การใช้ can, could, to be able to

การใช้ can, could, to be able to

การบอกความสามารถในภาษาอังกฤษ (การใช้ can, could, to be able to)

การบอกความสามารถในภาษาอังกฤษที่เห็นจะใช้กันบ่อยๆก็คือ can, could และ to be able to ค่ะ สามตัวนี้สามารถใช้แทนกันได้ในบางกรณี และในบางสถานการณ์ก็ใช้แทนกันไม่ได้ ถ้าจะพูดถึงความสามารถทั่วๆไปในปัจจุบัน ก็ใช้ can โดยที่ can + V1 ถ้าเป็นปฏิเสธก็ใช้ cannot หรือ can’t แต่ถ้าเป็นความสามารถทั่วๆไปในอดีต ก็ใช้ could + V1 ถ้าเป็นปฏิเสธก็ใช้ could not หรือ couldn’t เช่น

 • He can drive a car.
 • She can’t live alone.
 • I could sing French songs when I was in high school.
 • My children couldn’t swim until they were five.

To be able to สามารถนำมาใช้แทน can หรือ could ได้ในการพูดถึงความสามารถทั่วๆไปเช่นนี้ได้ เช่น

 • He is able to juggle the ball very well.
 • They are able to row the boat cross the river.

แต่ในประโยคที่เป็น future tense, perfect tense หรือ infinitive เราไม่สามารถใช้ can ได้ จึงต้องใช้ to be able to แทน เพราะเราไม่สามารถพูดว่า I will can call you tonight. ได้ (เพราะกริยาช่วยสองตัวมันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้) จึงต้องพูดว่า I will be able to call you tonight. หรือตัวอย่างอื่นๆเช่น

 • I haven’t been able to get much work done today.
 • I want to be able to speak four languages.

ในประโยค passive voice เราสามารถใช้ได้ทั้ง can, could และ be able to เช่น

 • The car can’t be fixed within two days.
 • The room is able to be painted today.

ในบางสถานการณ์ที่เป็นอดีต เราไม่สามารถใช้ could ได้ แต่จะใช้ was/were able to แทน คือเหตุการณ์ที่เราต้องการสื่อว่าเราสามารถทำอะไรสำเร็จได้ในอดีต เช่น

 • Joshua was able to win the gold medal at the Olympic Games.
 • Samantha and Maria were able to enter the Top Ten university in America.

ในสถานการณ์นี้ถ้าเราใช้ could มันจะแปลว่าเราสามารถทำสิ่งนี้ได้ ซึ่งอาจจะได้ทำหรือไม่ได้ทำก็ได้ แต่ในกรณีนี้ได้ทำไปแล้วและสามารถทำได้แล้วจึงใช้ to be able to แทน

*** ขอเพิ่มเติมในกรณีที่ can กับ could สามารถใช้ในการขอร้องหรือการขออนุญาต ในกรณีนี้ไม่สามารถใช้ to be able to แทนได้ เช่น

 • Can you pass me the salt?         ช่วยส่งเกลือมาให้หน่อยได้มั้ย

เราไม่สามารถพูดว่า

 • Are you able to pass me the salt?

เพราะจะเป็นการถามถึงความสามารถซะมากกว่าประมาณว่ามีความสามารถในการส่งเกลือมาได้มั้ย ซึ่งมันก็จะไม่ใช่การขอร้อง

จบเรื่องการพูดเรื่องความสามารถในภาษาอังกฤษค่ะ ดูเหมือนจะใช้ง่ายๆ แต่ถ้าลงรายละเอียดลึกลงไปนี่ก็ทำเอามึนได้เหมือนกัน   ลองฝึกใช้ดูค่ะ ^^