การใช้ Active and Passive Voice ในภาษาอังกฤษ ตอนที่1

Active and Passive Voice

Active and Passive voice (1)

ในภาษาอังกฤษ รูปประโยคที่ทำเอาคนเรียนมึนเอามากๆเห็นจะเป็น ประโยค passive voice เพราะในภาษาไทยมันไม่มีโครงสร้างประโยคแบบนี้ ในภาษาอังกฤษจะมีโครงสร้างประโยค 2 รูปแบบด้วยกันคือ

1. Active voice คือ ประโยคที่ประธานเป็นผู้กระทำกริยา ซึ่งก็คือประโยคที่เราถูกสอนกันมาตั้งแต่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ เช่น

 • Johan is drinking coffee.
  โจฮันกำลังดื่มกาแฟ   (โจฮัน เป็นผู้กระทำกริยา ดื่ม )
 • Jack and Thomas always go to school together.
  แจ๊คและโธมัสไปโรงเรียนด้วยกันเสมอ  (แจ๊คกับโธมัส ซึ่งเป็นประธานของประโยคเป็นผู้กระทำกริยา)

2. Passive voice คือ ประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ ซึ่งในภาษาไทยเราไม่เคยพูดว่า ฉันถูกบอก ฉันถูกถาม บ้านถูกกวาด นี่คือความยากของ passive voice ที่ทำให้เราสับสน ตัวอย่างเช่น

 • My room was cleaned by my mom.
  ห้องของฉันถูกทำความสะอาดโดยแม่ หรือ ถ้าแปลในความหมายที่เป็นธรรมชาติคือ แม่ทำความสะอาดห้องของฉัน
 • The ceremony was held by Ministry of Commerce.
  พิธีจัดขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ (ประธาน the ceremony ถูกกระทำ)

ประโยคแบบ passive voice จะสลับเอากรรมขึ้นมาเป็นประธานของประโยค เพื่อบอกว่าสิ่งนี้ถูกกระทำ

ทำไมต้องใช้ passive voice?

เหตุผลที่ใช้ passive voice ประการแรกเลยคือต้องการเน้นประธานที่ถูกกระทำ แต่ไม่ต้องการเน้นผู้กระทำ   อีกเหตุผลหนึ่งคือไม่คนที่กระทำอย่างแน่ชัดว่าใครทำ จึงต้องเอากรรมมาเป็นประธาน

Passive voice นั้นมีได้ทุก tense ครบทั้ง 12 tense เลย แต่รูปร่างหน้าตาของโครงสร้าง passive voice ในแต่ละ tense จะแตกต่างกันออกไป แต่โครงสร้างหลักๆ ของ passive voice คือ

                              S + Verb to be + V3 (by…)

วิธีการเปลี่ยนประโยคจาก active voice เป็น passive voice มีดังนี้

1. ประโยคที่มีกรรมตัวเดียว

 • เอากรรม ย้าย มาเป็นประธาน
 • เลือกใช้ Verb to be ให้ถูกต้อง
 • กริยาแท้ให้เปลี่ยนเป็น V3
 • เอาประธาน หรือผู้กระทำไปไว้หลัง by (กรณีที่จะใส่ผู้กระทำ) เช่น

                    Active: A snake did not bite her.
                    Passive: She was not bitten by a snake.

2. ประโยคที่มีกรรม 2 ตัว

กรรมตรง (Direct Object)    = สิ่งของ     และ
กรรมรอง (Indirect Object) =   คน

เมื่อมี กรรม 2 ตัว เวลาเปลี่ยนเป็น passive voice นิยมเอา “คน” เป็นประธาน แต่ถ้าเอา “สิ่งของ” เป็นประธานก็ได้ แต่ต้องใส่บุพบท to หน้า “คน” เช่น

                    Active: Dome gives me a flower.
                    Passive: I am given a flower by Dome. หรือ  A flower is given to me by Dome.

ในบางครั้งเวลาอ่านเนื้อเรื่อง ถ้าเราแยกโครงสร้าง passive voice ไม่ได้ แล้วแปลประโยคนั้นๆแบบ active voice จะทำให้ความหมายผิดเพี้ยนไป   ติดตามโครงสร้างของ passive voice ในแต่ละ tense ได้ในตอนที่ 2 ค่ะ