคำกริยาปกติที่ไม่เข้าตามกฎนี้ ให้เติม s ได้ตามปกติ เช่น

come                      comes                               มา
feel                         feels                                 รู้สึก
stand                      stands                              ยืน
drink                       drinks                               ดื่ม
jump                       jumps                               กระโดด

** ขอเสริมนิดนึงนะคะว่า กริยาจะเติม s/esได้ใน present simple tense ที่เป็นประโยคบอกเล่าเท่านั้น แต่ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธ และคำถามจะมีกริยาช่วย does (ในกรณีที่ประธานเป็นเอกพจน์) อยู่แล้ว ดังนั้นกริยาที่เติม s/esเหล่านี้ก็ต้องเปลี่ยนกลับเป็นรูปเดิม คือตัด s/esออก   เช่น

  • Tammy sends a letter to his mom once a month.
  • Tammy doesn’t send a letter to his mom once a month.
  • Does Tammy send a letter to his mom once a month?