ตอนที่ 23 : หลักการเติม -er/-estหรือ more/mostในคำคุณศัพท์

การเติม -er, -est หรือ more, most

หลักการเติม -er/-estหรือ more/mostในคำคุณศัพท์

ในการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ขั้นกว่า  และ ขั้นสูงสุด  จะมีการเติม –erหรือการเติม –estที่หลังคำคุณศัพท์  หรือบางคำเติม more หรือ most ที่ด้านหน้าคำศัพท์ โดยก่อนที่จะพูดถึงกฎการเติมดังกล่าวนี้  จะขอยกตัวอย่างประโยคที่เป็นการเปรียบเทียบคุณศัพท์ขั้นกว่า และ ขั้นสูงสุดก่อนนะคะ

การเปรียบเทียบขั้นกว่า คือ การเปรียบเทียบสิ่งของ 2 สิ่ง

 • This room is dirtier than that room.
  ห้องนี้สกปรกมากกว่าห้องนั้น

การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด คือ การเปรียบเทียบสิ่งของหลายๆสิ่ง

 • This room is the most dirtiest in the building.

มาดูกฎการเติมกันค่ะ

 1. ถ้าคำคุณศัพท์มี 1-2 พยางค์ ให้เติม erหรือ estเช่น

tall                         taller                      tallest

small                      smaller                   smallest

clever                     cleverer                  cleverest

 1. ถ้าคำคุณศัพท์มี มากกว่า 2 พยางค์ให้เติม more หรือ most หน้าคุณศัพท์นั้นๆ เช่น

dangerous               more dangerous                most dangerous

interesting              more interesting                most interesting

expensive               more expensive                 most expensive

 1. ถ้าคำคุณศัพท์ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น iแล้วเติม –er /-estเช่น

busy                       busier                     busiest

easy                       easier                     easiest

happy                     happier                   happiest

 1. ถ้าคำคุณศัพท์ลงท้ายด้วยsuffix เหล่านี้ (-ful, -less, -ing, -ed) ให้ใช้ more หรือ most ไม่ว่าจะมีกี่พยางค์ก็ตาม เช่น

useful                     more useful             most useful

boring                     more boring            most boring

 1. ถ้าหากว่าคำคุณศัพท์ที่ต้องเติม erหรือ est เป็นสระเสียงสั้น ให้เพิ่มตัวสะกดไปอีกหนึ่งตัว เช่น

big                          bigger                     biggest

fat                          fatter                      fattest

 1. คำคุณศัพท์บางคำมีการเปลี่ยนรูป เช่น

good                       better                               best

bad                         worse                               worst

far                          further/farther                   furthest/farthest

**เฉพาะ further / furthest เท่านั้นที่ใช้พูดถึง สิ่งที่เพิ่มเติม หรือมากกว่านี้  เช่นIf you require further information, please contact reception.

** การใช้ elder – eldest  มีความหมายว่าแก่กว่า จะใช้เฉพาะเมื่อพูดถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวเท่านั้นและมักจะอยู่หน้าคำนาม  เช่น

 • He is my elder brother.
  เขาเป็นพี่ชายของฉัน

แต่เราจะไม่สามารถพูดได้ว่า

 • He is elder than me.
  เขาแก่กว่าฉัน  (อันนี้ไม่ถูกต้อง)  ต้องใช้ older ค่ะ