การใช้ Active and Passive Voice ในภาษาอังกฤษ ตอนที่2

Active and Passive Voice

Active and Passive voice (2)

ประโยค Passive voice มีครบทั้ง 12 tense ซึ่งแต่ละ tense ก็จะมีรูปร่างหน้าตาโครงสร้างที่แตกต่างกันออกไป โดยมีการปรับจาก โครงสร้างหลักของ passive voice คือ

                    S + Verb to be + V3

โครงสร้าง passive voice ในแต่ละ tense มีดังนี้ค่ะ

1. Present simple tense

Active :        S + V1
Passive :      S + is / am / are + V3

ตัวอย่างเช่น

Active :        Sarah cooks dinner.
Passive :       Dinner is cooked by Sarah.

2. Present continuous tense

Active :        S + V. to be + Ving
Passive :      S + is / am / are + being + V3

ตัวอย่างเช่น
Active :        Sarah is cooking dinner.
Passive :       Dinner is being cooked by Sarah.

3. Present perfect tense

Active :        S + have / has + V3
Passive :      S + have / has + been + V3

ตัวอย่างเช่น
Active :        Sarah has cooked dinner.
Passive :       Dinner has been cooked by Sarah.

4. Present perfect continuous tense

Active :        S + have / has + been + Ving
Passive :      S + have / has + been + being + V3

ตัวอย่างเช่น

Active :        Sarah has been cooking dinner.
Passive :       Dinner has been being cooked by Sarah.

5. Past simple tense

Active :        S + V2
Passive :      S + was / were + V3

ตัวอย่างเช่น   
Active :        Sarah cooked dinner.
Passive :       Dinner was cooked by Sarah.

6. Past continuous tense

Active :        S + was / were + Ving
Passive :      S + was / were + being + V3

ตัวอย่างเช่น
Active :        Sarah was cooking dinner.
Passive :       Dinner was being cooked by Sarah.

7.  Past perfect tense

Active :        S + had + V3
Passive :      S + had + been + V3

ตัวอย่างเช่น

Active :        Sarah had cooked dinner.
Passive :       Dinner had been cooked by Sarah.

8. Past perfect continuous tense

Active :        S + had + been + Ving
Passive :      S + had + been + being + V3

ตัวอย่างเช่น
Active :        Sarah had been cooking dinner.
Passive :       Dinner had been being cooked by Sarah.

9. Future simple tense

Active :        S + will + V1
Passive :      S + will + be + V3

ตัวอย่างเช่น
Active :        Sarah will cook dinner.
Passive :       Dinner will be cooked by Sarah.

10. Future continuous tense

Active :        S + will + be + Ving
Passive :      S + will + be + being + V3

ตัวอย่างเช่น
Active :        Sarah will be cooking dinner.
Passive :       Dinner will be being cooked by Sarah.

11. Future perfect tense

Active :        S + will + have + V3
Passive :      S + will + have been + V3

ตัวอย่างเช่น
Active :        Sarah will have cooked dinner.
Passive :       Dinner will have been cooked by Sarah.

12. Future perfect continuous tense

Active :        S + will have + been + Ving
Passive :      S + will have + been + being + V3

ตัวอย่างเช่น
Active :        Sarah will have been cooking dinner.
Passive :       Dinner will have been being cooked by Sarah.

ในประโยคนี้ I have warned you. กับ I have been warned. นั้นมีความหมายต่างกันอย่างสิ้นเชิง ถึงแม้โครงสร้างมันจะดูเกือบเหมือนกัน ประโยคแรกเป็นโครงสร้าง active voice ของ present perfect tense แปลว่า “ฉันเตือนคุณแล้ว” แต่ประโยคที่สองเป็นโครงสร้าง passive voice ของ present perfect tense เช่นเดียวกัน แปลว่า “ฉันถูกเตือน” ซึ่งถ้าเราแยกโครงสร้างระหว่าง active และ passive voice ไม่ออกจะทำให้เราแปลความหมายผิดเพี้ยนไปได้