รากศัพท์ในภาษาอังกฤษ [Root Words]

Root Words ในภาษาอังกฤษ

รากศัพท์ในภาษาอังกฤษ [Root Words]

รากศัพท์ [Root Words] คือคำที่มีความหมายในตัวมันเอง เมื่อนำไปเป็นส่วนประกอบในการสร้างคำศัพท์ใหม่ทำให้เราสามารถทราบถึงความหมายของคำศัพท์ใหม่ได้ง่ายขึ้น

ROOTMEANINGEXAMPLE WORDS
AmbiBoth
 • Ambidextrous – Use both hands well
 • Ambiguity – Double meaning, can be interpreted in more than one way
AquaWater
 • Aquarium – Artificial environment for water plants and animals
 • Aquatic – Plant or animal living in water
ArtSkill
 • Artistic – Natural skill in art
 • Artisan – Skilled manual work
AutoSelf
 • Automatic – Working by itself
 • Autonomous – Having self-government
BiTwo, Twice
 • Biannual – Occurring twice in a year
 • Bigamy – Being married twice
BioLife
 • Biology – Study of living things
 • Biohazard – Risk to living things
CardioHeart
 • Cardiology – Branch of medicine dealing with the heart
 • Cardiovascular – Pertaining to the heart and blood vessels
CentHundred
 • Centenary – Hundredth Anniversary
 • Centenarian – Person who is hundred or more years old
CertSure
 • Certificate – Document attesting a fact like birth, death, graduation, marriage etc
 • Certitude – Feeling of certainty
ChronoTime
 • Chronology – Study of events in the order of their occurrence
 • Chronograph – Instrument that records time with high accuracy
CounterContrary
 • Counter-intuitive – Contrary to intuition
 • Counter-productive – Having the opposite effect as intended
DeRemove
 • Detoxify – Remove the poisonous substances
 • Dethrone – Remove from the throne
DemPeople
 • Democracy – System of government elected by the people
 • Demography – Statistics of births, deaths, mortality etc. of people
DermSkin
 • Dermatologist – Doctor specialized in the study of skin disorders
 • Dermatitis – Inflammation of the skin
FlorFlower
 • Florist – Person who sells flowers
 • Floral – Decorated with flowers
GastroStomach
 • Gastritis – Inflammation of the stomach lining
 • Gastroenterologist – Doctor specialized in the study of stomach and intestinal disorders
GratPleasing
 • Gratify – Delight or please someone
 • Gratuity – Tip, token of appreciation
HepaLiver
 • Hepatitis – Inflammation of the liver
 • Hepatic – Relating to the liver
HeptSeven
 • Heptagon – Figure with seven sides
 • Heptathlon – Athletic event having seven events
HexSix
 • Hexagon – Figure with six sides
 • Hexavalent – Having a valency of six
InterBetween
 • Interconnect – Connect with each other
 • Interdepend – Depend on each other
IsoEqual
 • Isosceles – Triangle having two equal sides
 • Isobar – Line on map connecting points of equal barometer pressures
JudLaw
 • Judiciary – Collective of judges
 • Judgement – Decision of a court
KiloThousand
 • Kilogram – Thousand grams
 • Kilolitre – Thousand litres
LactoMilk
 • Lactic – Obtained from mil
 • Lactose – Sugar occurring in milk
MalBad
 • Malevolent – Wishing bad things on others
 • Malice – Intention to do evil
MortDeath
 • Mortuary – Place where dead bodies are kept until they are cremated or buried
 • Mortician – Undertaker
NarrTell
 • Narrate – To tell a story
 • Narrator – Person who tells a story.
NovNew
 • Novelty – Newness or originality
 • Novice – Beginner
OctEight
 • Octagon – Figure with eight sides
 • Octave – Stanza of eight lines
OcuEye
 • Ocular – Connected with the eyes
 • Oculist – Specialist in the medical treatment of eye disorders
OmniAll
 • Omnipresent – Present everywhere at the same time
 • Omnivorous – Eating all kinds of foods
OrthoStraight
 • Orthodontics – Dealing with straightening of teeth
 • Orthopaedics – Dealing with the straightening of bones
PanAll
 • Panorama – An all-around view
 • Pandemic – Prevalent all over a country or world
PedFoot
 • Pedicure – Treatment of the feet
 • Pedal – Foot operated lever
PolyMany
 • Polygon – Figure with many sides
 • Polygamy – Having more than one husband or wife at the same time
PsychMind
 • Psychiatry – Study of mental diseases
 • Psych – Prepare oneself mentally for a task
QuadFour
 • Quadruple – Increase four times
 • Quadrangle – Figure having four sides
QuinFive
 • Quintuple – Increase five times
 • Quintuplet – Five children born at the same time
SemiHalf
 • Semi-circle – Half of a circle
 • Semiaquatic – Animal living partly on land and partly in water
SeptSeven
 • Septuplet – Seven children born at the same time
 • Septuagenarian – People aged before 70 and 79
TransAcross
 • Transpacific – Across the Pacific Ocean
 • Transnational – Across national boundaries
TriThree
 • Triangle – Figure with three sides
 • Triathlon – Athletic event having three events
UniOne
 • Unitarian – People who believes God is one person
 • Unique – One of a kind
VinceConquer
 • Invincible – One who cannot be conquered
 • Convince – Persuade a person