ประธานเอกพจน์ และ ประธานพหูพจน์

ประธานเอกพจน์ และ ประธานพหูพจน์

ประธานเอกพจน์ และ ประธานพหูพจน์

สาเหตุที่เราต้องทำความเข้าใจให้ละเอียด แยกแยะให้เป็นว่าอันไหนเป็นประธานเอกพจน์ และอันไหนเป็นประธานพหูพจน์ ก็เพราะว่า มีผลกับการที่เราจะเลือกเอากริยามาใช้ เพราะกริยาบางตัวใช้กับประธานเอกพจน์ ส่วนกริยาบางตัวใช้กับประธานพหูพจน์ และมีบาง tense ที่เมื่อกริยาเป็นเอกพจน์ก็จะต้องเติม s/es  เรื่องนี้เป็นพื้นฐานหลักที่สำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ เพราะมันจะไปต่อยอดในการเขียน ซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องกลับมานั่งเช็คอยู่บ่อยๆว่า ใช้ verb ถูกต้องสอดคล้องกับประธานมั้ย

เอาล่ะค่ะ เมื่อเข้าใจถึงความสำคัญแล้ว เรามาเริ่มกันที่ประธานเอกพจน์กันก่อนเลยค่ะ

** ประธานเอกพจน์ คือคำนามที่มีจำนวนแค่อันเดียว ชิ้นเดียว สิ่งเดียว ตัวเดียว สถานที่แห่งเดียว หรือ คนเดียว เช่น  a man, a chicken, a table, a pillow เป็นต้น

 • A man is sleeping under the tree.
 • That girl doesn’t understand English.

นอกจากนี้คำนามที่นับไม่ได้ทั้งหมด ยังถือเป็นประธานเอกพจน์ด้วยนะคะ เช่น water, sand, milk, sugar, coffee เวลาใช้จึงต้องใช้กับกริยาเอกพจน์เท่านั้น เช่น

 • Water is important to human.
 • There is a little milk left, I have to buy some more.

ประธานเอกพจน์ยังรวมไปถึงสรรพนามที่มีแค่สิ่งเดียวหรือ คนเดียว คือ he, she, it, this, that…

 • This is my new car.
 • She hasn’t finished her work.

คำนามที่เป็น abstract noun หรือ นามที่เป็นนามธรรม เช่น love, honesty, courage, etc. นามเหล่านี้ก็ถือเป็นประธานเอกพจน์เช่นกัน

 • Honesty is the best policy.
 • Love is what I need.

Gerund (กริยาที่เติม ing)เมื่อเอามาเป็นประธานก็ถือเป็นประธานเอกพจน์เช่นเดียวกัน

 • Sleeping late is not good for our body.
 • Being a rich person doesn’t mean you’re a happy person.

To infinitiveเมื่อเอามาเป็นประธานก็ต้องใช้กริยาเอกพจน์เช่นเดียวกัน เช่น

 • To love is to risk.
 • To swim in cold water is dangerous.

** ประธานพหูพจน์ คือประธานที่มีจำนวนมากกว่า 1 สิ่ง มักจะเป็นคำนามทิ่เติม s/es หรือบางคำไม่เติม s/es แต่มีความหมายเป็นพหูพจน์อยู่แล้ว เช่น

 • Cats like fish.
 • There are many people at the concert.

สรรพนามที่เป็นพหูพจน์ เช่น we, they, you, these, those ก็ต้องใช้กริยาที่เป็นพหูพจน์ เช่น

 • You are my sunshine.
 • These are their belongings.
 • They have got long hair and blue eyes.

นอกจากนี้คำนามเอกพจน์ที่เชื่อมด้วย and และมีความหมายเป็นสิ่งของที่แยกกัน ก็ถือเป็นประธานพหูพจน์ด้วย เช่น

 • I and Jason have gotten married for 5 years.
 • Mango and orange are my favorite fruit.

** ถ้าเข้าใจเรื่องประธานเอกพจน์และประธานพหูพจน์แล้ว รับรองว่าเรื่องโครงสร้าง tense นี่จะเขียนไม่ผิดแน่นอนค่ะ ^^