ตอนที่ 33 : การใช้ also, as well, too ใช้ต่างกันอย่างไร

การใช้ also, as well, too

การใช้  also, as well, too  ใช้ต่างกันอย่างไร

also, as well และ too สามคำนี้มีความหมายเหมือนกันคือ  “อีกด้วย หรือ ด้วยเหมือนกัน” แต่มีวิธีใช้ที่ต่างกันค่ะ

— also —-

โครงสร้างประโยคของ also  เรามักจะวาง also ไว้หน้าคำกริยาแท้ในประโยค  เช่น

 • I hate you but I also love you.
  ฉันเกลียดคุณแต่ฉันก็ยังรักคุณด้วย  (ฉันทั้งรักทั้งเกลียดคุณ)
 • Jeffry speaks English. He also speaks Spanish.
  เจฟฟรี่พูดภาษาอังกฤษ  แล้วเขาก็ยังพูดภาษาสเปนอีกด้วย

แต่ถ้าในประโยคนั้นมี  verb to be ให้วางไว้หลัง verb to be เช่น

 • He is also a captain of our football team.
  เขายังเป็นกัปตันทีมฟุตบอลอีกด้วย

** นอกจากนี้ also ยังใช้วางไว้หน้าประโยคเพื่อขยายทั้งประโยคได้อีกด้วย โดยให้ความหมายว่า  อีกทั้ง…หรือ  นอกจากนี้….    เช่น

 • I must write a report for my boss. Also, I must submit it by Friday.
  ฉันต้องเขียนรายงานให้เจ้านาย แล้วยังต้องส่งภายในวันศุกร์นี้ด้วย

— too —

tooก็แปลว่า ด้วยเหมือนกัน  แต่มักจะวางไว้ท้ายประโยค  เช่น

 • I like to eat vegetable too.
  ฉันก็ชอบกินผักเหมือนกัน

แต่ในบางครั้งเราก็อาจจะเห็น too มาอยู่หลังประธานได้เหมือนกันโดยใช้ comma คั่นหน้าคั่นหลัง  ซึ่งจะฟังดูเป็นทางการมากขึ้น และเพื่อเน้น เช่น

 • I, too, can do it.
  ฉันก็ทำได้เหมือนกัน

— as well —-

as well มีวิธีใช้เหมือนกับ too เลยค่ะ  คือวางไว้ท้ายประโยค  แต่อาจจะใช้ในงานเขียนที่เป็นทางการหน่อย  เช่น

 • This project might be cancelled as well.
  โครงการนี้ก็อาจจะถูกยกเลิกด้วยเหมือนกัน

** แต่ในประโยคปฏิเสธเราจะไม่นิยมใช้ too หรือ as well  แต่เราจะใช้either แทน  เช่น

 • I don’t like to eat vegetable either.
  ฉันก็ไม่ชอบกินผักเหมือนกัน
 • I haven’t talked to my parents either.
  ฉันก็ยังไม่ได้คุยกับพ่อแม่เหมือนกัน