ตอนที่ 38 : การสร้างประโยคคำถามและประโยคคำสั่งที่เป็น passive voice

ประโยคคำสั่งที่เป็น passive voice

การสร้างประโยคคำถามและประโยคคำสั่งที่เป็น passive voice

ประโยคคำถามบางคำถามก็ต้องใช้รูปประโยคแบบ passive voice เหมือนกัน  ซึ่งหลักการสร้างประโยคคำถามแบบ passive voice ก็ไม่ได้แตกต่างจากประโยคแบบ active voice มากนัก   ในประโยคคำถามที่เป็น Wh-question  ก็จะมีโครงสร้างประโยคดังนี้ค่ะ

                    Wh-question + กริยาช่วย + ประธาน + V.3 (past participle)

เช่น

Active: Where did you see the snake?

Passive: Where was the snake seen?

Active:  How do you make this soup?

Passive: How is this soup made?

Active:  Why did he tear the report?

Passive: Why was the report torn?

Wh-question word สามารถใช้ได้เลยยกเว้นคำว่า who ถ้าหากจะทำเป็นpassive voice ให้ใช้ by whom เช่น

Active: Who wrote “Harry Potter”?

Passive: By whom was “Harry Potter” written?

แต่ถ้าประโยคคำถามนั้นมี modal verb ก็เขียนได้แบบนี้ค่ะ

Active: What will you send me?

Passive: What will I be sent by you?

Active:  When should I take the pill?

Passive:  When should the pill be taken?

สำหรับประโยคคำสั่ง  ถ้าหากจะทำเป็นประโยค passive voice ก็มีโครงสร้างประโยคเฉพาะเช่นกันค่ะ   ประโยคคำสั่งซึ่งอาจจะเป็นสั่งให้ทำหรือห้ามทำ มักจะขึ้นต้นด้วยคำกริยาได้เลยโดยละประธาน  you ไว้  เช่น

Do it yourself.

Don’t throw the litter here.

เวลาทำเป็นประโยคแบบ passive จะมีโครงสร้างดังนี้ค่ะ

                    Let + object + be + V.3 (past participle)

เช่น

Do it yourself.  =  Let it be done by yourself.

Open your book. =  Let your book be opened.

Don’t throw the litter here.  =  Let the litter not be thrown here.

การใช้ passive voice อาจจะถือเป็นเรื่องยากสำหรับคนไทยเพราะเราไม่คุ้นเคยกับประโยคโครงสร้างแบบนี้  แต่ลองฝึกใช้ดูนะคะเพื่อที่เราจะได้ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเจ้าของภาษาค่ะ ^^